Kajakreglement og Sikkerhedsbestemmelser for tur- og havkajakroning i Nykøbing F. Roklub


 

 • 1 Formål og gyldighed

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning i Nykøbing F. Roklub. Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKFs[1] sikkerhedsbestemmelser. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKFs sikkerhedsbestemmelser for al kajakroning i klubregi både for klubbernes medlemmer og for deres gæster. Bestyrelsen har ansvaret for at vedligeholde disse sikkerhedsbestemmelser.

 • 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning
 • 2.1 Roerens færdigheder og ansvar

Alle personer, inklusive gæster, skal inden første rotur bekræfte, at de

 • er i besiddelse af almindelige svømmefærdigheder
 • kan svømme mindst 600 meter, dog kun 350 meter for børn og unge jf. § 3.9

For personer under 18 år skal der derudover afleveres en erklæring underskrevet af forældre/værge, der bekræfter, at vedkommende må deltage i kajakroning, samt at vedkommende kan svømme mindst 350 meter.

Nye kajakroere aflægger svømmeprøve, hvor de viser, at de kan svømme mindst 600 meter (350 meter for unge under 15 år). Prøven aflægges overfor svømmehallens livreddere eller klubbens instruktører. Prøven skal aflægges inden opstart af anden rosæson og derefter forud for hver tredje sæson.  Ved svømmeprøven skal man bevise, at man uden hvil kan svømme henholdsvis 350/600 meter, træde vande og i vandet iføre sig de svømmeveste, klubben benytter.

For roer over 18 år gælder, at det til enhver tid roerens eget ansvar, at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilken roning foregår. Dette gælder såvel eget, som det af klubben benyttet udstyr.

 

 • 2.2 Rovand

Klubbens daglige rovand er Guldborgsund:

 • mod nord afgrænset ved Guldborgbroen, dog inklusive strækningen herfra til Alstrup på Falster-siden i en afstand af indtil 300 meter fra kysten
 • mod syd afgrænset ved en linje mellem Ørsodde på Lolland og Gedsergård på Falster

Som en del heraf er der beskyttet rovand:

 • mod nord afgrænset ved en linje mellem Hjelm Bådelaug og Klodskov Nakke
 • mod syd afgrænset ved Flatø

Klubbens andre farvande er alt andet rovand i en afstand af indtil 300 meter fra bredden eller kysten.

Vand ud over denne afstand betragtes som åbent vand. (Se kortet i bådehallen)

 

 • 2.3 Roning i dagligt rovand

Inden roning skal roeren:

 • kende vejrudsigten for turen
 • notere sig i klubbens rojournal med forventet hjemkomsttid

Under roningen skal roeren:

 • bære beklædning, der er tilpasset de aktuelle forhold
 • medbringe spraydeck (cockpit-overtræk)
 • medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest i overensstemmelse med DKFs sikkerhedsbestemmelser

Roere der ikke er frigivet, eller kun er frigivet med B-ret, skal altid bære vest. Roere, der er frigivet med A-ret, skal bære vest i perioden 1. oktober til og med 30. april.

Ved roning på de steder i Guldborgsund, hvor der er mere end 600 meter til land, eks. Bredningen, skal der være mindst to roere sammen eller roeren skal være i stand til at lave selv-entring.

Efter roningen skal roeren:

 • notere sig hjemkommet i klubbens rojournal
 • gøre opmærksom på sikkerhedsmæssige defekter, som opdages ved klubbens materiel
 • indberette eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser til bestyrelsen
 • 2.4 Roning i andre farvande og på åbent vand

Ved roning i andre rovande end det daglige rovand skal roeren desuden:

 • have orienteret sig om områdets geografiske forhold
 • have en plan for at komme i land efter kæntring, hvis landgang er umulig på grund af fx havnemole, skrænter eller klipper

Desuden anbefales det at:

 • medbringe mobiltelefon eller nødblus
 • have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en pårørende
 • i havkajak og i turkajak anbefales det at medbringe reservepagaj eller pagajline, paddlefloat samt pumpe eller øse
 • 3 Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning
 • 3.1 Roning under instruktion

Ved ro-instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige disse bestemmelser, når det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen.

Personer, der er godkendt af klubben til instruktion, skal fremgå af opslag.

Ved instruktion skal alle instruktører og hjælpere bære svømmevest.

Instruktion af ikke-frigivne må kun ske i dagligt rovand.

 •  3.2 Roning i vinterhalvåret

Vinterroning skal altid godkendes af bestyrelsen jf. § 4.7

Vinterroning er roning i perioden fra standerstrygning (ved overgang til vintertid) til og med 30. april det efterfølgende år. I denne periode er vandtemperaturen så lav, at ophold i vandet hurtigt bliver livstruende, hvorfor der stilles særlige krav.

Roning skal ske så kystnært som muligt og maks. 300 meter fra kysten.

Roeren skal have gjort sig bekendt med kuldens påvirkning af kroppen, især i vand. Dette kan gøres ved at læse “Værd at vide om kulde og beklædning til søs”, som udgives af Søsportens sikkerhedsråd, og som bl.a. kan læses på www.soesport.dk.

Roeren skal vælge en beklædning, som giver mulighed for at redde sig i land ved evt. kæntring. Det anbefales at benytte tør- eller våddragt.

 • 3.3 Roning i mørke

Roning 30 minutter efter solnedgang til 30 minutter før solopgang er mørkeroning. Mørkeroning må kun foretages af frigivne roere med A-ret, kun i dagligt rovand og maks. 300 meter fra kysten.

Ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig. Den skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, som kan ses 300 meter væk.

Ved mørkeroning skal roeren altid bære vest.

 • 3.4 Roning i tåge

Ved roning i dårligt sigt skal der altid opretholdes sigt til land.

 • 3.5 Roning i områder med væsentlig erhvervstrafik

Når der er trafik med coaster i Guldborgsund, må ophold i sejlrenden kun ske ved vinkelret krydsning og fortrinsvis bagom. Der må dog krydses foran en coaster, hvis der kan holdes en afstand under krydsningen på mere end 1 kilometer.

Når skibe manøvrerer i havnen, skal al roning i havneområdet foregå på Lollandssiden.

For roning udover dagligt rovand og med væsentlig erhvervstrafik skal roeren have kendskab til alle typer afmærkningsbøjer og have orienteret sig om sejlrendens forløb i det pågældende område.

 • 3.6 Roning med gæster

Roere, der ikke er medlem af klubben, ror som gæster. Det skal ske under opsyn af en frigiven roer med A-ret fra klubben, som er vært og har ansvaret for at klubbens love efterleves.

Det noteres i Ro-journalen som ”Gæst-medlem af anden klub”. Det er værtens ansvar, at kontrollerer gæstens rofærdigheder og at der inden turens påbegyndelse underskrives en erklæring om svømmefærdigheder jf. § 2.1.

En gæst der har EPP niveau 2 (eller højere) ror med rettigheder svarende til en frigiven roer med B-ret og noteres i ro-journalen som “Gæst – Medlem anden klub”. Det er værtens ansvar at kontrollere gæstens EPP- niveau.

Andre gæster betragtes som værende på prøvetur og ror med rettigheder som ikke-frigiven. Gæster på prøvetur noteres i ro-journalen som “Gæst – Prøvetur”. Det er værtens ansvar, at han eller hun opfylder kravet til at have opsyn med en ikke-frigiven roer jf.§ 4.1, og er der tvivl, skal der søges vejledning hos en instruktør.

 • 3.7 Roning med personer med handicap eller sygdomme

Personer, der har en sygdom eller et handicap, som kan give en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro efter individuel godkendelse fra bestyrelsen, som kan bestemme særlige retningslinjer herfor.

 • 3.8 Roning i forbindelse med arrangementer

Der tillades ikke ro-arrangementer, hvor der indgår nogen form for betaling, eks. firmaarrangementer, polterabend mv.

Andre arrangementer kræver i hvert enkelt tilfælde bestyrelsens tilladelse. Tilladelsen vil indeholde retningslinjer for arrangementet, bl.a. at der udfærdiges en sikkerhedsinstruks, som skal godkendes.

 • 3.9 Roning med børn og unge

Alle under 18 år skal bære svømmevest under roningen hele året.

Børn og unge under 15 år skal altid ro sammen med en frigiven roer over 18 år og være i stand til at svømme mindst 350 meter. Den voksne skal have børneattest samt opfylde kravene for at ro med en ikke-frigiven roer jf. § 4.1.

Unge, der er fyldt 15 år, kan opnå frigivelse med B-ret ved at aflægge svømmeprøve på 600 meter og i øvrigt opfylde kravene på niveau med voksne.

 • 4 Frigivelser og rettigheder
 • 4.1 Ikke frigivne

En roer, der ikke er frigivet, må kun ro under opsyn af en frigiven roer over 18 år. Den frigivne roer skal have A-ret og kan højst have opsyn med én ikke-frigiven roer.

Roningen skal foregå i dagtiden, i beskyttet rovand og så tæt på land, at den ikke-frigivne roer kan svømme i land.

Desuden må roningen, af hensyn til vandtemperaturen, kun foretages i perioden 1. juni til 30. september.

 • 4.2 Frigivelse med B-ret

En roer er frigivet med B-ret, når vedkommende:

 • har opnået færdigheder på EPP 2 niveau. Det kan være via gennemført kajakskole, sidemandsoplæring eller erfaring (EPP-bevis) fra anden klub godkendt af en instruktør
 • har aflagt svømmeprøve i åbnet vand
 • er fyldt 15 år
 • har gennemgået disse sikkerhedsbestemmelser med en instruktør
 • 4.3 Frigivelse med A-ret

En roer er frigivet med A-ret, når vedkommende

 • har opnået B-ret og roet i alt 200 kilometer
 • er fyldt 18 år
 • har aflagt svømmeprøve jf. § 2.1.
 • 4.4 Områderettigheder

Rettighed til at ro i de områder, som er beskrevet i § 2, fremgår af nedenstående skema. Skemaet gælder for normal roning, hvor der kan være yderligere begrænsninger i særlige tilfælde, som beskrevet i § 3.

 

Frigivelse

 

Beskyttet rovand Dagligt rovand Andre rovande Åbent vand

 

Ingen Kun sammen med frigiven med A-ret.

 

Ikke tilladt. Ikke tilladt. Ikke tilladt.
B-ret EPP 2

 

Min. 2 frigivne sammen

 

Kun sammen med frigiven med A-ret.

 

Kun sammen med frigiven med A-ret.

 

Ikke tilladt.

 

A-ret EPP 2 + 200km

 

Alene. Alene. Alene. Turkajak: min. 2 sammen Havkajak: alene

 

A-ret EPP 3 el. højere

 

Alene. Alene. Alene. Alene.

 

 

 • 4.5 Havkajakret

En roer, der har opnået færdigheder på EPP 2-niveau i turkajak, kan få havkajakret i klubben ved at udvise kendskab til, hvordan man kommer ud af havkajakken ved kæntring.

Dette demonstreres overfor en instruktør ved, med stramt cockpit-overtræk, at vælte tre gange, hvor man tager overtrækket af med hænderne og herefter skubber sig ud.

 • 4.6 Turkajakret

En roer, der har opnået færdigheder på EPP 2-niveau i havkajak, kan få turkajakret i klubben ved at kunne yde og modtage makkerredning, samt udvise kendskab til, hvordan selvredning udføres.

Dette demonstreres overfor en instruktør på et sted, hvor der ikke kan bundes.

 4.7 Vintertilladelse

En roer kan opnå vintertilladelse, når vedkommende

 • har haft A-ret i mindst 1 år
 • har forstået baggrunden for kravene til vinterroning jf. § 3.2

Vintertilladelse skal søges på ny hos bestyrelsen hvert år forud for vintersæsonens start. Bestyrelsen kan opstille yderligere betingelser, eks. at man skal ro mindst 2 roere sammen.

Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning i Nykøbing F. Roklub er vedtaget af bestyrelsen den 23.10.2017.

[1] Dansk kano & kajak forbund.