Vedtægt for
Nykøbing F. Roklub


Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 27. marts 2019

1 – Klubbens navn

Klubbens navn er:
Nykøbing F. Roklub.

Klubbens hjemsted er  Guldborgsund Kommune.

2 – Klubbens formål

Klubben tilbyde r roning i robåd og kajak for dens aktive medlemmer. Bestyrelse og generalforsamling kan optage andre idrætsgrene i foreningen.

3 – Klubbens stander

Klubbens stander er hvid med blå bort og blåt malteserkors.

4 – Medlemmer

Klubben optager aktive og passive medlemmer, som ønsker at deltage i klubbens idrætsaktiviteter , eller som vil støtte NFR’s formål.

Optagelse af medlemmer, der er ekskluderet fra NFR eller andre idrætsforeninger, forelægges bestyrel­sen.

5 – Indmeldelse

Nye medlemmer skal via klubbens hjemmeside, udfylde og indsende indmeldelsesblanket, samt erklæring om svømmefærdighed (dog ikke motionsmedlemmer)

Medlemskabet er gyldigt, når der er indbetalt  kontingent.

Indmeldelsesblanket og klubbens vedtægt og reglementer er tilgængelige på klubbens hjemmeside.

6 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske pr. mail til: medlem.nfr@gmail.com.

Udmeldelse og overførsel i medlemskategorier sker normalt kun med virkning fra 1/1.

7 – Kontingent

Kontingent, indskud og rykkergebyr og opkrævningsterminer fastsættes hvert år på den ordinære gene­ ralforsamling. Beløbene kan ændres på en ekstraordinær generalforsamling.

Kontingent fastsættes særskilt for:

1: Aktiv ungdom.

A: Børn:   Medlemmer til og med det kalenderår, hvor de fylder 15 år.
B: Ungdom: Medlemmer til og med det kalenderår, hvor de fylder 19 år.

2: Aktiv senior:   Medlemmer over 19 år.

3: Aktiv familie:  Børn medtages indtil det fyldte 19 år.

4: Svømme- og   motionsmedlemmer.

5:  Aktive roere i andre klubber: Medlemmer, der i en årrække har været aktive roere i NFR og ef­terfølgende er fraflyttet kommunen, og nu er medlemmer som akti­ve roere i en anden roklub, kan optages som aktive i NFR mod be­taling af halvt kontingent.

6: : Passive medlemmer.
Bestyrelsen kan mellem generalforsamlingerne dispensere fra de vedtagne satser og fastsætte kontin­gent for nye aktiviteter. Sådanne beslutninger skal forelægges til endelig godkendelse på den efterføl­gende generalforsamling. Der udsendes en rykker ved 2 ugers manglende betaling af kontingent. Er kontingentet og rykkergebyr ikke betalt efter yderligere 2 uger, ophører medlemskabet.

Genindmeldelse kan ske mod betaling svarende til ½ års kontingent udover det ordinære kontingent. Bestyrelsen er berettiget til at nægte genindmeldelse i foreningen.

8 – Krav til medlemmer, eksklusion og appelmulighed

Medlemmerne har pligt til at overholde klubbens vedtægt og reglementer og efterkomme bestyrelsens henstillinger.

Hvis et medlem overtræder klubbens vedtægt, reglementer eller udviser en adfærd, der krænker klub­ bens anseelse, kan bestyrelsen beslutte, at medlemmet får karantæne i op til et år eller ekskluderes tidsubegrænset af klubben.

Appel:
I sager om tidsbegrænset udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende general­forsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Det ekskluderede medlem har ret til uden medlemskab at deltage på den generalforsamling, hvor sagen behandles. På generalforsamlingen træffes afgørelse ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

Det ekskluderede medlem kan anke generalforsamlingens afgørelse indenfor 4 uger til det specialforbund, som repræsenterer det pågældende medlems idrætsaktivitet i Nykøbing F. Roklub.

9 – Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 4 skal være aktive medlemmer i foreningen.

Formand og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal have myndighedsalder.

Alle vælges for 2 år ad gangen, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, og formanden vælges hvert 2. år.

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som kan indtræde for bestyrelsesmedlemmer, der går af i årets løb. Suppleanternes funktionslid i bestyrelsen er frem til førstkommende generalforsamling, hvor der skal ske nyvalg af den bestyrelsespost, der er suppleret.

Bestyrelsen fordeler selv opgaverne blandt sine medlemmer og udpeger næstformand, kasserer og sekretær.

Det tilstræbes, at der udpeges bestyrelsesmedlemmer, der er kontaktpersoner til faste udvalg.

10 – Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er klubbens ledelse.
Klubben tegnes af formanden og yderligere et bestyrelsesmedlem i foreningen, og bestyrelsesmedlem­met skal have myndighedsalder.

Bestyrelsen repræsenterer klubben overfor kommune og organisationer. Bestyrelsen kan udpege med­ lemmer af klubben til disse opgaver.

Ved dispositioner, der kræver låntagning af pengemidler, kræves generalforsamlingens samtykke.

11 – Udvalg og andre idrætsgrene

Bestyrelsen nedsætter udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter og interesser efter behov. Der eta­bleres husudvalg, materialeudvalg, kajakudvalg og roudvalg.
Bestyrelsen er ansvarlig for at der udarbejdes kommissorium for udvalgene. kommisorierne  fort udvalgene findes på hjemmesiden, under de enkelte udvalg. Udvalgene kan have delta­gelse af ethvert medlem med interesse for udvalgets opgaver, men der bør være mindst et bestyrelses­medlem i hvert udvalg.

Bestyrelsens godkendelse skal indhentes i sager af større betydning.

Bestyrelsen kan optage andre idrætsgrene i klubben. Afdelingerne kan arrangere sig mest hensigts­ mæssigt i forhold til deres aktivitet, men er altid underlagt klubbens vedtægt.

12 – Bestyrelsesmøder

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. I øvrigt kan 2 af bestyrelsens medlemmer forlange bestyrel­sesmøde afholdt. Bestyrelsesmøder indkaldes ved fremsendelse af dagsorden med mindst 2 dages var­sel til alle bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Formand eller næstformand skal deltage i mødet. Ved stemmelighed afgør formandens, eller i hans eller hendes fravær, næstformandens stemme udslaget.

13 – Regnskab og administration

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskab og status gennemgås af de valgte revisorer. Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger findes på hjemmesiden.
Bestyrelsen fører en medlemsliste og økonomioversigt. Disse er tilgængelige for medlemmerne ved henvendelse til bestyrelsen.

14 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden og opslag på opslagstavlen i roklubben.

Dagsordenen skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Beretning
 4. Regnskab og budget
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand (hvert andet år).
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 9. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 10. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år
 11. Eventuelt

15 – Forslag til generalforsamlingen

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag vil senest 10 dage efter fristens udløb blive annonceret på hjemmesiden og ved opslag i roklubben.

16 – Stemmeret

Såvel aktive som passive medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde.

17 – Afstemninger

 1. Personvalg og forslag afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
 2. Ved ændring af klubbens vedtægt skal mindst 1/3 af klubbens medlemmer være til stede og ændrin­gerne skal vedtages ved, at mindst 2/3 af de fremmødte tilslutter sig

Ved fremmøde af mindre end 1/3 af medlemmerne, foretages afstemning for at konstatere, om 2/3 af de fremmødte kan tilslutte sig forslaget. Opnås denne tilslutning, og kun i dette tilfælde, skal for­slaget til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling.

18 – Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis den ordinære generalforsamling ikke er beslut­ningsdygtig i henhold til § 17.

Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. 1/3 af klubbens medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen  forlange en ekstraordinær generalforsamling indkaldt.

Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling sker ved annoncering på hjemmesiden og opslag på opslagstavlen i klubben og med mindst 2 ugers varsel og angivelse af emne(r) til behandling.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ændringer i klubbens vedtægt skal dog vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte.

19 – Opløsning af klubben

Til vedtagelse af klubbens opløsning kræves 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindst 4/5 er med­ lemmerne er til stede. Ved klubbens ophør skal dens formue anvendes til tilsvarende eller almennyttige formål

20 – Reglement

Reglementer for benyttelse af klublokalerne og materiellet m.m. udfærdiges af bestyrelsen og ophænges i klubhuset og på hjemmesiden.

Vedtægterne er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 13. april 2023