Roreglement


Disse bestemmelser supplerer DFfRs vedtægt og reglementer og Nykøbing Falster Roklubs vedtægt, klubreglement og øvrige reglementer.

Styrmandens ansvar

I hver båd skal mindst én roer have styrmandsret til den planlagte tur. Den, der er skrevet ud som styrmand, har under hele turen ansvar som sådan.
Det er styrmandens ansvar
 at kontrollere og godkende materiellet inden turens påbegyndelse og sikre, at båden er i sødygtig stand, herunder at sikre, at båden er pakket forsvarligt. Båden skalvære forsynet med øsekar og bådshage, og der skal være en redningsvest til hver person
 at besætningens kvalifikationer er i orden i forhold til den planlagte tur
 at turen er skrevet ind i rojournalen på computeren i bådehallen, og at hjemkomsten ligeledes skrives ind i journalen. Det anbefales, at der medbringes mobiltelefon, og at man i rojournalen skriver nummeret på en telefon, der er med i båden
 at være fortrolig med søvejsregler og styreteknik og være orienteret om vejrforhold
 at roningen finder sted i henhold til de til enhver tid gældende regler, og at båden navigeres og behandles på en måde, som er foreneligt med godt sømandskab
 at båden under turen er i sødygtig stand. Sker der skade på båden, skal styrmanden undersøge, om båden stadig er sødygtig, og at sejladsen afvikles under betryggende forhold og former
 at der gives besked om eventuelle skader på materiellet eller på 3. mands ejendom
 at få en oplagt båd hjembragt snarest muligt
Roernes ansvar
Roerne skal altid følge styrmandens beslutninger, hvad enten det drejer sig om sikkerhedsforanstaltninger, navigation, turlængde, roernes placering eller andet.

Nye roere

Nye roere skal afgive en erklæring på tro og love om, at vedkommende kan svømme mindst 300 meter.
For personer under 18 år skal der endvidere afleveres en erklæring underskrevet af forældre/værge,
der bekræfter, at vedkommende må deltage i aktiviteten, samt at vedkommende kan svømme mindst 300 meter.
Man kan ikke deltage i roning, før ovennævnte dokumenter er afleveret til instruktøren.
Nye roere skal aflægge svømmeprøve, hvor de viser, at de kan svømme mindst 300 meter uden hvil, kan træde vande og iføre sig en traditionel redningsvest i vandet. Prøven aflægges overfor svømmehallens livreddere eller klubbens instruktører. Prøven skal aflægges inden opstart af anden rosæson og derefter forud fra hver tredje sæson.
Nuværende medlemmer (ved Roreglementets ikrafttræden):
Klubbens nuværende medlemmer aflægger første svømmeprøve inden standerhejsning 2017 og derefter forud for hver tredje sæson.
Ved svømmeprøven skal man bevise, at man kan svømme 300 meter uden hvil, træde vande og iføre sig en traditionel redningsvest i vandet.
Medlemmer, der ikke har en aktuel og gældende svømmeprøve, skal bære redningsvest under hele roningen.
Det er styrmandens ansvar, at alle roere, der ikke har en gældende svømmeprøve, bærer redningsvest under hele roningen.
Roere, der vil deltage i langture, skal ifølge DFfRs langtursreglement overfor klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun kan svømme mindst 300 meter uden hvil, kan træde vande og iføre sig en traditionel redningsvest i vandet.
Nye roere – oplæring
Nye roere skal oplæres af klubbens instruktører. Dette kan ske i form af roskole eller som sidemandsoplæring i overensstemmelse med retningslinjerne herfor.
Nye roere, der ikke er frigivet, må ikke benytte klubbens materiel, med mindre de er ledsaget af instruktør (eller instruktørhjælper).
Når instruktøren vurderer, at den nye roer kan ro så godt, at vedkommende kan deltage i klubbens almindelige kortture, og pågældende er fortrolig med materiellet og med færdselsreglerne til søs,
frigives roeren.
En frigivet roer kan deltage i klubbens ture under ledelse af en styrmand. (Se om styrmandsrettigheder).

Rojournal

For hver tur indføres følgende i rojournalen:
Bådens navn, styrmand og besætning (nummer eller navn for hvert besætningsmedlem), roretning
(nord eller syd, eventuelt bestemmelsesstedet) samt tidspunkt for afgang og forventet hjemkomst.

Hjem fra en rotur

Efter hver rotur skal båden spules udvendig og indvendig og aftørres indvendig, inden den sættes på plads i bådehallen.
Bådeløfteren må kun benyttes efter instruktion. Ved brug af bådeløfteren skal der være placeret en roer ved hver bådende, der kan tage båden, hvis bådeløfteren svigter eller båden kommer i ubalance.
Redningsvestene hænges til tørre på stativet.
Båden/roerne skrives ind i rojournalen med angivelse af hjemkomsttidspunkt og antal roede kilometer.

Hvornår må man ro

Rosæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning.
Man kan ro fra 30 minutter før solopgang til 30 minutter efter solnedgang.
Roning i vintertidsperioden forudsætter vinterroningstilladelse. Tilladelsen kan meddeles trænede roere efter nærmere angivne regler i “Vinterroningsreglementet”.

Roning i mørke

Det er med visse begrænsninger muligt at ro efter solnedgang (natteroning) i perioden 1. maj – 1.oktober.
Der kan ros i gigbåd eller inrigger. Der ros med redningsvest i begge bådtyper.
Båden skal i stævnen markeres med klart lysende hvid lygte, der også ses tydeligt fra siden. I stedet kan dog medbringes en klart lysende hvid lygte, der kan tændes, så sammenstød undgås.
Medlemmer under 18 år må kun ro ifølge med en voksen, som er ansvarlig for turen.
Der skal være sigtbarhed, så afmærkninger og bøjer kan ses. Broer, sten, kajer og andre både skal kunne ses. Roning må kun foregå i roligt vand.
De almindeligt gældende regler for roning følges. Sejlrender må krydses, men ikke benyttes som rovejen.

Hvem må ro

Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen.
Undtaget herfra er de tilfælde, der er nævnt i klubreglementet under “Ikke-medlemmers roning”.
Outrigget materiel må kun benyttes efter tilladelse fra bestyrelsen. Gigbåde betragtes i denne sammenhæng ikke som outrigget materiel.
Passagerer må ikke medtages i bådene.
Roere under 18 år
Roere under 18 år oplæres af klubbens ungdomsinstruktører (og hjælpeinstruktører) og må ikke
benytte klubbens materiel uden at være ledsaget af instruktør eller hjælpeinstruktør.

Ledelse af roningen

Den daglige roning ledes af instruktører og styrmænd.
Enhver deltager i roningen skal ubetinget adlyde ovennævnte.
Dagligt roområde for robåde
Det daglige roområde strækker sig fra Alstrup strand mod nord til Gedsergårdbroen mod syd.
Roområdet deles i to områder således:
Område C: Fra bunden v/Klodskov nakke mod nord til Flatø mod syd.
Område B: Fra Alstrup strand til Gedsergårdbroen.
(Se kortet i bådehallen)

Styrmandsrettigheder

Styrmandsret har de medlemmer, hvis navne er opført på den i bådehallen opslåede liste, eller som er
tildelt styrmandsret efter deltagelse i styrmandskursus, samt medlemmer der har erhvervet Astyrmandsret
i en anden klub.
Medlemmer med C-styrmandsret må alene styre i delområde C.
Medlemmer med B-styrmandsret må herudover styre i hele område B.
Medlemmer med A-styrmandsret (langtursstyrmænd) må endvidere styre udenfor dagligt roområde.
C-styrmandsretten
opnås efter oplæring i henhold til klubbens aktuelle regler og deltagelse i korttursstyrmandskursus.
B-styrmandsretten
kan opnås efter 2 års medlemskab i NFR. Der kræves minimum 500 km roning, før Bstyrmandsretten
kan tildeles. Styrmandsretten kan opnås, når følgende lokaliteter er “besøgt” i
følgeskab med en styrmand med A- eller B-styrmandsret:
1: Kalvø-Flatø rundt
2: Flintinge Å
3: Kejlsø rundt
4: Frejlev Å
5: Marrebækkanalen
6: Gedsergårdbroen
7: Barholmene
8: Tunnelen
9: Majbølle havn
10: Alstrup strand med tillægning i Guldborg havn undervejs.
De gennemførte ture skal dokumenteres af styrmand med underskrift og dato.
Styrmandsretten tildeles af bestyrelsen.
A-styrmandsret
kan opnås af en roer, der er B-styrmand, når vedkommende har gennemført et langtursstyrmandskursus og har været medarrangør af mindst to langture, der er blevet gennemført.
A-styrmandsret tildeles af bestyrelsen.
Scullerroning
Scullerroning må alene foregå i delområde C. Scullerret tildeles af bestyrelsen.
Brug af redningsvest
Der skal være en redningsvest til hver deltager i inriggerbåde. I gig-både kan i stedet anvendes
svømmeveste.
Alle roere i outriggermateriel skal i perioden 1 oktober – 30 april bære svømme- eller redningsvest.
Meget rutinerede roere over 15 år med scullerret kan med trænerens indstilling og forældrenes
skriftlige samtykke ro uden vest, når der er følgebåd, som har det fornødne antal pladser til roerne.
Anvendes oppustelige veste, skal vesten tages på, inden turen startes, og bæres under hele roningen.
Langture
DFfRs langtursreglement skal altid overholdes.
Til langture – ud over éndagsture – skal bådene bevilges af den, der administrerer bådudlån.
Inden et hold tager på langtur, skal styrmanden i langtursjournalen indføre turens bestemmelsessted, afgangstid og forventet hjemkomsttid, og de deltagende roere skal underskrive på de dertil bestemte pladser, herunder også styrmanden, der samtidig underskriver sig som ansvarshavende bådfører.
Ved hjemkomsten fra langtur indføres kilometerne i den daglige rojournal.
Roreglementet for Nykøbing F. Roklub er vedtaget af bestyrelsen den 29.8.2016.
Samme dato er vedtaget Klubreglement og Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning i
Nykøbing F. Roklub.
Herefter bortfalder det hidtil gældende Reglement for Nykøbing F. Roklub (24.3.2013) og
Husorden for Nykøbing F. Roklub