Roreglement for alle der ror inrigger, gig, outrigger og sculler.

 

 Disse bestemmelser supplerer DFfRs vedtægt og reglementer og Nykøbing Falster Roklubs vedtægt, klubreglement og øvrige reglementer.

Styrmandens ansvar

I hver båd skal mindst én roer have styrmandsret til den planlagte tur. Den, der er skrevet ud som styrmand, har under hele turen ansvar som sådan.

Det er styrmandens ansvar

  • at kontrollere og godkende materiellet inden turens påbegyndelse og sikre, at båden er i sødygtig stand, herunder at sikre, at båden er pakket forsvarligt. Båden skal være forsynet med øsekar og bådshage, og der skal være en redningsvest til hver person
  • at besætningens kvalifikationer er i orden i forhold til den planlagte tur
  • at turen er skrevet ind i rojournalen på computeren i bådehallen, og at hjemkomsten ligeledes skrives ind i journalen. Det anbefales, at der medbringes mobiltelefon, og at man i rojournalen skriver nummeret på en telefon, der er med i båden
  • at være fortrolig med søvejsregler og styreteknik og være orienteret om vejrforhold
  • at roningen finder sted i henhold til de til enhver tid gældende regler, og at båden navigeres og behandles på en måde, som er foreneligt med godt sømandskab
  • at båden under turen er i sødygtig stand. Sker der skade på båden, skal styrmanden undersøge, om båden stadig er sødygtig, og at sejladsen afvikles under betryggende forhold og former
  • at der gives besked om eventuelle skader på materiellet eller på 3. mands ejendom  at få en oplagt båd hjembragt snarest muligt

 Roernes ansvar

Roerne skal altid følge styrmandens beslutninger, hvad enten det drejer sig om sikkerhedsforanstaltninger, navigation, turlængde, roernes placering eller andet.

 Nye roere

Nye roere skal afgive en erklæring på tro og love om, at vedkommende kan svømme mindst 300 meter.

For personer under 18 år skal der endvidere afleveres en erklæring underskrevet af forældre/værge, der bekræfter, at vedkommende må deltage i aktiviteten, samt at vedkommende kan svømme mindst 300 meter.

Det anbefales at tage svømmeprøve – tal med instruktørerne om muligheden herfor.

 Nye roere – oplæring

Nye roere skal oplæres af klubbens instruktører.

Oplæringen kaldes for sidemandsoplæring. Se betingelser og program for oplæring under fanen:
”Lær at ro” her på hjemmesiden.

Når instruktøren vurderer, at den nye roer kan ro så godt, at vedkommende kan deltage i klubbens almindelige kortture, og pågældende er fortrolig med materiellet og med færdselsreglerne til søs, frigives roeren.

En frigivet roer kan deltage i klubbens ture under ledelse af en styrmand. (Se om styrmandsrettigheder).

Rojournal

For hver tur indføres følgende i rojournalen:

Bådens navn, styrmand og besætning (nummer eller navn for hvert besætningsmedlem), roretning (nord eller syd, eventuelt bestemmelsesstedet) samt tidspunkt for afgang og forventet hjemkomst.

Hjem fra en rotur

Efter hver rotur skal båden spules udvendig og indvendig og aftørres, inden den sættes på plads i bådehallen.

Ved brug af bådeløfteren skal der være placeret en roer ved hver bådende, der kan tage båden, hvis bådeløfteren svigter eller båden kommer i ubalance.

Redningsvestene hænges på plads.

Båden/roerne skrives ind i rojournalen med angivelse af hjemkomsttidspunkt og antal roede kilometer.

Hvornår må man ro

Rosæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning.

Man kan ro fra 30 minutter før solopgang til 30 minutter efter solnedgang.

Der kan søges om tilladelse til roning mellem standerstrygning og standerhejsning. Se betingelserne under menuen: Ansøgning om vinter-rotilladelse.

Roning i mørke

Det er med visse begrænsninger muligt at ro efter solnedgang (natteroning) i perioden 1. maj – 1.oktober.

Der kan ros i gigbåd eller inrigger. Der ros med redningsvest i begge bådtyper. Båden skal i stævnen markeres med klart lysende hvid lygte, der også ses tydeligt fra siden. I stedet kan dog medbringes en klart lysende hvid lygte, der kan tændes, så sammenstød undgås.

Medlemmer under 18 år må kun ro ifølge med en voksen, som er ansvarlig for turen. Der skal være sigtbarhed, så afmærkninger og bøjer kan ses. Broer, sten, kajer og andre både skal kunne ses. Roning må kun foregå i roligt vand.

De almindeligt gældende regler for roning følges. Sejlrender må krydses, men ikke benyttes som rovejen.

Hvem må ro

Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen.

Undtaget herfra er de tilfælde, der er nævnt i klubreglementet under “Ikke-medlemmers roning”. Outrigget materiel må kun benyttes efter tilladelse fra bestyrelsen. Gigbåde betragtes i denne sammenhæng ikke som Outrigget materiel.

Passagerer må ikke medtages i bådene.

Roere under 18 år

Roere under 18 år oplæres af klubbens instruktører og må ikke benytte klubbens materiel uden at være ledsaget af instruktør.

 Ledelse af roningen

Den daglige roning ledes af instruktører og styrmænd.

Enhver deltager i roningen skal ubetinget adlyde ovennævnte.

 Dagligt roområde for robåde

Det daglige roområde strækker sig fra Alstrup strand mod nord til Gedsergårdbroen mod syd.

Roområdet deles i to områder således:

Område C: Fra bunden v/Klodskov nakke mod nord til Flatø mod syd.

Område B: Fra Alstrup strand til Gedsergårdbroen.

(Se kortet i bådehallen)

Styrmandsrettigheder

Styrmandsret har de medlemmer, hvis navne er opført på den i bådehallen opslåede liste, eller som er tildelt styrmandsret efter deltagelse i styrmandskursus, samt medlemmer der har erhvervet A-styrmandsret i en anden klub.

Medlemmer med C-styrmandsret må alene styre i delområde C.

Medlemmer med B-styrmandsret må herudover styre i hele område B.

Medlemmer med A-styrmandsret (langtursstyrmænd) må endvidere styre udenfor dagligt roområde.

C-styrmandsretten

Opnås efter oplæring i henhold til klubbens aktuelle regler og deltagelse i korttursstyrmandskursus.

 B-styrmandsretten

Kan opnås efter 2 års medlemskab i NFR. Der kræves minimum 500 km roning, før

B- styrmandsretten kan tildeles. når følgende lokaliteter er “besøgt” i følgeskab med en styrmand med A- eller B-styrmandsret:

1: Kalvø-Flatø rundt

2: Flintinge Å

3: Kejlsø rundt

4: Frejlev Å

5: Marrebækkanalen

6: Gedsergårdbroen

7: Barholmene

8: Tunnelen

9: Majbølle havn

10: Alstrup strand med tillægning i Guldborg havn undervejs.

De gennemførte ture skal dokumenteres af styrmand med underskrift og dato.

Styrmandsretten tildeles af bestyrelsen.

A-styrmandsret

Kan opnås af en roer, der er B-styrmand, når vedkommende har gennemført et langtursstyrmandskursus og har været medarrangør af mindst to langture, der er blevet gennemført. A-styrmandsret tildeles af bestyrelsen.

Scullerroning

Scullerroning må alene foregå i delområde C. Scullerret tildeles af bestyrelsen.

Brug af redningsvest

Der skal være en redningsvest til hver deltager i inriggerbåde.

Anvendes oppustelige veste, hvilket anbefales, skal vesten tages på, inden turen startes, og bæres under hele roningen.

Langture

DFfR´s langtursreglement skal altid overholdes.

Til langture – ud over éndagsture – skal bådene bevilges af den, der administrerer bådudlån. Inden et hold tager på langtur, skal styrmanden i langtursjournalen indføre turens bestemmelsessted, afgangstid og forventet hjemkomsttid, og de deltagende roere skal underskrive på de dertil bestemte pladser, herunder også styrmanden, der samtidig underskriver sig som ansvarshavende bådfører. Ved hjemkomsten fra langtur indføres kilometerne i den daglige rojournal.

 

Roreglementet for Nykøbing F. Roklub  erstatter roreglementet fra 29. august 2016.