Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2019.01.28

 

 1. Drejebog:

Generalforsamling:

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne, der er et forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Ved forslag til vedtægtsændringer skal der være 2/3 medlemmer til stede, hvis ikke skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Arrangementskalender:

Udvalgene, ro -og kajakudvalgene drøfter eventuelle arrangementer. Skal bemærke kredsens eventuelle arrangementer.

Drejebogen blev gennemgået og tilrettet. Udvalgene skal tænke på ønsker til materiel o.lign.

Kirsten meddelte, at der har været 175 medlemmer sidste år, fordelt på 70 roere, 50 kajakroere og resten fordelt på motionsmedlemmer og passsive.

 1. Medlemsmøde.

Annulleres i år.

 1. Forslag til vedtægtsændringer.
 • 13 ændres til: andet afsnit, ændres til: Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger findes på hjemmesiden.
 1. Opfølgning på temadag:

Svend har haft kontakt med Christian Pilgaard, som meget gerne vil hjælpe os med opstart af Paddleboard aktiviteten, og vil gerne mødes med os og fortælle om sin erfaring med aktiviteten, Svend tager kontakt med ham og aftaler dato evt. 17/2. Carsten tager kontakt med Stubbekøbing Sejlklub og forhører om en erfaringsudveksling, har fået navn og telefonnummer på Per Thomsen fra sejlklubben.

Møde med fys.

Der mødte 3 fra genoptræningen og vi drøftede et eventuelt samarbejde omkring roning med borgere der var i genoptræning efter sygdomme, som cancer, hjerteopererede og diabetes.
Vi drøftede en prøveperiode og samarbejde og datoer, opstart 29/4, 27/5, 17/6 og 26/8 kl. 09.00 og vi vende tilbage med antal og detaljeret samarbejde.

 1. Roning:

Ingen bermærkninger

 1. Kajak:

Kajakpolo blev drøftet og vi hører fra Jens hvad der skal ske videre

Ang. Ungdomsroning har Mette kontaktet Maribo Kajakklub angående uddannelse af instruktører, men det var ikke på det niveau, som vi kunne gøre brug af, derfor vil Mette tage kontakt med forbundet og høre om mulighederne der.

Carsten tager kontakt til Jens Erik angående kajakskoles hjemmeside med tilmelding, hjælpere m.m.

 1. svømme/motion:

Opfordre på hjemmesiden til, at det er tiden nu til evt. svømmeprøve.
Info på hjemmesiden byttes lidt rundt.

 1. Kasserer:

Balance og resultatopgørelse omdelt og drøftet, budget godkendt.

 1. Materiale / klubhus:

Ingen bemørkninger

 1. Hjemmeside:

Der var ønske fra et medlem om, at man kan bruge roseddel til, at kommunikere medlemmerne i mellem, Mette tager kontakt til medlemmet og forhører omønsket.

 1. DFfR / DKF:

Førstehjælpskursus for kredsen 23. marts, Kirsten har modtaget flere tilmeldinger, tidsfristen er den 5. februar. Kirsten efterlyser medhjælp til bespisningen.

 1. Kommunen / naturområde Guldborgsund:

Ingen bemærkninger

 1. Evt.:

Næste møde den 4. marts kl. 18.00