Referat fra bestyrelsesmøde den 9. november 2020


 

 

 1. Drejebogen:

På grund af covid-19 udskydes temadagen i januar til senere på året.

 

Vedrørende hjemmesiden har Carsten p.t. opgaven med at vedligeholde siden. Carsten vil påtage sig opgaven indtil, der er nogen der kan overtage opgaven. Inger kontakter Thomas for at høre om han i samarbejde med Dorthe vil overtage arbejdet med hjemmesiden.

 

Kim kontakter kajakudvalget angående aktiviteter i 2021.

 

 1. Medlemmer

Der er indmeldt 3 nye motionsmedlemmer.

 

Der planlægges medlemsmøde tirsdag den 9. februar 2021 kl. 19 til ca. 21.

 

 1. Meddelelser

Intet til dette punkt.

 

 1. Økonomi

Der er ikke opkrævet sponsorbidrag for 2020 pga. covid-19 og skift af kasserer. Opkrævning af sponsorbidrag skydes til januar og vil fremover følge kalenderåret. Bestyrelsen arbejder med forslag til nye sponsorer.

 

 1. Status og evaluering af Corona retningslinjer

På baggrund af tilbagemeldingerne er vurderingen, at retningslinjerne fungerer.

Der har været forslag om reservering af ergometer og øvrige redskaber for sig. Foreløbigt har der ikke været konflikter i et omfang, der nødvendiggør en adskillelse af reservering af ergometer og øvrige redskaber.

Vedrørende motionsrummet henstilles der til at medlemmer, der har mulighed for at træne i formiddagstimerne så vidt muligt, benytter sig af denne mulighed.

 

 1. Roning

Roudvalget har holdt møde. Der var inviteret 13 medlemmer, der var registreret som instruktør – 6 deltog i møde. Dagsordenen for mødet var bl.a. at få ideer til rekruttering at nye medlemmer. Udvalget har foreslået:

 • At der udarbejdes en artikel til Ugeavisen, hvor der fortælles om, hvad det er klubben kan tilbyde. Yvonne vil udarbejde et udkast til artikel

Artiklen planlægges i Ugeavisen i forbindelse med standerhejsning

 • At der udarbejdes en folder, med en kort information om klubbens aktiviteter. Folderen skal være tilgængelig i en holder uden for klubhuset
 • At der annonceres på diverse infotavler om klubbens aktiviteter i forbindelse med standerhejsning og i sammenhæng med Yvonnes artikel. Inger vil undersøge muligheder og økonomi vedrørende infotavler

Ovenstående blev drøftet og det blev besluttet, at der arbejdes videre med forslagene

Desuden blev drøftet gratis medlemskab for tidligere medlemmer. Der var ikke opbakning til dette forslag.

Herudover blev drøftet avisomtale/event i forbindelse med levering af klubbens nye båd samt information om klubben på infotavler.

 

Kajak/SUP

Intet til dette punkt

 

 1. Materiel/klubhus

Kurt, Kaj Aage, Lars og Søren har holdt møde med Baumgarten Bootsbau vedrørende køb af 4-åres inrigger i glasfiber. På mødet blev der opnået enighed om kravsspecifikation til den nye båd. (Besøget på værftet er udsat på grund af covid-19).

Der er leveringstid på ½ år – det betyder, at båden vil være klar til levering først i juni 2021.

Prisen er ca. kr. 140.000. – der har været enkelte tilpasninger.

Køb af den nye båd betyder, at vi af pladshensyn skal af med en af de gamle både. Beslutning om hvilken båd der skal afhændes udskydes til senere.

 

 1. Svømning/motion

Svømmetimer i Svømmecentret er aftalt for 2021.

Skemaet om tilmelding til svømning om fredagen er ændret således, at man nu kan skrive sig på med en ½ time – det skulle give mulighed for, at flere kan komme ned og svømmetræne. Skemaet ligger på hjemmesiden. På grund af corona-restriktioner må vi max være 10 ad gangen i svømmehallen incl. livredderen.

.

 1. Hjemmesiden

Drøftet under pkt. 1.

 

 1. DFfR/DKF/DSRF

Konkurrence i ergometer kaproning hvor deltagerne kobler romaskinen til en PC og konkurrerer mod andre roere fra hele landet blev drøftet.

 

 1. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde 25. januar 2021 kl. 18.