Referat fra bestyrelsesmøde den 25. januar 20211. Drejebog
1.1. Generalforsamling
Generalforsamlingen i marts skydes indtil regeringen åbner op. Alle aktiviteter er sat i bero
indtil da.
Den siddende bestyrelse fortsætter som en forretningsbestyrelse, indtil generalforsamlingen
kan afholdes.
Der er indkommet forslag til generalforsamlingen, der lægges på hjemmesiden.
Jens Købmandspokal uddeles på generalforsamlingen.
“Jens Købmands Pokal er en vandrepokal, der siden 1996 hvert år er givet til et medlem af
NFR, der har ydet en ekstraordinær indsats i forhold til træning, resultater, kammeratskab,
arbejdsomhed eller lederskab eller lidt af det hele. Det er bestyrelsen, der beslutter hvem,
pokalen skal tildeles.”
2. Medlemmer
Der er kommet en henvendelse fra tidligere kajakroere, der kunne tænke sig at blive
instruktører. Kim kontakter DKF om kursusmuligheder.
3. Meddelelser
3.1. Opdateret roseddel / eLog
Ro-sedlen er fornyet.
4. Kasserer økonomi
4.1. Gennemgang og drøftelse af årsregnskab 2020
Kassereren gennemgik regnskabet.
4.2. Gennemgang og drøftelse af budgetoplæg 2021
Kassereren gennemgik budgettet for 2021. Udgiftsbudgettet er kr. 50.000 lavere for 2021.
4.3. Sponsorbreve
Kassereren har revideret indholdet i sponsorbrevet. Sponsorbidraget er fastsat til kr. 1.500.
Sponsorbrevet sendes ud til nye og tidligere sponsorer.
Der var ikke kommentarer til indholdet i sponsorbrevet, men forslag til yderlige sponsoremner.
5. Roning
5.1. Forslag fra roudvalgsmøde ang. aktiviteter for tiltrækning af nye og tidligere medlemmer,
herunder artikel og tilbud om kontingentfritagelse for nye/tidligere medlemmer.
Yvonne havde sendt et oplæg til artikel til bestyrelsen og deltog i drøftelserne om, hvordan
artikel bedst kunne bidrage til at tiltrække nye medlemmer. Som et led i kampagnen blev det
besluttet at tilbyde 3 måneders gratis prøvemedlemskab for potentielle nye medlemmer.
Yvonne indarbejdet dette i artiklen.
Artiklen skal være klar til at gå i trykken omkring standerhejsning.
6. Kajak / SUP
Drøftet under pkt. 2.
2
7. Materiel / Klubhus
7.1. Status på køb af 4’er inrigger
Halvdelen af bådens pris kr. 72.000 er betalt. Resten af beløbet betales ved leveringen –
forventes i juni.
For at få plads til den nye båd skal klubben af med en båd. Det blev drøftet hvilken båd, der
skal skrottes. Det blev besluttet, at det blev Frederik – båden har været på en sten og er
derfor ikke brugbar. Båden har været brugt få gange sidste år. Der er en aftager til båden så
den ikke ender på lossepladsen.
8. Svømning/motion
8.1. Forslag: udlån af roergometer under nedlukning
Forslag om udlån af roergometer under nedlukningen blev drøftet. Det blev besluttet, at
medlemmerne kunne låne ro-ergometrene indtil regeringen igen åbner op for
træningsmuligheder. Kim udarbejder et opslag med retningslinjer til hjemmesiden.
9. Hjemmesiden
Det præciseres på hjemmesiden, at de medlemmer der har vinterroningstilladelse til kajak kan
gå på vandet under nedlukning af klubben. Dette under forudsætning af at man overholder
forsamlingsforbuddet og følger DFfRs regler.
10. DFfR / DKF / DSRF
Kim har været i dialog med DKF vedrørende 2 tidligere medlemmer, der har henvendt sig og
spurgt om klubben var interesseret i, at de uddannede sig til havkajakinstruktører.
11. Eventuelt
Pontonen kommer i vandet, når det bliver lidt lunere i vejret.
TVØst arrangementet skulle være afholdt sidste år, med blev udskudt. Det er i år planlagt til
den 2. maj. Til det arrangement vil arrangøren gerne have nogen, der tager ud og ror i kajak
og robåde. Der bliver TV optagelse. Man starter kl. 10 og slutter kl.12.
Redningsvestene tjekkes, så de er klar, når klubben kan åbne.
12. Næste møde
Tirsdag den 2. marts kl. 18:30.