Klubreglement


Klubreglementet omfatter alle medlemmer af Nykøbing F. Roklub.

Klubbens lokaler og omgivelser generelt
Medlemmerne forventes at udvise påpasselighed overfor klublokale, bådehal, materiel, inventar samt udenomsfaciliteter.

Parkering
Knallerter og biler henvises til de parkeringspladser, der er etableret på havnen.  Parkering på bådepladsen er ikke tilladt, bortset fra korte perioder under af- og pålæsning. Cykler skal parkeres i cykelstativerne foran bådhallen.

Motions-, omklædnings- og baderum.
Disse rum skal holdes og efterlades i pæn orden.

Bådehal og værksted.
Træningsredskaber, romateriel og værktøj skal efter endt afbenyttelse anbringes på deres dertil indrettede pladser.

Klublokale
Klublokalet skal efterlades pænt og ryddeligt.
Klublokalet kan ikke lejes af medlemmer til private arrangementer.
Klublokalet kan udlånes/lejes til afholdelse af møder for de omkringliggende klubber, samt Guldborgsund Kommune.

Om roning
Klubreglementets bestemmelser og sikkerhedsregler for kajakroning og roreglement  gælder ved al roning på søer, åer og havet,

  • som sker fra eller til klubben i klubbens eller medlemmers både
  • som starter eller slutter udenfor klubben og foretages i klubbens eller medlemmers både eller både lånt i andre klubber.

Hvis en båd er udlånt, således at en styrmand fra en anden klub er ansvarlig for turen, betragtes den anden klub som reder og turen foregår under denne klubs reglement.  Bestemmelserne gælder både klubbens medlemmer og gæster.

Ikke-medlemmers roning
Personer, der ikke er medlemmer i NFR, kan i følgende tilfælde deltage i roning:

Prøveture
Potentielle medlemmer kan deltage i 1-2 prøveture. Der skal bæres redningsvest under denne prøveroning, ligesom der skal være instruktør i/ved båden under disse ture.  Inden prøveture skal pågældende afgive en tro og love-erklæring om at kunne svømme mindst 300 meter (600 meter for kajakroere.

For personer under 18 år skal derudover afleveres en erklæring underskrevet af forældre/værge, der bekræfter, at vedkommende må deltage i roning, samt at vedkommende kan svømme mindst 300 meter/350 meter/600 meter.

 Man kan ikke deltage i roning – ej heller i prøveture eller lignende – før ovennævnte dokumenter er afgivet til instruktøren.

Gæster
Aftalte besøg af grupper af roere fra andre klubber.  Enkeltpersoner, der er medlemmer i andre klubber eller tidligere medlemmer af klubben, kan  enkelte gange deltage i roning i NFR.

Skolearrangementer – skolesamarbejde
Roarrangementer med skoler el.lign. kræver bestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Der skal forud for hvert arrangement udfærdiges en sikkerhedsinstruks, som skal være godkendt  af bestyrelsen.

Andre arrangementer
Andre arrangementer (firma-, sponsor-, polterabendarrangementer ol.) kræver i hvert enkelt tilfælde bestyrelsens tilladelse.

Bådudlån
Udlån af både kan alene ske til medlemmer af andre ro- og kajakklubber. Udlån kan finde sted efter de fastsatte retningslinjer. Ved udlån af både har låner selv ansvar som styrmand/skibsfører. Låners klub har rederansvaret under turen.  Inden udlånet dokumenterer låner overfor NFR langtursstyrmandsret/EPP-bevis, der giver kompetence til den planlagte tur.

Skader
Hvis båd eller inventar har taget skade, skal der omgående udfærdiges en skadesrapport.  Formularer findes i et ringbind, der står i pulten. Rapporten lægges frem ved rojournalen, så  alle kan få kendskab til defekten. Hvis båden ikke kan benyttes før efter en reparation, skal  der endvidere lægges en seddel i båden ved styrmandssædet.

Rygepolitik
Roklubben og bådene er røgfrit område.

Alkoholpolitik
Unge under 18 år må ikke indtage alkohol i roklubben eller ved regattaer o.l.  Ved arrangerede fester, standerstrygning, julefrokost o.l. kan der med bestyrelsens accept dispenseres fra det generelle alkoholforbud.  Det forudsættes at:
1: Unge over 16 må kun indtage alkohol med forældrenes accept.
2: Mindst en forælder, udpeget af forældregruppen, deltager i festen og har sammen med en leder fra roklubben det formelle ansvar for overholdelse af alkoholreglerne og en anstændig afvikling af festen.

Konflikthåndtering
Som udgangspunkt skal roklubben være et rart sted at være for alle. Derfor accepteres
Ikke chikanerier eller mobning roklubbens medlemmer imellem.   Man kan tale om chikanerier eller mobning, når en eller flere personer udsætter en eller flere andre personer for krænkende tale eller handlinger, hvis dette opfattes som sårende eller nedværdigende.  Der henstilles til, at medlemmerne selv aktivt er indstillet på at bilægge striden og  dermed at efterkomme roklubbens vedtægt § 8. Er dette ikke muligt, har bestyrelsen pligt til at behandle sagen.

For at bestyrelsen kan gå ind i sagen, er det en forudsætning, at der foreligger en skriftlig klage fra forurettede med angivelse af chikanens omfang og karakter samt navn(e) på de(n) indklagede.
Bestyrelsen retter henvendelse til de implicerede og søger sagen afklaret ved et møde.
Fortsætter chikanen, retter bestyrelsen skriftlig henvendelse til den indklagede, der  bliver gjort bekendt med klagepunkterne og bliver bedt om skriftligt at komme med sit syn på  sagen inden en fastsat tidsfrist. Besvares bestyrelsens skriftlige henvendelse til den  indklagede ikke, betragtes klagen som berettiget.
Det skriftlige svar fra den indklagede bliver holdt op mod den skriftlige klage, og ud fra  dette tager bestyrelsen stilling i sagen.
Bestyrelsen kan træffe afgørelse om karantæne eller ekskludere det indklagede medlem på ubestemt tid uden yderligere varsel og med øjeblikkelig virkning.

Dispensation
Dispensation fra reglementets bestemmelser kan i særlige tilfælde gives af bestyrelsen.

Klubreglementet er revideret  og vedtaget af bestyrelsen den 08.10. 2020.