Referat fra generalforsamlingen 13. marts 2019

 

 1. Valg af dirigent

Referat:

Bestyrelsen foreslog Bent Christiansen. Bent blev valgt.

Bent konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da indkaldelse til generalforsamling var varslet 2 uger jf. vedtægterne.

Der var mødt 36 medlemmer. Klubben har 153 medlemmer, som har betalt kontingent 13. marts. Når der skal stemmes om vedtægtsændringer, skal der være mødt 51 medlemmer, hvilket svarer til 1/3 af 153.  Finn Just Jensen og Jens Kristensen meldte sig som stemmetæller.

 1. Beretning

Formanden fremlagde beretningen og indledte med at forsamlingen mindede klubmedlem Ole Pynt, der afgik ved døden i januar i år.

Rosæsonen 2018 var ifølge vejrstatistikkerne den varmeste sommer siden 1976.  Mange dage kom temperaturen op over 30 grader. Det varme vejr smittede af på ro-statistikken.

I 2018 blev der roet 41.644 km fordelt på 2.560 ture, det er 3.845 km og 133 flere ture end året før, men næsten 10.000 km færre ende 2016. Kilometerne fordelte sig således, at der blev roet 33.061 km på 1.896 ture og padlet 8.602 km på 671 ture.

Medlemstallene fordeler sig i 2018 således: 70 roer, 50 kajakker, 41 svømme- og motionsmedlemmer og 14 passive. Medlemstallet er stagneret, der er flest seniorer og ingen børne- og ungdomsroer.

 Nye aktiviteter

Bestyrelsen har i lighed med tidligere år holdt en temadag i januar, hvor klubbens visioner og mål drøftes. Forrige år fik klubben henvendelse fra en ung mand, der ønskede at starte polokajak i NFR. Desværre valgte han uden varsel at trække sig. Til gengæld kom der en henvendelse fra Jens Aagren sidste år. Jens har lagt et stort arbejde i at få et polokajakhold op at stå. Jens har i samarbejde med Guldborgsund Kommune fået tegnet en polokajakbane på den nordlige side af havnen ved indsejlingen til Slotsbryggen. Desuden er der er søgt fonde til forskelligt udstyr ca. kr. 100.000.  Vi satser på, at den nye aktivitet vil tiltrække nye medlemmer til NFR.

Herudover er vi i gang med at undersøge muligheden for at starte op med stand-up-padle. Vi har kontakt med Stubbekøbing Motorbådsklub, som har haft stor succes med stand-up-padle.  Klubben er nu meldt ind i Dansk Surf og Rafting Forbund. Her er der mulighed for at få uddannet to instruktører på forbundets regning.

Det kræver ildsjæle at starte nye aktiviteter op og derigennem tiltrække nye medlemmer. En opfordring til medlemmerne om at bidrage på forskellig vis til de nye aktiviteter, så vi kan få sat skub i tingene og dermed medlemstilgangen.

 Ro- og kajakskolen 

Roskolen – sidste år var der ingen tilmeldte til aften roskolen – derimod var 3 på sidemandsoplæring.  Kajakskolen i 2018 var der 10 tilmeldte. Familieroning startede som noget nyt for et par år siden. Sidste år var der kun en familie tilmeldt. Svømning foregår som tidligere år hver fredag fra kl. 18:30-19:30. Sidste svømmefredag er den 26. april. Man kan stadig nå at aflægge en svømmeprøve.

 Havnens dag

Havnens dag var en succes med ca. 500 besøgende. Der var mulighed for at komme med ud og ro i en 4 åres og en 2 åres inrigger, prøve en polokajak samt stå på et padleboard. Mange benyttede sig af muligheden. Desværre var der naboklubber, der udeblev selvom de havde givet tilsagn om deltagelse med forskellige aktiviteter til arrangementet. Ved fælles hjælp blev der arrangeret grill og indkøbt pølser etc., så de besøgende fik mulighed for at købe grillpølser og nyde en kold fadøl samtidig med at de lytte til livemusik. Tak til Carsten for det store arbejde, du lagde i arrangementet.

Udvalg etc.

Kajakudvalget har holdt 4 møder i 2018, hvor bl.a. indkøb at materiale er drøftet, der planlægges desuden forskellige ture etc. Der har været fin tilslutning til alle ture.

Bådene er godt vedligeholdt. Der er ikke planlagt indkøbt af nye robåde eller kajakker.

Klublokalet er fået nyt gulvtæppe. I efteråret blev der er opsat cykelstativer. Herudover har klubben fået en ny hjemmeside.

Formanden sluttede med at takke alle, der bidrager til at få klubben til at fungere – det være sig reparationer og vedligeholdelse af både og grej, formidling af information og instruktion af nye medlemmer.

Formandens beretning blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af regnskab og budget

Referat:

Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet viste en underskud i 2018 på kr. 48.704.  Kassebeholdning er på kr. 505.563. Aktiver i alt kr. 1.401.593.

Der er indkøbt 3 bådvogne, der er konteret på Quintins gave.

I budgettet for 2019 er der kalkuleret med indtægter kr. 244.000 og udgifter kr. 309.600, hvilket giver et underskud kr. 65.600.

Regnskabet Fremlæggelsen blev godkendt.

 1. Indkomne forslag (forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2019)

Referat:

Der er indkommet 2 forslag. Et forslag vedrørende registrering af roafstande der er indsendt af Bjarne Sørensen og et forslag vedrørende vedtægtsændring indsendt af bestyrelsen.

 Registrering af roafstande

Bjarne begrundede forslaget med, at det vil være det mest rigtige at anføre det korrekte km antal.

Forslaget blev drøftet og forsamlingen stemte herefter.

2 stemte for forslaget. Forslaget faldt.

Vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændringer vedrørende 6 af klubbens paragraffer blev uddelt. (bilag).

 • 3 Klubbens stander.

Der var en drøftelse af, om der er tale om et malteserkors eller et Sankt Georgkors.

Det fremkom bl.a., at Sank Georges kors var et krigerisk russisk tegn. Det blev besluttet, at det undersøge, hvad klubben grundlæggelse lagde ind i korset – er det 8 dyder eller er der tale om et krigerisk symbol?

Vedtægtsændring ift. § 3 udgik.

 • 5 indmeldelse

Nye medlemmer skal via klubbens hjemmeside – nfr.dk udfylde og indsende indmeldelsesblanket samt erklæring om svømmefærdigheder

Forsamlingen stemte for ændringen med den parentes at nfr.dk slettes.

 • 6 udmeldelse

Udmeldelse skal ske pr. mail til medlem.nfr@gmail.com

 • 6 Forsamlingen stemte for ændringen.
 • 7 kontingent

Kontingent, indskud og rykkergebyr og opkrævningsterminer fastsætter hvert år på den ordinære generalforsamling etc.

 • 7 Forsamlingen stemte for ændringen.
 • 11 Udvalg og andre idrætsgrene
 • 11 Forsamlingen stemte for ændringen.
 • 13 Regnskab og administration

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger findes på hjemmesiden.

 • 13 Forsamlingen stemte for ændringen.

De 36 fremmødte stemte for vedtægtsændringerne.  Når der skal stemmes om vedtægtsændringer, kræves der jf. klubbens regler, at der skal være mødt 51 medlemmer. Det betyder, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinærgeneralforsamling finder sted den 27. marts (om 14 dage). Her kan vedtægtsændringerne vedtages såfremt, 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 1. Fastsættelse af kontingent

Referat:

Det blev vedtaget at kontingentet fortsætter uændret i 2019.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
 • Ann Tenis
 • Inger Boesgaard
 • Svend Rasmussen

Referat:

Alle 3 blev genvalgt

 1. Valg af 2 suppleanter for 1 år

Følgende blev valgt:

 • Susanne Christiansen
 • Kim suppleant

 

 1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år

Følgende blev valgt:

 • Jens Kristensen
 • Bent Christiansen
 • Jørn Wegge (Suppleant)
 1. Eventuelt

Det henstilles til, at medlemmerne rejser sig op, når der tales.