Referat fra generalforsamling den 24. marts 2018

Formanden bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer.

  1. Valg af dirigent

Bent Christiansen blev valgt som dirigent.

Generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne indkaldes med 2 ugers varsel. Bent konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet.

       2. Beretning

Formanden indledte beretningen med at bede forsamlingen rejse sig og mindes Inger Skadborg, der er afgået ved død. Inger var medlem af klubben i 40 år.

Vejret i 2017 var ikke helt vejr for roer. Sæsonen bød på masser af regn og blæst. En sommer hvor temperaturen for det meste holdt sig under 20 grader.

I 2017 blev der roet 37.818 km fordelt 2434 ture. Det er 13..053 km færre km end året før.

Klubben har 182 aktive medlemmer, der fordeler sig således:

  • 73 roere
  • 55 kajakker
  • 37 svømme- og motionsmedlemmer
  • 2 O-løbere
  • 15 passive

Det er en fremgang på 4 medlemmer i forhold til 2016. Medlemstallet har i de senere år været for nedadgående, så det er positivt, at der nu er en fremgang i medlemstallet. Fremgangen er på rosiden.

Bestyrelsen holder hvert år en temadag i januar. Her drøftes klubbens visioner og mål og der kommer forslag til nye aktiviteter. Fokus er på at få mere liv i klubben, tiltrække nye medlemmer og fastholde dem vi har.

Sidste år blevet der taget initiativ til at starte kajakpolo op, da der havde været forespørgsel om denne aktivitet. Desværre holdt interessen ikke. Bestyrelsen er i gang med at undersøge muligheden for at starte stand up paddleboard. Det er aftalt med Dansk kano- og kajakforbund, at de den 20. marts deltager på et møde med bestyrelsen. Fokus vil være på, hvilke aktiviteter der kan tiltrække unge medlemmer.

For at få målrettede aktiviteter op at køre kræver det hjælpsomme ildsjæle – at medlemmerne gør en aktiv indsats.

Kajakskolen starter den 26. maj, der er introaften den 9. maj. Sidste år var der 14 tilmeldte, men kun 4 af dem er fortsat.

Da der endnu ikke er kommet tilmeldinger til roskolen i år, er det usikkert, om der bliver roskole.

 Svømning kører hver fredag indtil den 20. april. Bestyrelsen anbefaler, at alle roer tager en svømmeprøve og dermed styrker sikkerheden på vandet.

O-løb har været en aktivitet i mange år, men der har i år været meget begrænset aktivitet – p.t. er der kun 2 aktive løbere tilbage. Medlemskabet af Dansk orienteringsløberforbund koster klubben dyrt. I samarbejde med O-løberne har bestyrelsen besluttet at nedlægge aktiviteten.

Havnens Dag ”Vild med Vand” blev afholdt for første gang i 2017. Der var mange aktiviteter og et pænt antal besøgende. Bestyrelsen har derfor besluttet, at klubben igen i år deltager i arrangementet, der holdes den 9. juni.

Investeringer – der er bestilt, 2 nye bådvogne, købt 10 nye redningsveste, gulvtæppet i klublokalet udskiftes og der opsættes et kamera på svalegangen, der viser Guldborgsund. Fremover vil man kunne gå ind på hjemmesiden og orientere sig om vind- og vejrforhold inden man tager hjemmefra. I bådhallen opsættes en infotavle så aktiviteter og meddelelser bliver lettilgængelig.

Klubben har fået en ny hjemmeside, hvor der ikke kræves særlige forudsætninger for at lægge information ind.

 Motorklubbens nye klubhus forventes færdig medio juli.

Rengøring af Alstrup huset er planlagt den 22.04 kl. 9. Der er forplejning til arbejdsholdet.

Stor anerkendelse til det frivillige arbejde i som medlemmer lægger i klubben.

32 medlemmer deltog i hovedrengøring af klubben sidste lørdag.

Formandens beretning blev godkendt.

  1. Fremlæggelse af regnskab og budget

Kassereren gennemgik regnskabet. Der var en enkelt korrektion i forhold til den kopi af regnskabet, der blev omdelt. Kursgevinsten viste i det omdelte eksemplar 10.858 kr. Det rigtige beløb er kr. 43.

Quintins gave refererer til en gave på kr. 250.000, der i tidernes morgen blev doneret til klubben af bagermester Quintin. Afkastet fra fonden går til køb af nye både. Der står kr. 54.118.

Der arbejdes på at tiltrække flere sponsorer. Sponsorindtægten går bl.a. til finansiering af redningsveste og grej i øvrigt.

Budgettet for 2018 forventes at balancere.

Årsregnskabet blev godkendt.

        4.  Indkomne forslag – ingen indkomne forslag

Punktet udgik.

         5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastholdes på niveau 2017, hvilket blev godkendt.

           6. Valg af formand – Mette Jensen genopstiller

Mette blev valgt. (Mette bemærkede, at det var hendes sidste periode som formand)

            7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er:

  • Carsten Koborg Olsen.
  • Kirsten Merkel.

Carsten og Kirsten blev genvalgt.

Nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen foreslog Birgitte Christensen. Birgitte blev valgt.

              8. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Susanne Christiansen og Helle Wedel-Jørgensen blev valgt.

              9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år.

Bent Christiansen og Jens Christensen blev valgt som revisorer og Jørgen Wegge som suppleant.

              10. Eventuelt

Bjarne foreslog, at der foretages en tilretning af roafstandene til de faktiske forhold.

Annie foreslog, at bestyrelsen rettede henvendelse til skolerne med henblik på orientering/præsentation af nye aktivitet for at tiltrække unge medlemmer.

Carsten orienterede om, at der er mulighed for at låne paddleboard, men det kræver at klubben stiller en uddannet instruktør til rådighed.

Annie opfordrede til at alle tog svømmeprøven på 300 meter i svømmehallen.

Pokaler og diplomer

Formanden overrakte Jens Købmands pokal til Anne Lise Pedersen. Pokalen er siden 1996 givet som anerkendelse til et medlem, der har ydet en særlig indsats for klubben.

Formanden overrakte sølvdiplomer til de roer, der har roet over 1000 km og gulddiplom til et enkelt medlem, der havde roet over 1500 km.