Generalforsamling 15. marts 2017

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Bent Christiansen. Bent blev valgt.

Bent konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet, og den udsendte dagsorden opfyldte kravene jf. klubbens vedtægter.

Hvert år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. To bestyrelsesposter vælges for 2 år og 1 bestyrelsespost vælges for 1 år.

 1. Formanden aflagde beretning.

Tilbageblik på 2016:

To af klubben medlemmer er i 2016 afgået ved døden, de blev mindet ved standerstrygningen i efteråret.

Roturerne har i 2016 været længere end i 2015 og vejret på Lolland Falster var bedre end landsgennemsnittet.

Medlemstallet er på 178 fordelt på følgende aktiviteter:

 • 68 roer
 • 52 kajakker
 • 38 svømme- og motionsmedlemmer
 • 2 O-løbere
 • 18 passive

Der er en nedgang i medlemstallet på 20 i forhold til sidste år.

Kajakskolen 2016 havde 15 tilmeldte. Ca. halvdelen er fortsat som medlemmer. I år er 12 tilmeldt kajakskolen. Der kan ikke tages flere ind, da en af instruktørerne er stoppet.

Sidste år startede 3 nye roer hos formiddagsroerne, ingen af dem valgte at fortsætte.

Der er ingen nye roer i børneafdelingen.

Som noget nyt i år startes et voksen- børnehold op. Det er et hold voksenkajakker, der ønsker at ro sammen med deres børn.

Annoncering af roskolerne sker via klubbens hjemmeside.

Svømning er som tidligere år hver fredag fra 18:30-19:30 i perioden første fredag i september til sidste fredag i april.

O-løberne har været plaget af skader i år, så der har ikke været så stor aktivitet.

Sejlklubberne på havnen har taget initiativ til et fællesudvalg ”Vild med vand”, som involverer klubberne på havnen. Formålet er, at skabe større interesse for aktiviteter på vandet. Der er et arrangement ”Havnens dag” den 10. juni, hvor NFR deltager med kajakker, robåde og instruktører.

Boldværket på havnen har Kommunen lovet bliver repareret i år.

Formanden efterlyste en webredaktør, der kan tage sig af opdateringer til hjemmesiden. Arbejdsbyrden vurderes at være ca. 1 time om ugen.

Der er rengøring af Alstruphuset lørdag den 29. april kl. 9:00. Der startes med morgenkaffe. Senere på dagen vil der være pølser og drikkevarer. Tilmeldingsfristen er den 10. april.

I 2016 er der holdt 8 bestyrelsesmøder. Referaterne fra møderne lægges på hjemmesiden.

Beretningen blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af regnskab og budget

Regnskabet blev uddelt.

Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet er tilføjet en anbefaling af revisorerne om, at regnskabet fremadrettet skal omfatte indbetalingslister fra opkrævningssystemet således, at der kan ske korrekt specifikation på kontingentgrupper i regnskabet.

Indtægterne for 2017 er nedjusteret, da der i 2017 ikke forventes en tilgang af medlemmer.  Øvrige budgetposter er fremskrevet med 2 %.

Klubben betaler ikke husleje til kommunen, men et bidrag. I budgettet for 2017 er der taget højde for en bidragsstigning.

Der forventes et driftsunderskud 2017. Underskuddet forventes ikke at påvirke klubbens soliditet.

Quintins gaveregnskab blev gennemgået.

 1. Indkomne forslag (forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1.februar 2017)

Der var ikke indkommet forslag.

 1. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastsættes på nuværende niveau.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er:

 • Ann Tenis – genopstiller
 • Inger Boesgaard – genopstiller

Begge blev genvalgt for 2 år.

2 nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen pegede på:

 • Svend Rasmussen – valgt for 2 år
 • Kirsten Merkel – valgt for 1 år

 

 1. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 • Birgitte Christiansen – genopstiller
 • Ole Hansen – genopstiller

Begge blev valgt.

 1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år.

Bestyrelsen foreslog:

 • Bent Christiansen og
 • Jens Kristensen

Begge blev valgt.

Bestyrelsen foreslog Robert Madsen som revisorsuppleant.  Robert Madsen blev valgt.

 1. Eventuelt

Der blev stillet spørgsmål til vedtægterne. Det fremgår af vedtægterne, at man skal medbringe en ekstra pagaj i havkajakken, hvilket man undrede sig over især, da det ikke er et krav for turkajaken.

Bestyrelsen vil drøfte dette.

Det fremgår af vedtægterne, at man skal underskrive en tro og love erklæring i forhold til sygdomsoplysninger. Der var et ønske om, at dette tages ud af vedtægterne, da det ikke reelt giver mulighed for at tage stilling til en eventuel risiko.

Bestyrelsen vil drøfte dette.

Der blev opfordret til, at medlemmerne får aflagt en svømmeprøve i svømmehallen.

Der var forslag om, at sætte mere fokus på klubbens aktiviteter eksempelvis ved at tage kontakt til Folketidende så der bliver en dækning af standerhejsning eller standerstrygning.

Bestyrelsen arbejder på at blive mere synlig. Klubben deltager i arbejdsgruppen ”Vild med vand” bl.a. for at blive mere synlige. Der er desuden en aftale med Folketidende om, at de deltager ved standerhejsning.

Der blev spurgt til, om der var indkøbt nye redningsveste. På sidste generalforsamling blev det nævnt, at sponsorindtægterne skulle går til nye redningsveste.

Redningsveste vil blive indkøbt, så de vil være klar til rosæsonen. Der er endnu ikke taget beslutning om, hvilken redningsvest, der skal købes.

Der blev opfordret til bedre parkeringsadfærd. Det er vigtigt, at udrykningskøretøjer kan passere i området omkring klubben.

Bestyrelsen har taget hul på en fremtidsvision for NFR. (5-10 år)

Karsten spurgte forsamlingens kajakroer om Tiponboard kunne være interessant. Der var ikke umiddelbart interesse for dette.

Formanden uddelte diplomer til medlemmer, der har roet over 1000 km i sidste sæson.

Formanden overrakte Knud Boesgaard Jens Købmand Pokal. Pokalen tildeles et medlem, der har gjort meget for klubben.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *