Forslag til generalforsamling 2019

Vedtægtsændringer:

 

Nuværende tekst:

 §3 Klubbens stander
Klubbens stander er hvid med blå bort og blåt malteserkors

 

§5 Indmeldelse
Ny medlemmer skal indsende indmeldelses blanket og erklæring om svømmefærdighed (dog ikke motionsmedlemmer) til kasseren.
Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Indmeldelsesblanketter og klubbens vedtægt og reglementer er tilgængelige i roklubben og på klubbens hjemmeside.

 

§6 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren
Udmeldelse og overførsel i medlemskategorierne sker normalt kun med virkning fra 1/1 og 1/7

 

 

§7 Kontingent
Kontingent, indskud og rykkergebyr og opkrævningsterminer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Beløbene kan ændres på en ekstraordinær generalforsamling.
Kontingent fastsættes særskilt for:
1. Aktiv ungdom
A. børn: Medlemmer til og med det kalenderår, hvor de fylder 15 år.

B. Ungdom: Til og med det år kalenderår, hvor de fylder 19 år.

2.  Aktiv senior: Medlemmer over 19 år.

3. aktiv familie: Børn medtages indtil det fyldte 19 år.
4. Svømme og motionsmedlemmer

5. Orienteringsløbsmedlemmer

6. Aktive roere i andre klubber: Medlemmer der i en årrække har været aktive medlemmer i NFR og efterfølgende er fraflyttet kommunen og nu er medlemmer, som aktive roere i en anden roklub, kan optages i NFR mod betaling af halvt kontingent.

7. Passive medlemmer
Bestyrelsen kan mellem generalforsamlingerne dispensere fra vedtagne satser og fastsætte kontingenter for nye aktiviteter. Sådanne beslutninger skal forelægges på den efterfølgende generalforsamling
der udsendes en rykker ved 2 ugers manglende betaling af kontingent. Er kontingentet og rykkergebyr ikke betalt efter yderligere 2 uger, ophører medlemskabet.

 

§11. Udvalg og andre idrætsgrene:
Bestyrelsen nedsætter udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter og interesser efter behov. Er etableres husudvalg, materialeudvalg, kajakudvalg og roudvalg.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes kommissorium for udvalgene. Udvalgene kan have deltagere af et hvert medlem med interesse for udvalgets opgaver, men der bør være mindst et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.
Bestyrelsens godkendelse skal indhentes i sager af større betydning
Bestyrelsen kan optage andre idrætsgrene i klubben. Afdelingerne skal arrangere sig mest hensigtsmæssigt i forhold til deres aktivitet, men er altid underlagt klubbens vedtægt.

 

 

 

§13 Regnskab og administration
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskab og status gennemgås af de valgte revisorer. Der opbevares tilgængelige referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Bestyrelsen fører en medlemsliste og økonomioversigt. Disse er tilgængelige ved henvendelse til bestyrelsen.

 

 

Indsendt af bestyrelsen d._____________
v./ formand Mette Jensen

 

 

 

Forslag til ændrin§3 Klubbens stander
Klubbens stander er hvid med blå bort og blåt Sankt Georgkors. §5 Indmeldelse
Nye medlemmer skal via klubbens hjemmeside – nfr.dk – udfylde og indsende indemeldelsesblanket samt erklæring om svømmefærdighed (dog ikke motionsmedlemmer).
Medlemskabet er gyldigt, når der er indbetalt kontingent.
Klubbens vedtægt og reglementer er tilgængelige på klubbens hjemmeside.

 

§6 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske pr. mail til:
medlem.nfr@gmail.com.
Udmeldelse og overførsel i medlemskategorierne sker normalt kun med virkning fra 1/1.

 

§7 Kontingent
Kontingent, indskud, rykkergebyr og opkrævningsterminer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Beløbene kan ændres på en ekstraordinær generalforsamling.
Kontingent fastsættes særskilt for:
1. Aktiv ungdom
A. børn: Medlemmer til og med det kalenderår, hvor de fylder 15 år.

B. Ungdom: Til og med det år kalenderår, hvor de fylder 19 år.

2.  Aktiv senior: Medlemmer over 19 år.

3. Aktiv familie: Børn medtages indtil det fyldte 19 år.
4. Svømme og motionsmedlemmer.

5. Aktive roere i andre klubber: Medlemmer der i en årrække har været aktive medlemmer i NFR og efterfølgende er fraflyttet kommunen og nu er medlemmer, som aktive roere i en anden roklub, kan optages i NFR mod betaling af halvt kontingent.

6. Passive medlemmer.
Bestyrelsen kan mellem generalforsamlingerne dispensere fra vedtagne satser og fastsætte kontingenter for nye aktiviteter. Sådanne beslutninger skal forelægges på den efterfølgende generalforsamling.
Der udsendes en rykker ved 2 ugers manglende betaling af kontingent. Er kontingentet og rykkergebyr ikke betalt efter yderligere 2 uger, ophører medlemskabet.

 

§11. Udvalg og andre idrætsgrene:
Bestyrelsen nedsætter udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter og interesser efter behov. Der etableres husudvalg, materialeudvalg, kajakudvalg og roudvalg.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes kommissorium for udvalgene.
Kommissorierne findes på hjemmesiden under de enkelte udvalg. Udvalgene kan have deltagere af et hvert medlem med interesse for udvalgets opgaver, og der bør være mindst et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.
Bestyrelsens godkendelse skal indhentes i sager af større betydning
Bestyrelsen kan optage andre idrætsgrene i klubben. Afdelingerne skal arrangere sig mest hensigtsmæssigt i forhold til deres aktivitet, men er altid underlagt klubbens vedtægt.

 

§13 Regnskab og administration
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskab og status gennemgås af de valgte revisorer. Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger findes på hjemmesiden.
Bestyrelsen fører en medlemsliste og økonomioversigt. Disse er tilgængelige ved henvendelse til bestyrelsen.