Bestyrelsesmøde den 4. marts 2019

1. Drejebog
Introaften vedrørende start på Ro- og kajakskole/sidemandsoplæring annonceres i ugeavisen samt på hjemmesiden i april måned.

2. Meddelelser
Generalforsamling:
Forslagene til vedtægtsændringerne blev gennemgået.
Mette udarbejder 7 stemmesedler.
Kirsten sørger for en opdateret medlemsliste.

Eventuelt ekstraordinær generalforsamling den 27. marts

3. Medlemmer
Forsøg med opstart mhp genoptræning af kræftopererede m/k i samarbejde med Guldborgsund Kommune.

Der er aftalt 2 træningsdage på et prøvekontingent. Herefter betales der halvt kontingent indtil årets udgang. Fra næste sæson vil der skulle betales fuldt kontingent.
Inger er tovholder for træningsdagene.

Mette tager dialogen med Guldborgsund Kommune vedrørende udarbejdelse af en folder.

4. Opfølgning på temadag – nyt liv i klubben
Paddleboard:
Carsten og Svend har kontakt til instruktøremner, der kan stå for opstart af paddleboard.
Der er udarbejdet et udkast til opslag, der sættes op på uddannelsesstederne.
Paddleboard medlemmer vil få et opstartskursus samtidig med, at de melder sig ind i klubben (fuldt medlemskontingent)
Materiel:
Klubben har indkøbt 3 paddleboard, som kan tage op til 70 kg. Der købes desuden 5-7 nye paddleboard (over 70 kg.) til opstart. Der skal anvendes specielle redningsveste – pris/stk. kr. 475 kr. Våddragt stk. ca. kr. 1000. Der startes med 10 sæt. Samlet vil der være omkostninger til materiel ca. kr. 40.000. Der søges fonde.

Klubben er tilmeldt foreningen til Dansk Surf og Rafting Forbund (DSRF).

5. Roning
Korttursstyrmandsret (C- styrmandsret) i forhold til medlemmer til og fra andre klubber.
Når medlemmerne har gennemført korttursstyrmandskursus, udstedes et bevis.

6. Kajak
Polokajak:
Der er søgt Nordeafonden og Trygfonden til henholdsvis polokajakker og sikkerhedsudstyr ca. kr. 100.000.
Mette kontakter Jens Aagren, der står for polokajakkerne og følger op på, at deltagerne til Polokajak indmeldes i klubben med halvt kontingent fra 1. maj 2019 – herefter kr. 1550 pr. år.

Mette arbejder på at få kontakt til Dansk Kano og Kajak Forbund mhp instruktørkurser.

7. Svømning/motion
Sidste svømmedag er den 26. april.

8. Kasserer
Kassereren gennemgik årsregnskabet for 2018.

9. Materiale / Klubhus
Robådene er repareret af værkstedsholdent og klar til at komme på vandet.
Bjarne har haft alle kajakker på værksted og efterset og repareret, så alle kajakker er ligeledes klar til at komme på vandet.

Birthe Wulf har syet bordstander (splitflag) – alt er klart til den nye rosæson.

10. Hjemmesiden
Kommunikation/aftaler via Rojournalen
Rojournalen åbner mulighed for, at man kan skrive til hinanden. Mette tager kontakt til Yvonne, der har rejst spørgsmålet om anvendelse af rojournalen til kommunikation mellem medlemmerne.

11. DFfR / DKF /Førstehjælpskursus kredsen/DFfR
Der er tilmeldt 16. Kirsten er tovholder for arrangementet.

12. Kommunen / Naturområde Guldborgsund
Intet til dette punkt.

13. Evt.
Generalforsamling 13. marts.

Standerhejsning lørdag den 30. marts.

Næste bestyrelsesmøde mandag den 1. april.

Kajakudvalgsmøde, februar 2018

Kajakudvalget har arbejdet med et udkast, som beskriver kajakudvalgets opgaver. Udkastet blev drøftet, og der blev foretaget enkelte små rettelser. Den endelige udgave vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside.

Reparation af klubbens kajakker er stort set på plads, og alle klubkajakker vil være klargjort inden sæsonstart. Kajakkerne Pluto, Dupont, Woodstock og Knold er ved at være så slidte, at deres levetid er begrænset.

Det er kajakudvalgets vurdering, at der ikke er behov for nye investeringer på nuværende tidspunkt set i lyset af det dalende aktivitetsniveau i kajakafdelingen.

Kajakroskolen starter den 26. maj, og tilslutningen er nogenlunde uforandret i forhold til de seneste år. Klubbens mangel på uddannede instruktører blev drøftet, uden at der blev fundet en løsning.

Den 21. april arrangeres en fælles rotur for kajakafdelingen kl. 9. Efter roturen vaskes og poleres klubkajakkerne, og vi slutter af med fællesspisning.

Næste kajakudvalgsmøde holdes mandag den 9. april kl. 16:30.

Bestyrelsesmøde 28. januar 2019

 1. Drejebog:

Generalforsamling:

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne, der er et forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Ved forslag til vedtægtsændringer skal der være 2/3 medlemmer til stede, hvis ikke skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Arrangementskalender:

Udvalgene, ro -og kajakudvalgene drøfter eventuelle arrangementer. Skal bemærke kredsens eventuelle arrangementer.

Drejebogen blev gennemgået og tilrettet. Udvalgene skal tænke på ønsker til materiel o.lign.

Kirsten meddelte, at der har været 175 medlemmer sidste år, fordelt på 70 roere, 50 kajakroere og resten fordelt på motionsmedlemmer og passsive.

 1. Medlemsmøde.

Annulleres i år.

 1. Forslag til vedtægtsændringer.
 • 13 ændres til: andet afsnit, ændres til: Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger findes på hjemmesiden.
 1. Opfølgning på temadag:

Svend har haft kontakt med Christian Pilgaard, som meget gerne vil hjælpe os med opstart af Paddleboard aktiviteten, og vil gerne mødes med os og fortælle om sin erfaring med aktiviteten, Svend tager kontakt med ham og aftaler dato evt. 17/2. Carsten tager kontakt med Stubbekøbing Sejlklub og forhører om en erfaringsudveksling, har fået navn og telefonnummer på Per Thomsen fra sejlklubben.

Møde med fys.

Der mødte 3 fra genoptræningen og vi drøftede et eventuelt samarbejde omkring roning med borgere der var i genoptræning efter sygdomme, som cancer, hjerteopererede og diabetes.
Vi drøftede en prøveperiode og samarbejde og datoer, opstart 29/4, 27/5, 17/6 og 26/8 kl. 09.00 og vi vende tilbage med antal og detaljeret samarbejde.

 1. Roning:

Ingen bermærkninger

 1. Kajak:

Kajakpolo blev drøftet og vi hører fra Jens hvad der skal ske videre

Ang. Ungdomsroning har Mette kontaktet Maribo Kajakklub angående uddannelse af instruktører, men det var ikke på det niveau, som vi kunne gøre brug af, derfor vil Mette tage kontakt med forbundet og høre om mulighederne der.

Carsten tager kontakt til Jens Erik angående kajakskoles hjemmeside med tilmelding, hjælpere m.m.

 1. svømme/motion:

Opfordre på hjemmesiden til, at det er tiden nu til evt. svømmeprøve.
Info på hjemmesiden byttes lidt rundt.

 1. Kasserer:

Balance og resultatopgørelse omdelt og drøftet, budget godkendt.

 1. Materiale / klubhus:

Ingen bemørkninger

 1. Hjemmeside:

Der var ønske fra et medlem om, at man kan bruge roseddel til, at kommunikere medlemmerne i mellem, Mette tager kontakt til medlemmet og forhører omønsket.

 1. DFfR / DKF:

Førstehjælpskursus for kredsen 23. marts, Kirsten har modtaget flere tilmeldinger, tidsfristen er den 5. februar. Kirsten efterlyser medhjælp til bespisningen.

 1. Kommunen / naturområde Guldborgsund:

Ingen bemærkninger

 1. Evt.:

Næste møde den 4. marts kl. 18.00

Bestyrelsesmøde 6. november 2018

 1. Drejebog

Vedrørende sidemandsoplæring/roskolen står Svend og Carsten for dette herunder også den teoretiske del.

Ro- og kajakudvalget opfordres til at komme med punkter til årskalenderen for 2019, der er deadline for input ultimo februar 2019.

NFR´s generalforsamlingen er planlagt til onsdag den 13.marts 2019.

På valg er:

 • Svend Rasmussen (2 år)
 • Inger Boesgaard (2 år)
 • Ann Tenis (2 år)
 • Susanne Kristiansen (1 år)
 • Helle Wedel-Jørgensen (1 år)

 

 1. Medlemmer

Medlemsmøde er planlagt til tirsdag den 5. februar kl. 19. Tilmelding er nødvendig. Carsten hænger en tilmeldingsliste op på opslagstavlen i bådhallen og annoncerer mødet på nettet.

 1. Meddelelser

Carsten og Kirsten udarbejder forslag til vedtægtsændringer.

 1. Opfølgning på temadagen 2018

Jens Aagreen præsenterede i foråret forslag til opstart af polokajak for børn og unge for bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at understøtte dette med henblik på nyt liv i klubben. I rosæsonen har polokajak

kørt som initiativ på særlige aftalevilkår.

Jens Aagreen inviteres med til bestyrelsens temadag 12. januar 2019 mhp. drøftelse af opstart i 2019.

 1. Roning

Ungdomsroning

Forinden opstart af ungdomsroning undersøges, om der er medlemmer, der er interesseret i at

instruere børn og unge og  få et instruktørkursus.

Mette undersøger hvor og hvornår, der starter et kursus.

Guldborgsund Kommune/genoptræning (GK) har forespurgt om muligheder for samarbejde i forhold til

Genoptræning.

GK-genoptræning inviteres med til næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Kajak

Opbevaring af private kajakker i klubben

 • Der må opbevares 1 privat kajak i klubben pr. medlem.
 • Der skal søge bestyrelsen om opbevaring hvert år inden 1. januar.
 • Ansøgningsskemaet bliver lagt på hjemmesiden.
 • Inger samler op på ansøgninger. Tilladelsen vil kunne findes på opslagstavlen i klubben ca. 15. januar.

 

 1. Kasserer

Der er lidt færre indtægter end budgetteret bl.a. pga. medlemstilbagegang.

 1. Materiale / Klubhus

Cykelstativer er bestilt og er på vej.

 1. Hjemmesiden

Carsten underviser bestyrelsen på temadagen i kodning på hjemmesiden.

 1. DFfR / DKF

Førstehjælpskursus kredsen/DFfR

Der er planlagt førstehjælpskursus. Kurset indbefatter førstehjælp i bådene. Andre klubber tilbydes at deltage i kurset. Selve kurset betales af DFfR, men det skal beregnes 150 kr. til forplejningen. Kirsten står for arrangementet.

 1. Guldborgsund kommune

Intet

 1. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde – Julefrokost den 3. december kl. 18 hos Mette.

Temamøde den 12. januar 2019 kl. 9:00 i NFR

Bestyrelsesmøde 1. oktober 2018

Nykøbing d. 3. oktober 2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. oktober 2018

 1. drejebog

Drejebogen blev gennemgået, kommenteret og tilrettet:

Standerstrygningen er som aftalt den 27. oktober kl. 12.00 og Knud Boesgaard vil igen sørge for sædvanlig lækker forplejning.

Den årlige suppetur er aftalt til den 13. oktober med mødetid kl. 10.00 og spisning kl. 13.00, turen bliver opslået på opslagstavlen og sat på hjemmesiden, tilmelding skal ske senest den 9. oktober. – Kirsten er tovholder for turen.

Pålidelighedsroning er blevet aflyst.

Ønskesedler for materiale drøftes på næste bestyrelsesmøde – der høres i de enkelte grupper om ønsker eller forslag og der sættes opslag på opslagstavlen og på hjemmesiden.

Svømning er opstartet og der kræves ingen adgangskort.

Julearrangement, årets julestue blev aftalt til den 11. december kl. 19.00 – Carsten er tovholder – indbydelse sættes på opslagstavlen og på hjemmesiden.

Temadag blev aftalt til den 12. januar kl. 09.00 – Mette sørger for forplejning.

Besluttet at drøfte vedtægtsændringer på næste bestyrelsesmøde – man bedes gennemgå vedtægter inden mødet.

Medlemsmøde i januar – debataften – Carsten kommer med forslag til næste bestyrelsesmøde.

 1. Medlemmer

Orientering om, at sikkerhedsdagen blev aflyst på grund af dårligt vejr

 1. meddelelser

Vild med Vand Evalueringsmøde var en hyggelig dag – vurderingen var, at alle syntes, at det var en god og spændende dag, der var mange der fik prøveture i kajakker og robåde, ligesom SUP og Polokajakker blev fremvist, hvilket var en stor succes især blandt børnene.

 1. Opfølgning på temadag

Kajakpolo er godt i gang og der skal sendes en stor tak til Jens Aagrenn for det store arbejde han udfører. Mette kontakter Jens og får en drøftelse om aktivitetens fremtid.
Angående ungdomsroning, vil Mette tage kontakt med Peter Frydsberg og høre om, hvor langt han er kommet med planlægningen.
Samarbejde med GK Genoptræning, Mette har haft kontakt pr. korrespondance med GK og Mette, følger op på dette og får en drøftelse om hvad de ønsker og hvad vi kan tilbyde af hjælp og faciliteter. GK Genoptræning inviteres med til næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Roning

Fællestur og aftenroning – der var enighed om, at det var en god tur til Alstrup, alt forløb perfekt og der var mange deltagere fra kredsens roklubber.

 1. kajakker

Den planlagte aftenroning forløb godt, der var 5 kajakker med lysende flagermuslygter, en meget hyggelig tur i fint vejr.

 1. Kasseren

Carsten omdelte en kontooversigt, som blev gennemgået – der blev drøftet afskrivningsregler og brug af bådfond – regnskabet blev taget til efterretning.

 1. Materiale/klubhus

Der er bestilt cykelstativ til forpladsen.
Inger havde fået ønske fra medlemmer om, at tage kontakt til en fysioterapeut for, at gennemgå vores redskaber i motionsrummet og give et kursus i den rette brug – Inger arbejder videre med dette, sammen med Helle.

 1. Hjemmesiden

Hjemmesiden bliver løbende opdateret – der var ønske om, at Carsten afholder et minikursus i programmering af hjemmesiden for bestyrelsen – Carsten aftaler dato og ellers kan man bruge dette som punkt på temadagen.

 1. DFfR / DKF

SUP 2019 ved Svend, som kunne oplyse, at han havde fået tilbud fra Irene fra DKF om udlån af en SUP pakke, men da tidspunktet for lånet er fra januar til juni og der samtidig er en masse krav og formaliteter der skal opfyldes, er tilbuddet ikke aktuelt for os. Svend tager kontakt med Irene og meddeler, at vi ikke kan gøre brug af tilbuddet.
NFR har indkøbt 3 SUP Board og vi regner med, at denne voksende vandsport kan give klubber nogle nye medlemmer af den yngre årgang! Og vi vil sætte gang i aktiviteten fra næste ro-sæson og evt. hyre en ekstern instruktør.
Helle ønsker, at komme på kajak trænerkursus og mulighederne undersøges, evt. ved instruktører fra andre klubber, der har rettigheder til, at uddanne instruktører.
Kirsten udfærdiger liste over nuværende instruktører og Svend undersøger i DKF om disse kan opgraderes til, at kunne udstede EPP beviser.
Kirsten tager kontakt til Hans Henrik angående overtagelse af diverse opgaver, som nøglebrikker og rojournal.
Angående førstehjælpskursus, så har Mette været i kontakt med DFfR og Kirsten har været i kontakt med Sakskøbing Roklub ved Jette om et samarbejde – Kirsten arbejder videre med dette, samme med Birgitte (Gitte).

 1. Kommunen/Naturområde Guldborgsund
  Ingen bemærkninger
 2. Eventuelt
  Næste møde aftalt til den 6. november kl. 18.00.

Ref. Carsten

Bestyrelsesmøde 7. august 2018

 1. Drejebog:

Rokredsens tur til Alstrup er planlagt til den 18. – 19 august, vi håber, at høre nærmere fra kredsen.

Aftenroning på Nakskov Fjord den 21. august er annonceret ved opslag i bådhallen.

Store Badedag og sikkerhedsdag den 25. august er annonceret ved opslag i bådhallen med tilmelding – der er pt. Ikke mange der har tilmeldt sig.

Nævnte arrangementer er også at finde på hjemmesiden.

Kalenderen er opdateret.

Mette bestiller årstegn og nåle.

CO sender årets honorar for opbevaring af bådtrailere – der udspandt sig en lille snak om brugen af disse vogne, de har ikke været i brug i flere år. Men vi beholder vognene.

 1. Medlemmer:

Status på nye aktiviteter:

Jens Ågren meddeler, at de har aktiviteter kørende med kajakpolo og arbejder på, at gøre aktiviteten større og mere synlig – roklubben støtter initiativet.

Angående ungdomsroning og roning for børn med diabetes, så har Peter Frydsberg, der vil arbejde for denne aktivitet været sygemeldt – roklubben følger op på sagen.

 1. Meddelelser:

Der er modtaget henvendelse fra Guldborgsund Genoptræning med henblik på et samarbejde om genoptræning af brystoperedede  kvinder, inspireret af en artikel på Danske Fysioterapeuters hjemmeside.
Mette vil kontakte Guldborgsund Genoptræning og høre nærmere om projektet.

 1. Roning:

Der er indmeldt et nyt medlem, som er under oplæring.

Der er indkøbt en bådvogn, da en af de ældre vogne var meget tæret og havde knækket en aksel.

 1. Kajak:

Da der vises interesse for det indkøbte Paddleboard, som blev introduceret ved Havnens Dag, vi blev enige om, at indkøbe 2 mere af samme type, Svend tager sig af dette.

Det er vigtigt, at brugen af Paddleboard, kaldet SUP, (Stand Up Paddle) sættes i system og Gitte vil oprette SUP under kajak, så de skal skrives ud på rosedlen, som kajakudskrivning, der skal også fremstilles et opslag om brugen, det skal pointeres, at der skal bruges svømmevest (kajakvest) ved brug af SUP og ikke oppustelig vest.

CO tilretter hjemmesiden med oplysninger om SUP – det er så håbet, at denne aktivitet vil kunne tiltrække det lidt yngre medlemmer fremover.

 1. Kasserer:

CO gennemgik status på økonomien og det lagte budget overholdes.

Der blev drøftet opkrævning af kontingent for kajakskole og efterfølgende kontingentopkrævning for indmeldelse i klubben efter opnået EPP bevis.
Der var enighed om, at ændre dette til, at opkræve et samlet års-kontingent, som omfatter kajakskole og medlemskab.

Afregning Havnens Dag:

CO har sendt afregning til kommunen på tilskud m.v. og aktiviteten har beløbet sig til ca. kr. 3.800,00 som klubbens udgift.
Forløbet af Havnens Dag blev drøftet og der var enighed om, at det var en god dag for roklubben, der var stor søgning på prøveture i såvel kajak som robåd og de der mødte op havde en god oplevelse. Formanden for Kultur og Fritid Martin Lohse syntes det var en god oplevelse, at blive roet ind til arrangementet.
Dog kunne vi godt, have tænkt os lidt flere besøgende.
Der afholdes en hyggelig evauleringsaften den 23. august, med lidt spisning og et glas vin til de mange frivillige der var med til, at gøre dagen til en oplevelsesrig dag, tilmelding er opsat på opslagstavlen i bådhallen.

Resultat af kampagne for nye sponsorer:

CO havde udsendt opfordring til 42 potentielle sponsorer hvilket har givet 4 positive tilbagemeldinger – CO meddelte, at det var da et forsøg værd!

 1. Materiale / klubhus

Ingenting

 1. Hjemmesiden

Kirsten nævnte, at NFR´s politik i forbindelse med Persondatalovgivningen bør lægges på hjemmesiden, evt. som et link.
Kirsten vil sende det færdige udkast til Carsten, som vil lægge dette på hjemmesiden.

Kirsten foreslog, at når der blev lagt referater ind på hjemmesiden, blev dette oplyst på forsiden – det vil der blive gjort fremover.
Der blev også foreslået, at skifte forsidebillederne, så forsiden ikke bliver for statisk.
CO oplyste, at Gitte er blevet oplært i hjemmesideprogrammet og kan nu opdatere hjemmesiden med referater m.m.

 1. DFfR / DKF / DOF

DOF skal ikke med på dagsordenen fremover, da vi er udmeldt af denne forening.

 1. Kommunen / Naturområde Guldborgsund

Ingenting

 1. Eventuelt

Til orientering er standerstrygningen den 27. oktober og julefrokost for bestyrelsen er aftalt til den 3. december.

 1. Næste bestyrelsesmøde
  1. oktobertober kl. 18.00

Ref. Carsten Koborg Olsen

Bestyrelsesmøde 6. juni 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 2018

 1. Drejebog

Store badedag og sikkerhedsdag er planlagt til lørdag den 25. august.

Fælles tur sammen med kredsen til Alstrup er planlagt til den 18.-19. august.

 1. Medlemmer

Intet.

 1. Meddelelser

Til Havnens dag/Vild med vand lørdag den 9. juni mødes frivillige kl. 8:30 til morgenmad og briefing.

Arrangementet holdes i tidsrummet 11:00-16:00.

Guldborgsund Kommune har støttet arrangementet med kr. 30.000 og Vild med Vand Fonden har støttet med kr. 5.000.

Flyers mm. er delt ud til foreninger og handlende.

Persondataforordningen. Den 25. maj trådte ny databeskyttelseslov i kraft. DIF og DGI har udarbejdet en ”Vejledning til idrætsforeninger om behandling af persondata”. Der igangsættes arbejdet med at få kravene i persondataforordningen på plads. Kirsten og Ann udarbejder udkast.

 1. Opfølgning på temadagen

Facebook. Der er oprettet en lukket gruppe på facebook. Klubben har nu både en åben og en lukket FC-gruppe. Linda Leitner vil fremover være administrator for både den åbne og lukkede FC-gruppe.

Polokajak: Jens Aagren præsenterede et oplæg for opstart af polokajak. Stege, Vordingborg og Næstved har et samarbejde omkring polokajak.  Der er et ønske, at samarbejde med NFR i forhold til, at finde et sted at træne i Nykøbing F. Det drejer sig i første omgang om en træningsaften om ugen. Indsejlingen til Slotsbryggen vil være velegnet.

Mulighederne for medlemskab af klubben blev drøftet. Desuden blev et muligt samarbejde med Rødby svømmehal drøftet, da der i vinterhalvåret trænes i Rødby svømmehal. Jens Aagren undersøger med Guldborgsund Kommune muligheden for at opsætte polokajak-mål  i Guldborgsund.

Ungdomsroning: Peter Frydensberg præsenterede et oplæg til en aktiv indsats for at få børn i aldersgruppen 12-15 år til at interessere sig for rosporten. Forslag til målgruppen var børn med diabetes.  Peter tilbød, at stå som klubbens instruktør for et hold ungdomsroer.

Arrangementet Vild med Vand er en mulighed for at rekruttere nye medlemmer og præsentere nye tiltag.

 1. Kajak

Intet.

 1. Roning

Intet.

 1. Kasserer

Udsættes.

 1. Materiale/klubhus

Kajakpontonen er repareret.

 1. Hjemmesiden

Udsættes.

 1. DFfR/DKF/DOF

Svend har haft en ansøgning til DKF om lån af paddleboard (SUP lånepakke), der er kommet afslag på ansøgningen.

 1. Kommunen/Naturområde Guldborgsund

Intet.

 1. Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 7. august kl. 18:00.

Kajakudvalgsmøde den 24. maj 2018

Vi har fået en udmelding fra Anne Hauge Vest. Kirsten skal have besked, så medlemslisten kan blive opdateret.

Fællesroning og efterfølgende kajakvask havde omkring 14 deltagere, og folk var enige om, at det var et hyggeligt arrangement. Det kan derfor godt gentages næste år.

Der er 12 tilmeldte til årets kajakroskole.

Det blev besluttet, at kajakudvalget arrangerer en rotur til Alstrup med fællesspisning om aftenen og overnatning. Turen er sat til den 21. og 22. juli. Nye roere er meget velkomne, og hvis man er nervøs for, om man kan ro hele vejen, kan man nøjes med at ro den halve tur.

Dato for den store badedag er fastsat til den 25. august med mulighed for at prøve forskellige bådtyper.

Fællesroning skal så vidt koordineres mellem kajakroskolen og andre frivillige, som tager initiativ til fællesroning, således at faste ro-dage bliver meddelt til medlemmerne.

De to havkajakker blev solgt for en pris på i alt 3.000 kr.

Dato for næste kajakudvalgsmøde: 16. juli.

Bestyrelsesmøde 16. april 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 16. april 2018

 1. Drejebog

Fælles Grundlovstur 5. juni til Alstrup arrangeres af rovalget.

 1. Medlemmer

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Kasserer: Carsten Koborg Olsen

Kajakrepræsentant: Birgitte Christiansen

Medlemsregistrering: Kirsten Merkel Larsen

Materialeforvalter: Inger Boesgaard

Bådudlejning: Inger Boesgaard

Rorepræsentant: Svend Rasmussen

Næstformand, sekretær: Ann Tenis

 1. Meddelelser

Vild med Vand 2018 – Havnens Dag holdes den 9. juni. Der søges midler fra Guldborgsund

Kommune. Carsten er tovholder på arrangementet.

Inger og Carsten undersøger om klubben på Havnens Dag kan demonstrere padleboard.

 1. Opfølgning temadag

Svend tager kontakt til Dansk Kano og Kajak Forbund om muligheden for at købe en instruktør samt muligheden for at låne 8 padleboards.

 1. Roning

Prisforslag til leje af klubbens udlån af både og kajakker samt overnatning blev drøftet og vedtaget. De nye priser træder i kraft 1. maj. Oversigten lægges på hjemmesiden.

 1.   Kajak

Blanketten om tilladelse til vinterroning i perioden efter stander strygning er revideret.

 1. Kasserer

Carsten gennemgik posterne i regnskabet. Det blev besluttet, at få gennemgået de regnskabsmæssige principper. Bent inviteres til at deltage på et kommende bestyrelsesmøde.

 1. Materiale/klubhus

Intet til det punkt.

 1. Hjemmesiden

Der planlægges instruktion til bestyrelsen i at programmere på hjemmesiden.

 1. DFfR / DKF

Der samles op på besøg fra DKF i marts på kommende bestyrelsesmøder med henblik på opstart af nye aktiviteter til næste sæson.

 1. Kommunen / Naturområde Guldborgsund

Intet til dette punkt

 1. Eventuelt

Det blev drøftet muligheden for at finde en redaktør til at stå for en Facebook side. Helle undersøger muligheden

Næste møde: 2. maj kl. 18:00 temadrøftelse på baggrund af oplæg fra DKF

Bestyrelsesmøde onsdag den 6. juni 2018

Middag med bestyrelsen torsdag den 21. juni kl. 18:00 på Café Hvid, Nykøbing F.

Generalforsamling Rokreds Sydhavsøerne 2018

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens –og udvalgsformændenes beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og udvalgsformænd.
 7. Valg af revisorer.
 8. Virksomhedsplan for det komne år 2018
 9. Eventuelt.

 

 1. Valg af dirigent og referent:

Max Rasmussen Stubbekøbing Roklub, valgt til dirigent.

Poul-Erik Wulff-Høyer Nakskov Roklub, valgt til referent.

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

 

 1. Formandens beretning godkendt efter nogle få uddybende spørgsmål.

 

Villy Hansen MTU aflagde beretning omkring huset i Alstrup og orienterede omkring de enkelte arrangementer, der har været afholdt. Desværre var to af arrangementerne lagt på samme dag, hvorfor det ene måtte flyttes og ved afholdelsen desværre meget få deltagere i for til foregående år. Det andet måtte aflyses. Det skal fremover tilstræbes at holde arrangementerne på forskellige datoer.

URO tur til Hansaland måtte desværre også aflyses p.g.a. for få tilmeldte.

Beretningen for MTU – URO godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Godkendt.

 

 1. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.

Foreslået uændret

Godkendt.

 

 1. Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

 

Forslag 1

CVR. nr. 32245307 indsættes som en del af §1 stykke 1.

Vedtaget.

 

Forslag 2

I forbindelse med berigtigelse af adkomsten i Tingbogen til ejendommen Alstrup Strandvel 11, 4840 Nørre Alslev er der behov for, at generalfoesamlingen bekræfter den navneændring, der blev vedtaget i forbindelse med vedtalse af ny vedtægt 12. marts 2013

Generalforsamlingen skal derfor bekræfte, at foreningen på generalforsamlingen afholdt den 12. marts 2013 vedtog at ændre foreningens navn fra Dansk Forening for Rosport, Lolland – Falster Kredsen til Rokreds Sydhavsøerne med CVR. nr. 32245307

Formanden bemyndiges til at underskrive de nødvendige dokumenter på www.tinglysning.dk i forbindelse med berigtigelsen i Tingbogen.

Vedtaget.

 

Forslag 3.

 • 9

Nuværende tekst.

 1. Indkaldelse med angivelse af tid og sted skal ske med mindst 4 ugers varsle ved skriftlig henvendelse til hver enkelt klub.

 

Foreslået ny tekst.

 1. Indkaldelse med angivelse af tid og sted skal ske senest 1. februar ved skriftlig henvendelse til hver enkelt klub.

Vedtaget.

 

Forslag 4.

 • 12

Nuværende tekst

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af det samlede repræsentantantal er repræsenteret.

 

Foreslået ny tekst

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 1/3 af det samlede repræsentantantal og at der er minimum 4 klubber repræsenteret.

Vedtaget.

 

Forslag fra Maribo Roklub

 • 8

pkt. 3 udgår.

 

Pkt. 4, 5, og 6 nummereres herefter 3, 4 og 5

 

Maribo Roklub v./ Bo Balsmidt foreslog i stedet en omskrivning samt tilretning af vedtægterne således de kan fremlægges til vedtagelse på næste generalforsamling.

Dette blev vedtaget.

 

 1. Valg af formand, næstformand, kassere, sekretær og udvalgsformænd

     Formand: Morten Borg Jensen, Saxkøbing Roklub.

Næstformand: Vakant.

Kasserer: Ulla Jensen, Bandholm Roklub.

Sekretær: Poul-Erk Wulff-Høyer, Nakskov Roklub.

MTU: Villy Hansen, Stubbekøbing Roklub.

URO: Morten Borg Jensen, Saxkøbing Roklub.

 

 1. Revisorer: Martin Nyvang og Ib Sk. Jørgensen

 

 1. Virksomhedsplan for det komne år 2018

     Virksomhedsplan som den blev lavet på Klubledermødet i november 2017 blev fremlagt og godkendt.

Næste Generalforsamling 19. marts 2019 sted tilgår ved indkaldelse.

 

 1. Eventuelt:

Løs snak

 

 

 

Referent:

Poul-Erik Wulff-Høyer