Bestyrelsesmøde 10. februar 2020

 1. Drejebog

Nyanskaffelser

Der er bestilt 10 nye redningsveste.

Annoncering

Det blev drøftet, hvordan der kan gøres mere reklame for klubben. Inger undersøger forskellige muligheder for, hvad det vil koste at reklamere for klubben på reklameskærme i Nykøbing F.

 1. Generalforsamling 18. marts

Klubben er presset i forhold til at finde en ny formand. Der er rettet henvendelse til mulige kandidater uden positiv tilbagemelding. Der efterlyses emner til formandsposten – uden en formand ingen klub.

Der er indkommet forslag til ændring af standarder strygning og ændring af ponton. Forslagene er sat på opslagstavlen og lagt på hjemmesiden.

 1. SUP

Søren har givet tilsagn om at fortsætte som SUP-instruktør i den kommende sæson.

Der skal arbejdes for faste træningsdage og arrangementer efter SUP-skolen, som skal bidrage til at fastholde nye SUP-medlemmer og skabe et socialt sammenhold.

 1. Meddelelser

Sponsoreret aktivitet

Klubben er blevet kontaktet af Guldborgsund Kommune om klubben vil sponsorere en aktivitet. Internt i kommunen har der været en konkurrence om hvilken afdeling, der kunne bevæge sig mest under temaet ”Bevæg dig for livet”. NFR har sponseret et kursus i SUP til vinderne.

Anskaffelse af nye PC

Klubbens PC’er til bl.a. registrering af roseddel fungerer ikke optimalt. Thomas (medlem) har erfaring inden for it deltog i bestyrelsesmødet med henblik på at komme med bud på en mere optimal løsning. Thomas kom med forslag til løsninger, der blev drøftet bl.a. forslag til bedre sikring af nøglesystemet til indgangsdøren og nyanskaffelse. Der undersøges flere muligheden herunder også en hurtigere internetadgang.

 1. Næste bestyrelsesmøde
 2. februar 2020.

Bestyrelsesmøde 12. november 2019

 1. drejebog

Der er planlagt julearrangement i klubben den 17.12. Carsten står for arrangementet.

2. Medlemmer

Mulige kandidater til bestyrelsesposterne i forbindelse med generalforsamlingen blev drøftet.

3. Meddelelser

Det er undersøgt, om klubben kan få et bedre internetforbindelse. Der er p.t. ingen selskaber, der vil lægge en hurtigere netadgang ind.

4. Opfølgning temadag

Bestyrelsen holder temadag lørdag den 25. januar 2020 kl. 9:00, hvor rekruttering af nye medlemmer samt fremtidige mål og aktiviteter drøftes.

Jens Aagren, og Søren inviteres til at deltage mhp at planlægge den kommende sæson for henholdsvis kajakpolo og paddleboard. Jens Erik og Jens C. inviteres for at give deres input til, hvordan vi kan tiltrække og fastholde medlemmer for henholdsvis kajak og inrigger.

5. Roning

Vintertilladelse blev drøftet. 3 medlemmer har fået vinterroningstilladelse til inrigger indtil pontonen tages op.  Nordstjernen kan benyttes.

Yvonne deltager på inrigger-instruktørkursus.

6. Kajak

Inger hænger en liste op i klubben over de medlemmer, der har fået vinterroningstilladelse til kajak.

7. Svømning/motion

Klubben deltager i Svømmecenter Falsters arrangement ”Vandvittige oplevelser” i Nørre Alslev den 16. november. Jens Aagren demonstrer kajakpolo og Søren paddleboard med henblik på reklame for klubbens nye aktiviteter.

8. Kasserer

Kontingentet bliver fortsat opkrævet for 1 år ad gangen.

Det blev drøftet, om klubben skal have et ½ kontingent, hvis man melder sig ind fra 1. juli.  Det blev besluttet, at alle der melder sig efter den 1. juli betaler 150 kr./måned indtil årsskifter – herefter betales fuldt kontingent. Carsten tilretter kontingenttaksterne på hjemmesiden.

Flere sponsorer har ikke gentegnet annoncer.

9. Materiale/klubhus

Tidsuret til saunaen i herrernes omklædningsrum udskiftes.

Våddragterne til paddleboard skal renses. Inger har indhentet pris for rensning – kr. 1.300.

Der skal indkøbes nye emblemer til næste år. Guldsmeden har oplyst, at der skal laves en ny skabelon. Mette undersøger priser i forhold til, hvilket kvantum det bedst kan betale sig at købe.

10. Eventuelt

Generalforsamlingen holdes den 18. marts 2020. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i henne 10 dage før generalforsamlingen.

Næste bestyrelsesmøde holdes den 25. februar 2020.

 

Bestyrelsesmøde 19. august 2019

Referat af bestyrelsesmøde 19.08.19 bortkommet.

Denne side opdateres hvis det findes.

Kajakudvalgsmøde 15. maj 2019

Tilskud til indkøb af kajakpoloudstyr

Jens Aagren har ansøgt Nordea-fonden om 100.000 kr. til indkøb af kajakpoloudstyr, og i starten af maj måned fik han besked om, at ansøgningen var imødekommet. Der er allerede indkøbt 10 nye polopagajer, mens der er ligeledes er bestilt 10 polokajakker, som forventes leveret i løbet af et par uger. Der er desuden bestilt 2 kajakpolomål fra Tyskland med forventet levering i løbet af 3-4 uger.

Der vil blive afholdt et kajakpolostævne, når baneanlægget er blevet etableret, hvor Nordea kommer. TV2 Øst vil ligeledes være til stede sammen med den lokale presse.

Status på kajakroskole

Der var 10 tilmeldte på kajakroskolen, men efter weekendens kajakundervisning er holdet reduceret til 6 personer. Weekendens blæst gav visse udfordringer, så det meste af undervisningen foregik i havnebassinet og på land. Sidste undervisningsdag er torsdag den 13. juni.

Kommende arrangementer

Flagermuselygtetur den 20. juni kl. 20. Der vil blive serveret kaffe og kage, inden vi tager på vandet.

Madpakketur lørdag den 6. juli kl. 10. Der skal selv medbringes mad og drikke. For nye roere vil der være mulighed for at ro toerkajak med en erfaren roer.

Bestyrelsesmøde 07.05.2019

Drejebog

Der arrangeres fælles Grundlovstur til Alstrup den 5. juni. Kirsten udarbejder et opslag til hjemmesiden, FB og opslagstavlen.

 Meddelelser

Arrangementet ”Vild med vand”  holdes ikke i år, da klubberne omkring havnen ikke har interesse i det.

Vegvisir Race 2019 har forespurgt om de kan benytte bådhallen til en kunstudstilling i forbindelse med arrangementet Vegvisir Race, der afholdes 15.-17. august.

Forespørgslen blev drøftet. Der var enighed om at imødekomme forslaget, da det kan bidrage til at markedsføre klubben. Inger er tovholder på arrangementet.

Roning

Vedrørende det samarbejde der er indgået med Guldborgsund genoptræning, var der tilmeldt 4, men der mødte 2.  Til næste træningsdag i juni er der tilmeldt 6. To fysioterapeuter deltager ved første træningsdag.

Svømning/motion

Svømning i efteråret starter som tidligere – første fredag i september i tidsrummet fra kl. 18:30-19:30.

Kontingent

Der har været forespørgsel om lavere kontingent, såfremt man ikke anvender motionsrummet hele året. Det er tidligere besluttet, at motionsmedlemmer betaler halvt kontingent. Der gives ikke refusion på medlemskontingentet, såfremt man kun benytter motionsrummet en del af året.

Kasserer

Der er kommet kr. 45.000 mindre ind i kontingent, end der er budgetteret med i januar 2019. Det er fortrinsvis kajakmedlemmer, der ikke har gentegnet medlemskabet.

Bankskifte har tidligere været drøftet med henblik på at undersøge eventuelle fordele ved at skifte fra Jyske bank. Carsten har rettet forespørgsel til Lollands Bank og Arbejdernes Landsbank.

Lollands Bank kræver dog, at kassereren er kunde i banken. Arbejdernes Landsbank stiller ikke et sådant krav. Et skifte til Arbejdernes Landsbank vil umiddelbart vurderet spare klubben for ca. 2.000 kr./året i gebyrer.

Et eventuelt bankskifte drøftes på næste bestyrelsesmøde.

 Opfølgning på temadagen

 • Nyt tiltag – Stand Up Paddle Board (SUP)

Der holdes informationsmøde den 13. maj.  SUP-afdelingen starter den 3. juni – der er træning mandag og onsdag.

Det er besluttet, at SUP-medlemmer (nye medlemmer) betaler halvt kontingent det første år. Herefter betales fuldt kontingent.

Carsten og Svend har kontakt med 2 instruktører. Der er indgået aftaler om, at en af instruktørerne kommer 2 gange/ugen i to timer. Den anden instruktør kommer ad hoc jf. aftale. Der udarbejdes en samarbejdsaftaler.

Svømmeveste og våddragter er indkøbt til SUP og skal inden de tages i brug påføres klubbens logo.

Der er udarbejdet en oversigt/vejledning over de aktiviteter, SUP-medlemmerne skal igennem samt en log-bog.

Opfølgning på temadagen

 • Nyt tiltag – Polokajak

Klubben har søgt projektmidler i Nordea Fonden til indkøb af Polokajakker. Der er kommet tilsagn om bevilling af kr. 100.000.

Jens Aagren, der er tovholder for polokajak, fortalte om den proces, der er i gang med indkøb af polokajakker og pagajer. Jens har indgået en aftale om indkøb af 10 polokajakker samt pagajer. Udstyret leveres inden for 14 dage.

Der er søgt kystdirektoratet om at anlægge en træningsbane øst for klubben.  Kystdirektoratets godkendelse afventes.

Det er afgørende for opstart af polokajak, hvornår vi kan få banen, der skal spilles på. Jens har en dialog med forskellige udbydere. Der er en leveringsperioden på ca. 4 uger.

Der vil være træning hver mandag og torsdag.

Jens har fået positivt tilsagn fra nogle af polokajakspillerne (3-4) fra Rødby om at melde sig ind i klubben.

Pressechefen fra Nordea Fonden vil udarbejde en pressemeddelelse og sætte en hel del i gang i forhold til pressedækning herunder TV Øst. Nordea Fonden har nogle formkrav i forhold til, hvordan deres logo skal anvendes.

Der vil være behov for en planlægnings- og koordineringsgruppe i forbindelse med pressedækning – drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Materiale/klubhus

Jens Kristiansen har indkøbt en ny singlesculler, der ligger i bådhallen.

Nye stole til klublokalet blev drøftet.  Beslutningen var, at tiden ikke er inde til nyindkøb af stole på grund af medlemstilbagegang svarende til kr. 45.000 mindre i indbetalt kontingent ift. budgettet.

Kommunen/naturområde Guldborgsund

Naturland Guldborgsund vil gerne sætte en flydebro op så klubbens medlemmer og andre interesserede kan gå i land ved naturområdet ved Flintinge Å. Naturland Guldborgsund stiller krav om, at klubben i en 10 års periode opsætter og nedtager flydebroen og rengøre broen efter behov.

Vedligeholdelse af flydebroen blev drøftet. Der var enighed om, at det var et godt initiativ, men klubben ikke kan indgå i en vedligeholdelsesaftale og forpligte klubben 10 år frem. Mette orienterer Åse, der er kontaktpersonen til Naturland Guldborgsund.

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 24. juni kl. 18:00.

 

(Ps. bestyrelsesmødet den 24. juni er beluttet aflyst, nyt møde aftales senere)

Ekstraordinær generalforsamling 27. marts 2019

Dagsorden

 1. Vedtægtsændringer jf. bilag dog med undtagelse af § 3, der udgik på den

ordinær generalforsamling den 13. marts.

Referat:

På den ordinær generalforsamling fremmødte 36 stemmeberettigede medlemmer, der alle stemte for vedtægtsændringerne. For at beslutte vedtægtsændringerne på den ordinære generalforsamling skulle der jf. klubbens regler være mødt 51 medlemmer. Da dette ikke var tilfældet, blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

12 medlemmer mødte til den ekstraordinære generalforsamling.

Bent Christiansen blev valgt som ordstyrer og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. Bent informerede om, at for at vedtægtsændringerne kunne besluttes skulle 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Vedtægtsændringerne blev sat til afstemning.

Alle fremmødte medlemmer stemte for ændringerne. Bent bekendtgjorde, at ændringerne dermed var vedtaget.

Generalforsamling Rokreds Sydhavsøerne 19. marts 2019

Rokreds Sydhavsøerne.

Kredsgeneralforsamling
Tirsdag den 19. marts 2019
Afholdt i Maribo Roklub

Referat:
a. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Mai Wandrup, Saxkøbing Roklub.
Referent: Poul-Erik Wulff-Høyer

b. Formandens –udvalgsformændenes beretning.
Status på hjemmeside , denne er ved at være klar.
Skøde på Alstrupgrunden, der arbejdes stadig på sagen. Skal tinglyses. Morten Borg arbejder videre med sagen.
Villy Hansen orienterede omkring status på Alstrupgrunden samt de arrangementer. der har været afholdt på denne, bl.a. Grill aftenen der var rigtig godt besøgt.
Nyt Dannebrogs Splitflag med DFfR logo (PE) er søgt og vil blive overrakt til Standerhejsningen i april.
God tur til Hansa Park for U-Roere, kun Saxkøbing Roklub deltog.
Efter en del spørgsmål blev beretningen godkendt.

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Der blev stillet forskellige spørgsmål til regnskabet bl.a. vedr. værdipapirer.
Påtegnin:
Revisionen har noteret en henvendelse fra Jyske Bank om:
1) Etablering af LEI – kode uden reaktion fra bestyrelsens side. Bestyrelsen er igen den 31.01.2018 blevet påmindet om dette forhold og fortsat ingen reaktion fra dennes side.
2) Jyske Bank har 14.11.2018 anmodet om oplysning om bestyrelsen samt legitimation uden reaktion fra bestyrelsens side.
Igen 204.01.2019 er der anmodet om disse oplysninger, og fortsat ingen reaktion fra bestyrelsensside.
Revisionen udtaler sin skarpeste kriti over at disse forhold ikke er bragt i orden.
Revisionen anmoder om tilbagemelding når disse forhold er bragt i orden, forvents at ske senest 30. april 2019
Regnskabet herefter godkendt.
d. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent uændret.

e. Indkomne forslag:
1 Forslag fra kredsen omkring ændring af kredsens vedtægter.
2. Forslag fra Maribo Roklub omkring ændring af kredsens vedtægter.
Efter en kort debat af disse forslag besluttedes det at trække dem begge og der og blev nedsat et udvalg til at udarbejde et nyt forslag som skal lægge færdigt senest
den 1. november 2019 Udvalgets sammensætning blev: Morten Borg Jensen (Saxkøbing Roklub, kredsformand) Bo Balschmidt (Maribo Roklub) og Poul-Erik Wulff-Høyer (Nakskov Roklub) Bo indkalder til møde.

f. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og udvalgsformænd.
Valg af kasserer vakant indtil ny vælges, på en ekstra ordinær GF den 28.04.2019 fortsætter Ulla Jensen som bestyrer på posten.
Som bestyrelsesmedlemmer valgtes Bjarne Halsstrøm, næstformand (Maribo Roklub), Bent Johannesen, Uro- leder (Stubbekøbing Roklub) og Poul-Erik Wulff-Høyer, sekretær (Nakskov Roklub), Villy Hansen, MTU (Stubbekøbing Roklub).

g. Valg af revisorer.
Martin Nyvang og Ib Sk. Jørgensen.

h. Virksomhedsplan for det kommende år (2019)
Standerhejsning på Alstrup de 28. april 2019
Aftenroning i Maribo den 21. maj 2019
Aftenroning i Nakskov den 13. august 2019
Tur for Ungdomsroere til Hansaland den 7. september 2019
Efterårstur Nykøbing F. Roklub den 15. september 2019 kl. 9
Klubledermøde Nykøbing F. Roklub den 20. november 2019 kl. 19
Kredsgeneralforsamling Saxkøbing Roklub den 19. marts 2020

De enkelte sørger for indkaldelse til disse arrangementer.

i. Eventuelt.
Løs snak.

Referat:
Tirsdag den 19. marts 2019
Poul-Erik Wulff-Høyer

Generalforsamling Rokreds Sydhavsøerne 2019

Rokreds Sydhavsøerne.

Kredsgeneralforsamling
Tirsdag den 19. marts 2019
Afholdt i Maribo Roklub

Referat:
a. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Mai Wandrup, Saxkøbing Roklub.
Referent: Poul-Erik Wulff-Høyer

b. Formandens –udvalgsformændenes beretning.
Status på hjemmeside , denne er ved at være klar.
Skøde på Alstrupgrunden, der arbejdes stadig på sagen. Skal tinglyses. Morten Borg arbejder videre med sagen.
Villy Hansen orienterede omkring status på Alstrupgrunden samt de arrangementer. der har været afholdt på denne, bl.a. Grill aftenen der var rigtig godt besøgt.
Nyt Dannebrogs Splitflag med DFfR logo (PE) er søgt og vil blive overrakt til Standerhejsningen i april.
God tur til Hansa Park for U-Roere, kun Saxkøbing Roklub deltog.
Efter en del spørgsmål blev beretningen godkendt.

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Der blev stillet forskellige spørgsmål til regnskabet bl.a. vedr. værdipapirer.
Påtegnin:
Revisionen har noteret en henvendelse fra Jyske Bank om:
1) Etablering af LEI – kode uden reaktion fra bestyrelsens side. Bestyrelsen er igen den 31.01.2018 blevet påmindet om dette forhold og fortsat ingen reaktion fra dennes side.
2) Jyske Bank har 14.11.2018 anmodet om oplysning om bestyrelsen samt legitimation uden reaktion fra bestyrelsens side.
Igen 204.01.2019 er der anmodet om disse oplysninger, og fortsat ingen reaktion fra bestyrelsensside.
Revisionen udtaler sin skarpeste kriti over at disse forhold ikke er bragt i orden.
Revisionen anmoder om tilbagemelding når disse forhold er bragt i orden, forvents at ske senest 30. april 2019
Regnskabet herefter godkendt.
d. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent uændret.

e. Indkomne forslag:
1 Forslag fra kredsen omkring ændring af kredsens vedtægter.
2. Forslag fra Maribo Roklub omkring ændring af kredsens vedtægter.
Efter en kort debat af disse forslag besluttedes det at trække dem begge og der og blev nedsat et udvalg til at udarbejde et nyt forslag som skal lægge færdigt senest
den 1. november 2019 Udvalgets sammensætning blev: Morten Borg Jensen (Saxkøbing Roklub, kredsformand) Bo Balschmidt (Maribo Roklub) og Poul-Erik Wulff-Høyer (Nakskov Roklub) Bo indkalder til møde.

f. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og udvalgsformænd.
Valg af kasserer vakant indtil ny vælges, på en ekstra ordinær GF den 28.04.2019 fortsætter Ulla Jensen som bestyrer på posten.
Som bestyrelsesmedlemmer valgtes Bjarne Halsstrøm, næstformand (Maribo Roklub), Bent Johannesen, Uro- leder (Stubbekøbing Roklub) og Poul-Erik Wulff-Høyer, sekretær (Nakskov Roklub), Villy Hansen, MTU (Stubbekøbing Roklub).

g. Valg af revisorer.
Martin Nyvang og Ib Sk. Jørgensen.

h. Virksomhedsplan for det kommende år (2019)
Standerhejsning på Alstrup de 28. april 2019
Aftenroning i Maribo den 21. maj 2019
Aftenroning i Nakskov den 13. august 2019
Tur for Ungdomsroere til Hansaland den 7. september 2019
Efterårstur Nykøbing F. Roklub den 15. september 2019 kl. 9
Klubledermøde Nykøbing F. Roklub den 20. november 2019 kl. 19
Kredsgeneralforsamling Saxkøbing Roklub den 19. marts 2020

De enkelte sørger for indkaldelse til disse arrangementer.

i. Eventuelt.
Løs snak.

Referat:
Tirsdag den 19. marts 2019
Poul-Erik Wulff-Høyer

Generalforsamling 13. marts 2019

 1. Valg af dirigent

Referat:

Bestyrelsen foreslog Bent Christiansen. Bent blev valgt.

Bent konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da indkaldelse til generalforsamling var varslet 2 uger jf. vedtægterne.

Der var mødt 36 medlemmer. Klubben har 153 medlemmer, som har betalt kontingent 13. marts. Når der skal stemmes om vedtægtsændringer, skal der være mødt 51 medlemmer, hvilket svarer til 1/3 af 153.  Finn Just Jensen og Jens Kristensen meldte sig som stemmetæller.

 1. Beretning

Formanden fremlagde beretningen og indledte med at forsamlingen mindede klubmedlem Ole Pynt, der afgik ved døden i januar i år.

Rosæsonen 2018 var ifølge vejrstatistikkerne den varmeste sommer siden 1976.  Mange dage kom temperaturen op over 30 grader. Det varme vejr smittede af på ro-statistikken.

I 2018 blev der roet 41.644 km fordelt på 2.560 ture, det er 3.845 km og 133 flere ture end året før, men næsten 10.000 km færre ende 2016. Kilometerne fordelte sig således, at der blev roet 33.061 km på 1.896 ture og padlet 8.602 km på 671 ture.

Medlemstallene fordeler sig i 2018 således: 70 roer, 50 kajakker, 41 svømme- og motionsmedlemmer og 14 passive. Medlemstallet er stagneret, der er flest seniorer og ingen børne- og ungdomsroer.

 Nye aktiviteter

Bestyrelsen har i lighed med tidligere år holdt en temadag i januar, hvor klubbens visioner og mål drøftes. Forrige år fik klubben henvendelse fra en ung mand, der ønskede at starte polokajak i NFR. Desværre valgte han uden varsel at trække sig. Til gengæld kom der en henvendelse fra Jens Aagren sidste år. Jens har lagt et stort arbejde i at få et polokajakhold op at stå. Jens har i samarbejde med Guldborgsund Kommune fået tegnet en polokajakbane på den nordlige side af havnen ved indsejlingen til Slotsbryggen. Desuden er der er søgt fonde til forskelligt udstyr ca. kr. 100.000.  Vi satser på, at den nye aktivitet vil tiltrække nye medlemmer til NFR.

Herudover er vi i gang med at undersøge muligheden for at starte op med stand-up-padle. Vi har kontakt med Stubbekøbing Motorbådsklub, som har haft stor succes med stand-up-padle.  Klubben er nu meldt ind i Dansk Surf og Rafting Forbund. Her er der mulighed for at få uddannet to instruktører på forbundets regning.

Det kræver ildsjæle at starte nye aktiviteter op og derigennem tiltrække nye medlemmer. En opfordring til medlemmerne om at bidrage på forskellig vis til de nye aktiviteter, så vi kan få sat skub i tingene og dermed medlemstilgangen.

 Ro- og kajakskolen 

Roskolen – sidste år var der ingen tilmeldte til aften roskolen – derimod var 3 på sidemandsoplæring.  Kajakskolen i 2018 var der 10 tilmeldte. Familieroning startede som noget nyt for et par år siden. Sidste år var der kun en familie tilmeldt. Svømning foregår som tidligere år hver fredag fra kl. 18:30-19:30. Sidste svømmefredag er den 26. april. Man kan stadig nå at aflægge en svømmeprøve.

 Havnens dag

Havnens dag var en succes med ca. 500 besøgende. Der var mulighed for at komme med ud og ro i en 4 åres og en 2 åres inrigger, prøve en polokajak samt stå på et padleboard. Mange benyttede sig af muligheden. Desværre var der naboklubber, der udeblev selvom de havde givet tilsagn om deltagelse med forskellige aktiviteter til arrangementet. Ved fælles hjælp blev der arrangeret grill og indkøbt pølser etc., så de besøgende fik mulighed for at købe grillpølser og nyde en kold fadøl samtidig med at de lytte til livemusik. Tak til Carsten for det store arbejde, du lagde i arrangementet.

Udvalg etc.

Kajakudvalget har holdt 4 møder i 2018, hvor bl.a. indkøb at materiale er drøftet, der planlægges desuden forskellige ture etc. Der har været fin tilslutning til alle ture.

Bådene er godt vedligeholdt. Der er ikke planlagt indkøbt af nye robåde eller kajakker.

Klublokalet er fået nyt gulvtæppe. I efteråret blev der er opsat cykelstativer. Herudover har klubben fået en ny hjemmeside.

Formanden sluttede med at takke alle, der bidrager til at få klubben til at fungere – det være sig reparationer og vedligeholdelse af både og grej, formidling af information og instruktion af nye medlemmer.

Formandens beretning blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af regnskab og budget

Referat:

Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet viste en underskud i 2018 på kr. 48.704.  Kassebeholdning er på kr. 505.563. Aktiver i alt kr. 1.401.593.

Der er indkøbt 3 bådvogne, der er konteret på Quintins gave.

I budgettet for 2019 er der kalkuleret med indtægter kr. 244.000 og udgifter kr. 309.600, hvilket giver et underskud kr. 65.600.

Regnskabet Fremlæggelsen blev godkendt.

 1. Indkomne forslag (forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2019)

Referat:

Der er indkommet 2 forslag. Et forslag vedrørende registrering af roafstande der er indsendt af Bjarne Sørensen og et forslag vedrørende vedtægtsændring indsendt af bestyrelsen.

 Registrering af roafstande

Bjarne begrundede forslaget med, at det vil være det mest rigtige at anføre det korrekte km antal.

Forslaget blev drøftet og forsamlingen stemte herefter.

2 stemte for forslaget. Forslaget faldt.

Vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændringer vedrørende 6 af klubbens paragraffer blev uddelt. (bilag).

 • 3 Klubbens stander.

Der var en drøftelse af, om der er tale om et malteserkors eller et Sankt Georgkors.

Det fremkom bl.a., at Sank Georges kors var et krigerisk russisk tegn. Det blev besluttet, at det undersøge, hvad klubben grundlæggelse lagde ind i korset – er det 8 dyder eller er der tale om et krigerisk symbol?

Vedtægtsændring ift. § 3 udgik.

 • 5 indmeldelse

Nye medlemmer skal via klubbens hjemmeside – nfr.dk udfylde og indsende indmeldelsesblanket samt erklæring om svømmefærdigheder

Forsamlingen stemte for ændringen med den parentes at nfr.dk slettes.

 • 6 udmeldelse

Udmeldelse skal ske pr. mail til medlem.nfr@gmail.com

 • 6 Forsamlingen stemte for ændringen.
 • 7 kontingent

Kontingent, indskud og rykkergebyr og opkrævningsterminer fastsætter hvert år på den ordinære generalforsamling etc.

 • 7 Forsamlingen stemte for ændringen.
 • 11 Udvalg og andre idrætsgrene
 • 11 Forsamlingen stemte for ændringen.
 • 13 Regnskab og administration

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger findes på hjemmesiden.

 • 13 Forsamlingen stemte for ændringen.

De 36 fremmødte stemte for vedtægtsændringerne.  Når der skal stemmes om vedtægtsændringer, kræves der jf. klubbens regler, at der skal være mødt 51 medlemmer. Det betyder, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinærgeneralforsamling finder sted den 27. marts (om 14 dage). Her kan vedtægtsændringerne vedtages såfremt, 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 1. Fastsættelse af kontingent

Referat:

Det blev vedtaget at kontingentet fortsætter uændret i 2019.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
 • Ann Tenis
 • Inger Boesgaard
 • Svend Rasmussen

Referat:

Alle 3 blev genvalgt

 1. Valg af 2 suppleanter for 1 år

Følgende blev valgt:

 • Susanne Christiansen
 • Kim suppleant

 

 1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år

Følgende blev valgt:

 • Jens Kristensen
 • Bent Christiansen
 • Jørn Wegge (Suppleant)
 1. Eventuelt

Det henstilles til, at medlemmerne rejser sig op, når der tales.