Bestyrelsesmøde 18. maj 2021

1. Drejebog

Planlægning af generalforsamling
Generalforsamling er fastlagt til den 3. juni kl. 19. Der serveres kaffe og kage.

Mens Health Week uge 24
Klubben har modtaget en henvendelse fra Guldborgsund Kommune,
om deltagelse i Mænds sundhedsuge i uge 24. Det blev besluttet, at klubben deltager.
Kurt er tovholder.

Foreningernes dag 11.09
Arrangementet ”Foreningernes dag” holdes på torvet den 11. september. Klubben har mulighed for, at
deltage med en stand og gøre reklame for klubben.

Det blev besluttet, at spørge på generalforsamlingen om der er medlemmer,
der kunne være interesseret i, at bemande standen den dag.

Efterårstur NFR 19.09
Der planlægges med en efterårstur.

2. Medlemmer

Intet

3. Meddelelser

Intet

4. Kasserer / Økonomi

Status
Økonomien ser fornuftig ud – omkostningerne ligger under det budgetterede.

Status på den nye båd er, at båden kan leveres ultimo juni/primo juli.
Kurt og Kaj Aage vil besigtige båden, så snart rejsereglerne lempes, så eventuelle fejl kan rettes inden levering.

5. Roning

Ro udvalget og kajakudvalget er tyndt repræsenteret. Det overvejes, at slå de 2 udvalg sammen.

6. Kajak / SUP

Kajakudvalget består af Lars Sørensen og Birthe Løttrup.

Jens Erik er så småt startet med kajakskolen – der er 2 tilmeldte.

Der er 4 tilmeldt til SUP.

Klubben deltager i et fælles arrangement for klubberne omkring vandet Skt. Hans den 23. juni.
Arrangementet vil fremgå af hjemmesiden

7. Materiel / klubhus

”Henrik” tager vand ind og skal derfor helst ikke benyttes.

Det blev drøftet at indkøbe oppustelige bådruller til at køre bådene op. Inger undersøger, hvad det vil
koste.

8. Svømning / motion

Det henstilles til medlemmerne, at få foretaget svømmeprøve i Svømmecentret fredage 18:30 – 19:30.
Dorthe sætter et opslag på hjemmesiden.

9. Hjemmesiden

Ny webredaktør
Dorthe er ny webredaktør og har overtaget opgaven med at vedligeholde hjemmesiden efter Carsten.

10. DFfR / DKF

11. Eventuel

12. Næste Møde

Næste møde holdes den 3. juni efter generalforsamlingen, hvor der vil være konstituering.

Bestyrelsesmøde 13. april 2021

 1. Drejebog
 2. Børneattester

Der skal indhentes børneattester, når klubben har medlemmer under 15 år

 1. Generalforsamling

Generalforsamlingen skydes indtil forsamlingsloftet hæves

 1. Medlemmer

Der er indmeldt 4 nye medlemmer

 1. Meddelelser

Lokalarkiverne har henvendt sig og spurgt om klubben har skrivelser, billedmateriale etc. som vi ønsker registreret. Inger kontakter Jens og Carsten om de har kendskab til materiale, der er bevaringsværdigt.

 1. Kasserer / Økonomi
 2. Status på økonomi

I forhold til de udsendte opkrævninger er der på grund af udmeldinger et fald i

kontingentindbetalingerne på kr. 14.000.

Der er tegnet sponsorater for kr. 33.000, hvilket er en tilgang i forhold til det

budgetterede på kr. 18.000.

 1. Roning
 2. Artikel til avis.

Yvonne har udarbejdet et indlæg til pressen med henblik på at tiltrække nye medlemmer til klubben. Ann kontakter Folketidende gruppen om de vil bringe indlægget i både Ugeavisen og Folketidende i foråret.

 1. Kajak / SUP
 2. Kontaktperson fra bestyrelse til kajak instruktører.

Kirsten vil fremover være kontaktperson mellem kajakudvalget og bestyrelsen.

 1. Materiel / klubhus

Bådeløfter har været til eftersyn og der er foretaget reparation.

 1. Svømning / motion

Svømmecentret skal have nyt adgangssystem.  Det vil fremgå af hjemmesiden hvordan man

skal forholde sig ved overgang til det nye system.

 

 1. Hjemmesiden
 2. DFfR / DKF

DFfR holder netværksmøde om udfordringen om, hvordan man kan tiltrække unge

medlemmer.

 1. Eventuel

Bestyrelsen har givet tilladelse til, at Baltic Race kan sætte et telt op på bådpladsen i

forbindelse med afholdelse af arrangementet

 1. Næste møde
 2. maj 2021

Bestyrelsesmøde 2. marts 2021

1. Drejebog
1. Generalforsamling
Generalforsamlingen udskydes indtil det er muligt at afholde den jf. reglerne om
forsamlingsforbuddet.
2. Standerhejsning
Inger og Knud Boesgaard hejser standeren den 27. marts 2021 kl. 12. Det er ikke
muligt at forsamles i den forbindelse, men der er mulighed for at ro under hensyn til
de gældende restriktioner. Man skal komme omklædt og badefaciliteterne kan ikke
benyttes.
2. Medlemmer
Intet
3. Meddelelser
Intet
4. Kasserer / Økonomi
1. Status på kontingentindbetalinger
Kassereren gav en status på økonomien. Kontingentbetalingen ligger 17.000 kr. under
det, der er sendt opkrævninger ud i forhold til. De medlemmer der har meldt sig ud,
har ikke angivet C-19 som årsag til udmeldingen.
2. Status på sponsorater
Der forventes sponsorindtægter i 2021 på kr. 30.000, hvilket er over det budgetterede.
3. Forsikringer
Kassereren har haft møde med Alm. Brand og forsikringerne er gennemgået og justeret
i forhold til det faktiske behov, hvilket betyder en reduceret udgift.
5. Roning
1. Status på ponton
Pontonen er kommet på plads og klar til ro-sæsonen.
2. Kommentarer til folder
Folderen der fortæller om klubben vil være tilgængelig i en boks udenfor klubben.
Udkast til folderen blev gennemgået og tilrettes med de bemærkninger, der fremkom.
6. Kajak / SUP
Drøftelse vedrørende, håndtering af prøvemedlemskab (3 mdr.) i forhold til kajakskole.
Kurt og Kirsten drøfter og kommer med forslag til interne regler for prøvemedlemskab.
7. Materiel / klubhus
Inger har rengjort bådhallen og værkstedet. 8. Svømning / motion
Da det ikke har været muligt at benytte svømmehallen det meste af sæsonen har
Svømmecentret tilbudt, at vi kan forlænge forårssæsonen frem til den 27. juni 2021 og
opstarte efterårssæsonen fra den 9. august 2021. Dette vil give mulighed for at tage
svømmeprøven, som mange ikke har nået i denne og sidste sæson.
Det blev besluttet, at takke ja til tilbuddet. Svømmetræningen vil fortsat være fredag i
tidsrummet 18:30-19:30 og der vil være en livredder tilstede.
Genstart af svømning vil være afhængig C-19 restriktionerne og vil fremgå af
hjemmesiden.
9. Hjemmesiden
Omklædnings- og badefaciliteterne må ikke benyttes i forbindelse med vinterroning –
dette kommer til af fremgå af hjemmesiden.
10. DFfR / DKF
Intet
11. Eventuelt
Inger får en liste over alle medlemmer med vinterroningstilladelse.
12. Næste Møde
Næste bestyrelsesmøde holdes 13. april 18:00/18:30 afhængig af, om vi kan mødes
fysisk

Bestyrelsesmøde 25. januar 2021

1. Drejebog
1.1. Generalforsamling
Generalforsamlingen i marts skydes indtil regeringen åbner op. Alle aktiviteter er sat i bero
indtil da.
Den siddende bestyrelse fortsætter som en forretningsbestyrelse, indtil generalforsamlingen
kan afholdes.
Der er indkommet forslag til generalforsamlingen, der lægges på hjemmesiden.
Jens Købmandspokal uddeles på generalforsamlingen.
“Jens Købmands Pokal er en vandrepokal, der siden 1996 hvert år er givet til et medlem af
NFR, der har ydet en ekstraordinær indsats i forhold til træning, resultater, kammeratskab,
arbejdsomhed eller lederskab eller lidt af det hele. Det er bestyrelsen, der beslutter hvem,
pokalen skal tildeles.”
2. Medlemmer
Der er kommet en henvendelse fra tidligere kajakroere, der kunne tænke sig at blive
instruktører. Kim kontakter DKF om kursusmuligheder.
3. Meddelelser
3.1. Opdateret roseddel / eLog
Ro-sedlen er fornyet.
4. Kasserer økonomi
4.1. Gennemgang og drøftelse af årsregnskab 2020
Kassereren gennemgik regnskabet.
4.2. Gennemgang og drøftelse af budgetoplæg 2021
Kassereren gennemgik budgettet for 2021. Udgiftsbudgettet er kr. 50.000 lavere for 2021.
4.3. Sponsorbreve
Kassereren har revideret indholdet i sponsorbrevet. Sponsorbidraget er fastsat til kr. 1.500.
Sponsorbrevet sendes ud til nye og tidligere sponsorer.
Der var ikke kommentarer til indholdet i sponsorbrevet, men forslag til yderlige sponsoremner.
5. Roning
5.1. Forslag fra roudvalgsmøde ang. aktiviteter for tiltrækning af nye og tidligere medlemmer,
herunder artikel og tilbud om kontingentfritagelse for nye/tidligere medlemmer.
Yvonne havde sendt et oplæg til artikel til bestyrelsen og deltog i drøftelserne om, hvordan
artikel bedst kunne bidrage til at tiltrække nye medlemmer. Som et led i kampagnen blev det
besluttet at tilbyde 3 måneders gratis prøvemedlemskab for potentielle nye medlemmer.
Yvonne indarbejdet dette i artiklen.
Artiklen skal være klar til at gå i trykken omkring standerhejsning.
6. Kajak / SUP
Drøftet under pkt. 2.
2
7. Materiel / Klubhus
7.1. Status på køb af 4’er inrigger
Halvdelen af bådens pris kr. 72.000 er betalt. Resten af beløbet betales ved leveringen –
forventes i juni.
For at få plads til den nye båd skal klubben af med en båd. Det blev drøftet hvilken båd, der
skal skrottes. Det blev besluttet, at det blev Frederik – båden har været på en sten og er
derfor ikke brugbar. Båden har været brugt få gange sidste år. Der er en aftager til båden så
den ikke ender på lossepladsen.
8. Svømning/motion
8.1. Forslag: udlån af roergometer under nedlukning
Forslag om udlån af roergometer under nedlukningen blev drøftet. Det blev besluttet, at
medlemmerne kunne låne ro-ergometrene indtil regeringen igen åbner op for
træningsmuligheder. Kim udarbejder et opslag med retningslinjer til hjemmesiden.
9. Hjemmesiden
Det præciseres på hjemmesiden, at de medlemmer der har vinterroningstilladelse til kajak kan
gå på vandet under nedlukning af klubben. Dette under forudsætning af at man overholder
forsamlingsforbuddet og følger DFfRs regler.
10. DFfR / DKF / DSRF
Kim har været i dialog med DKF vedrørende 2 tidligere medlemmer, der har henvendt sig og
spurgt om klubben var interesseret i, at de uddannede sig til havkajakinstruktører.
11. Eventuelt
Pontonen kommer i vandet, når det bliver lidt lunere i vejret.
TVØst arrangementet skulle være afholdt sidste år, med blev udskudt. Det er i år planlagt til
den 2. maj. Til det arrangement vil arrangøren gerne have nogen, der tager ud og ror i kajak
og robåde. Der bliver TV optagelse. Man starter kl. 10 og slutter kl.12.
Redningsvestene tjekkes, så de er klar, når klubben kan åbne.
12. Næste møde
Tirsdag den 2. marts kl. 18:30.

Bestyrelsesmøde 9. november 2020

 1. Drejebogen:

På grund af covid-19 udskydes temadagen i januar til senere på året.

 

Vedrørende hjemmesiden har Carsten p.t. opgaven med at vedligeholde siden. Carsten vil påtage sig opgaven indtil, der er nogen der kan overtage opgaven. Inger kontakter Thomas for at høre om han i samarbejde med Dorthe vil overtage arbejdet med hjemmesiden.

 

Kim kontakter kajakudvalget angående aktiviteter i 2021.

 

 1. Medlemmer

Der er indmeldt 3 nye motionsmedlemmer.

 

Der planlægges medlemsmøde tirsdag den 9. februar 2021 kl. 19 til ca. 21.

 

 1. Meddelelser

Intet til dette punkt.

 

 1. Økonomi

Der er ikke opkrævet sponsorbidrag for 2020 pga. covid-19 og skift af kasserer. Opkrævning af sponsorbidrag skydes til januar og vil fremover følge kalenderåret. Bestyrelsen arbejder med forslag til nye sponsorer.

 

 1. Status og evaluering af Corona retningslinjer

På baggrund af tilbagemeldingerne er vurderingen, at retningslinjerne fungerer.

Der har været forslag om reservering af ergometer og øvrige redskaber for sig. Foreløbigt har der ikke været konflikter i et omfang, der nødvendiggør en adskillelse af reservering af ergometer og øvrige redskaber.

Vedrørende motionsrummet henstilles der til at medlemmer, der har mulighed for at træne i formiddagstimerne så vidt muligt, benytter sig af denne mulighed.

 

 1. Roning

Roudvalget har holdt møde. Der var inviteret 13 medlemmer, der var registreret som instruktør – 6 deltog i møde. Dagsordenen for mødet var bl.a. at få ideer til rekruttering at nye medlemmer. Udvalget har foreslået:

 • At der udarbejdes en artikel til Ugeavisen, hvor der fortælles om, hvad det er klubben kan tilbyde. Yvonne vil udarbejde et udkast til artikel

Artiklen planlægges i Ugeavisen i forbindelse med standerhejsning

 • At der udarbejdes en folder, med en kort information om klubbens aktiviteter. Folderen skal være tilgængelig i en holder uden for klubhuset
 • At der annonceres på diverse infotavler om klubbens aktiviteter i forbindelse med standerhejsning og i sammenhæng med Yvonnes artikel. Inger vil undersøge muligheder og økonomi vedrørende infotavler

Ovenstående blev drøftet og det blev besluttet, at der arbejdes videre med forslagene

Desuden blev drøftet gratis medlemskab for tidligere medlemmer. Der var ikke opbakning til dette forslag.

Herudover blev drøftet avisomtale/event i forbindelse med levering af klubbens nye båd samt information om klubben på infotavler.

 

Kajak/SUP

Intet til dette punkt

 

 1. Materiel/klubhus

Kurt, Kaj Aage, Lars og Søren har holdt møde med Baumgarten Bootsbau vedrørende køb af 4-åres inrigger i glasfiber. På mødet blev der opnået enighed om kravsspecifikation til den nye båd. (Besøget på værftet er udsat på grund af covid-19).

Der er leveringstid på ½ år – det betyder, at båden vil være klar til levering først i juni 2021.

Prisen er ca. kr. 140.000. – der har været enkelte tilpasninger.

Køb af den nye båd betyder, at vi af pladshensyn skal af med en af de gamle både. Beslutning om hvilken båd der skal afhændes udskydes til senere.

 

 1. Svømning/motion

Svømmetimer i Svømmecentret er aftalt for 2021.

Skemaet om tilmelding til svømning om fredagen er ændret således, at man nu kan skrive sig på med en ½ time – det skulle give mulighed for, at flere kan komme ned og svømmetræne. Skemaet ligger på hjemmesiden. På grund af corona-restriktioner må vi max være 10 ad gangen i svømmehallen incl. livredderen.

.

 1. Hjemmesiden

Drøftet under pkt. 1.

 

 1. DFfR/DKF/DSRF

Konkurrence i ergometer kaproning hvor deltagerne kobler romaskinen til en PC og konkurrerer mod andre roere fra hele landet blev drøftet.

 

 1. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde 25. januar 2021 kl. 18.

Bestyrelsesmøde den 8. oktober 2020

1. Drejebog
Der er standerstrygning den 24. oktober kl. 12. Efter standerstrygning serveres der biksemad i klubben.
Der holdes julearrangement med gløgg m.m. i klublokalet den 7. december kl. 19.

2.MedlemmerVinterroning
Betingelser for vinterrotilladelse er bl.a., at man ikke må ro længere nord på end til Klodskovnakke og syd på til Flatø. Man skal ro tæt ved kysten. For kajakker skal man minimum ro parvis.

Vinterrotilladelse er givet til:
• Bigitte Christiansen (kajak). Der er givet dispensation fra at ro parvis.
• Bodil Clorius (Kajak)
• Kirsten Larsen (robåd + kajak)
• Gitte Grejsgaard (robåd + kajak)
• Yvonne Olsen (robåd)
• Ellen Larsen (robåd)
• Elly Skov (robåd)
• Birthe Tørnqvist (robåd)
• Kirsten Due Rasmussen (robåd)
• Lissie Lykke Andersen (robåd)
• Inger Boesgaard (robåd)
• Dorthe Larsen (robåd)

3.Meddelelser
Der er kommet en invitation til GSIR den 21. oktober kl. 19. Det undersøges om nogen har interesse i at deltage.

4.Kandidater til roudvalget.
Dorthe Larsen er kandidat til udvalget.
Der efterlyses flere kandidater, der vil stille op til et roudvalg. Punktet sættes på dagsordenen på bestyrelsesmøde i november.

5.Vinterroning og ponton
Nordstjernen og Syvstjernen anvendes til vinterroning.
Pontonen tages op til vedligeholdelse omkring 1. december. Det undersøges om pontonen kan ligge hele året. Alternativt undersøges hvad det vil koste med en ny ponton, der ikke skal tages op om vinteren.

6.Kajak/SUP
Der efterlyses kandidater til kajakudvalget.

7.Materiel/klubhus
Indstilling om køb af 4 åres inrigger.
Kaj Aage Munk og Kurt Svendsen har undersøgt mulighederne for køb af en ny båd. Der blev præsenteret 2 forslag/tilbud.
1. Tilbud fra Agerbirks bådebyggeri, Vejle – samlet pris for 4-åres inrigger i glasfiber kr. 177.500, –
2. Tilbud fra Baumgarten Bootsbau, Warin (ved Rostock) samlet pris for 4-åres inrigger i carbon/keviar kr. 142.500, –
Tilbuddene blev drøftet og det blev besluttet, at den tyske båd var mest interessant både prismæssigt og fordi den kan leveres i carbon/kevlar. Kaj Aage og Kurt tager til Tyskland og besigtiger båden.
For at løse problemet med at bakse rundt med gaffeltrucken forsøges der med, om vi kan rokeres rundt på bådene sådan, at de både der hyppigst anvendes ligger på gulvet.

8.Svømning/motion
Brug af motionslokalet under hensyntagen til corona-restriktionerne blev drøftet. Kaj Aage og Kurt kommer med forslag til placering af redskaberne i motionslokalet.

9.Førstehjælpskursus
Der er kommet interessetilkendegivelse fra 8 medlemmer. Kim undersøger, hvornår kurset kan holdes og melder en dato ud.
10.Kasserer økonomi
Fremover vil klubben kun være kunde i 1 bank – Nordea. Der er fejl i budgettet ift. kontingentindtægterne, der er budgetteret for højt. Der er desuden en udfordring i forhold til sponsoraterne, da der ingen sponsorater er tegnet i år.
Der har været en stor udgift på kr. 14.000 til reparation af opvaskemaskinen.

11.Hjemmesiden
Afløsning af webredaktør.
Dorthe, Yvonne og Kirsten tager til Køge roklub for at se på mulighed for webbaseret rokort der bl.a. anvendes til registrering af roture, reservation af både og kommunikation mellem medlemmer.

12.Hovedforbundet DKF har inviteret til årsmøde den 14. november. Mødet holdes i Brøndby kl. 9:30. Det undersøges om der er kajak interesserede, der kan deltage i mødet.

13.Evt.
Der er kommet en opkrævning på transportforsikringen. Det undersøges nærmere, hvad forsikringen dækker.
Nyt bestyrelsesmøde mandag den 9. november kl. 18.

Bestyrelsesmøde 11.august.2020

 1. Konstituering

Formand: Kim Petersen.

Næstformand, sekretær: Ann Tenis

Kasserer: Kurt Svendsen

Menige medlemmer: Kirsten Merkel Larsen, Inger Boesgaard, Gitte Grejsgaard, Dorthe Larsen

Suppleanter: Kaj Aage Munk, Elly Skov

 

 1. Drejebog

Opbevaring af bådtrailerne uden for rosæsonen – Inger tjekker op på aftalen. Kassereren sørger for betaling for opbevaring af bådtrailere.

 • Årstegn til standerstrygning – Kim følger op på beholdningen af årstegn.
 • Suppetur – Kirsten og Bodil står for arrangementet og finder en dato.

 

 1. Meddelelser

Den 28. august er der polterabend arrangement med SUP. Kim står for arrangementet.

Jens Aagren er blevet kontaktet vedrørende Åben Skole – en klasse på ca. 50 elever, der vil prøve både SUP og kajakpolo. Arrangementet planlægges i august.

 1. Roning

Carsten Olsen har udtrykt et ønske om, at der arbejdes på at finde en ny formand for roudvalget. Der arbejdes derfor mod, at en ny formand kan udpeges i indeværende år. Herudover har bestyrelsen fokus på medlemmer, der ønsker at engagerer sig i udvalgets arbejde.

Kirsten repræsenterer bestyrelsen i udvalget.

Det midlertidig roreglement med COVID oplysningerne er blevet revideret og forenklet. Reglementet bliver lagt på hjemmesiden, der vil være tydelig link til reglementet på forsiden.

Det blev besluttet at foretage en revision af klubreglement / afsnittet vedrørende ”Andre arrangementer”.  Kim udarbejder et udkast, som drøftes på næste bestyrelsesmøde.

 1. Kajak / SUP

Kim indhenter en status fra formanden for kajakudvalget i forhold til behovet for nyanskaffelser, aktiviteter etc.

Der mangler fortsat instruktør til SUP. Det undersøges om der er emner, der vil påtage sig opgaven som SUP instruktør.

 1. Svømning/motion

Svømning starter i Svømmecenter Falster fredag den 4. september kl. 18:30-19:30.

 1. Kasserer økonomi

Kontingentindtægter når ikke helt det budgetterede. En del af forklaringen er, at en stor andel af dem som meldte sig ind i forbindelse med opstart af SUP ikke har fornyet deres medlemskab.

Der skal foretages en legitimation af den nye bestyrelse overfor Nordea.

Kassereren (Kurt Svendsen) har adgang til bankkonti. Desuden har “ansvarlig for medlemsregistrering” (Kirsten Merkel Larsen) adgang til ”konto-kik” af hensyn til indbetaling af medlemskontingent.

Kassereren repræsenterer foreningen overfor banken.

 1. Materiel / Klubhus

Der blev på generalforsamlingen fremsat forslag om

 • indkøb af båd / udskiftning af både
 • medlemmer kunne købe redningsvest

Der er indhentet tilbud på en 4-åres glasfiber inrigger fra Agerbirks Bådebyggeri v/Thomas Teil Agerbirk samt en 4-åres glasfiber inrigger fra Baumgarten (identisk med Syvstjernen). Der er 6-7 måneders leveringstid. Behov og muligheder drøftes på kommende bestyrelsesmøde.

Vedrørende indkøb af redningsvest til privat anvendelse. Blev dette drøftet. Indkøber klubben redningsveste som medlemmerne kan købe, vil klubben være ansvarlig for vedligeholdelsen. Klubben kan ikke sikre, at private veste vedligeholdes. Det blev derfor besluttet, at anskaffelse af private redningsveste ikke kan ske i klubregi.

 1. Hjemmesiden

Der er behov for at rekruttere en ny webredaktør. Inger har ”snor” i den sag og det drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.

 

 1. DFfR / DKF / DSRF

Velkomstfolder blev drøftet. DFfR har en skabelon til velkomstfolder, som vi kan anvende. Det blev besluttet at anvende DFfR skabelon og revidere folderen.

 1. Eventuelt

Ann tager kontakt til klubbens afgåede formand Mette med henblik på at få taget et foto, så foto af Mette kommer til at hænge sammen med de andre tidligere formænd.

Det undersøges ved opslag i klubben om medlemmerne har interesse i et førstehjælpskursus.

 1. Næste møde

Torsdag den 8. oktober kl. 18.

Generalforsamling 01. juli 2020

1. Valg af dirigent
Jens Kristensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning
Formanden aflagde beretning for sæsonen 2019.
Generalforsamlingen var indkaldt i marts, men pga. COVID 19 afholdes den først nu. Den siddende bestyrelse har igennem COVID perioden sikret, at klubben er kommet igennem en meget anderledes tid med centralt udstukne restriktioner og forbud.
Det var formandens sidste beretning, da Mette efter 16 år i bestyrelsen heraf 10 år som formand har besluttet ikke at genopstille.
Fakta og tal fra formandens beretning.
Der blev i 2019 roet 33.454 km, hvilket er en del under det sædvanlige niveau.
Klubben har i dag et medlemstal på 181 medlemmer, hvilket er en tilgang på 6 medlemmer i forhold til 2018. Sammenlignes medlemstallet med 2010 var der for 10 år siden 200 medlemmer dvs. en nedgang på 10 år på 19. Hovedparten af medlemmerne dengang var + 30 i dag er hovedparten af klubbens medlemmer + 60. Klubben har ikke de seneste par år kunne fange børnenes interesse, der er i dag kun 3 børne- og ungdomsroere under 18 år.
Bestyrelsen holder hvert år en temadag, hvor visioner og mål drøftes. De fremkomne forslag der skal bidrage til mere liv i klubben har resulteret i opstart af 2 nye aktiviteter i 2019:
• Stand Up Paddle (SUP)
• Polokajak
Jens Aagren har gjort et stort arbejde for at promovere klubben og polokajak gennem medierne ligesom,
han har lagt arbejde i ansøgning til Nordea-fonden, der har skænket kr. 100.000 til polokajak sporten i NFR.
SUP havde en flot opstart med mange, der var interesserede i at prøve den nye aktivitet. Klubben leder nu efter en instruktør, da den tidligere instruktør er flyttet til København.
Det kræver ildsjæle at starte nye aktiviteter op, så klubben kan tiltrække flere medlemmer. Formanden opfordrede generalforsamlingen til at bidrage til at få sat skub i tingene.
På Kajakskolen var der 10 tilmeldte sidste år og roskolen havde ingen tilmeldte.
Der er uddannet 2 nye instruktører, der er klar til at oplære nye medlemmer i første omgang ved sidemandsoplæring.
Formanden takkede alle, der frivilligt stiller deres fritid til rådighed for klubben og bl.a. sikrer at klubbens materiale fremstår pænt og vedligeholdt.
Generalforsamlingen foreslog:
• At bestyrelsen kontaktede folkeskolens store klasser med henblik på at rekruttere flere unge til SUP og polokajak.
• At klubbens materiel blev gennemgået med henblik på løbende udskiftning af både
Formandens beretning blev godkendt.
Stor tak til Mette for en flot formandsberetning og for de 16 år du har dedikeret til bestyrelsesarbejdet heraf dine 10 år som formand for NFR – klubbens første kvindelige formand.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Kassereren fremlagde regnskab for 2019 og budget for 2020.
Regnskab og budget blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var fremsendt forslag om, at rosæsonen skal udstrækkes til den 1. december, hvilket forudsætter at pontonen bliver liggende og ikke som nu tages op efter standerstrygning.
Generalforsamlingen stemte ved håndsoprækning om forslaget om at udstrække rosæsonen. 16 stemte for forslaget og 21 stemte imod.
Forslaget faldt.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes uændret.

6. Valg af formand
Bestyrelsen foreslog Kim Petersen.
Kim blev valgt som formand (2 år)

7. valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år – på valg er:
• Kirsten Merkel
• Carsten Olsen
• Vakant
Carsten Olsen ønskede ikke at genopstille.
Kirsten Merkel blev genvalgt (2 år)
Kurt Svendsen blev valgt (2 år)
Dorthe Larsen blev valgt (2 år)
Gitte Grejsgaard blev valgt for 1 år – (bestyrelsesposten var vakant da Svend Rasmussen trådte ud af bestyrelsen uden for valgperioden).

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år
Kaj Aage Munk blev valgt.
Elly Skov blev valgt.

9. valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år
Revisorer (1 år)
Jørgen Wegge.
Lars Mikkelsen.
Revisor suppleant (1 år)
Yvonne Olsen.

10. Eventuelt
Bestyrelsen valgte i marts at dele diplomer ud og overrække pokaler til medlemmerne. Jens Købmands pokal er i år givet til Jens Aagren for en særlig indsats for at få nye medlemmer til klubben.

Årsmøde roudvalget 27. februar 2020

Beretning:

Efter ønske fra medlemmerne har vi bestilt og vil modtage 10 redningsveste her i marts måned, efter ønske fra medlemmer. Det er med stor tilfredshed, at det er blevet helt naturligt, at iføre sig redningsvest ved roning.

Vi har indkøbt 2 inriggerbådvogne med tværbom  og vi har nu efterhånden udskiftet alle vores vogne på nær en enkelt, den må komme til næste år – alle vognene er stabile og med 4 hjul, vi har også indkøbt 6 reservehjul og aksler.

Vi har haft 4 nye roere på sidemandsoplæring – praktik og teori – Svend og Poul Erik har udarbejdet kursusmateriale til brug i undervisningen.

Vi har 2 roere på klubtræneruddannelse, så også eftermiddagsroerne er dækket ind og kan modtage nye roere,  alle instruktører skal samarbejde om uddannelsen af nye roere.

Svend og jeg har startet SUP, Stand Up Paddle og i den anledning er årerummet inddraget til SUP Boards og udstyr – når SUP er kommet rigtig i gang, skal der oprettes et udvalg for denne aktivitet også.

Vi har igen udarbejdet en statistik på brug af bådene, der er roet noget mindre i 2019 end i 2018, men sommeren var heller ikke den bedste af slagsen.

Af statistikken kan man se, at efter Quintin er kommet ned på gulvet, så bliver den flittigt brugt og rygterne om, at det er en ustabil båd er helt forstummet, man skal blot iagttage, at den er lidt mere levende end træbådene.

Statistikken viser også, at der ikke er behov for, at udvide flåden, men på et tidspunkt skal vi begynde, at udskifte de ældste eller mest slidte.

Men bådene er nu sat i stand og klar til sæson 2020, sæson nr. 136 for vores hæderkronede roklub.

 

Carsten Koborg Olsen
formand for udvalget

Bestyrelsesmøde den 25. februar 2020

 1. Drejebog

Der skal indhentes børneattester hos politiet til nye instruktører – skal søges digitalt.

 

Standerhejsning lørdag den 28. marts 2020.

 

 1. Ordinær generalforsamling

Indkomne forslag

Der er indkommet forslag, der skal drøftes på generalforsamlingen, det drejer sig om pontonen og vinterroningstilladelse. Forslagene fremgår af hjemmesiden og opslag i klubben.

.

Formandsposten

Bestyrelsen har forslag til ny formand.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Der skal vælges:

 • 3 bestyrelsesmedlemmer
 • 2 suppleanter

 

Mette klargør stemmesedler – 1 stemmeseddel på formandsposten, 1 til de 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 til suppleanterne.

 

 1. Roning og Kajak

Input til nye tiltag

Instruktørerne Jens Kristensen, Jens Erik, Jens Aagren og Søren deltog i bestyrelsesmødet vedrørende input til nye tiltag.

 

SUP

Materialet er i orden. Der skal fastlægges dato for opstart af kursusforløb på 6 kursusdage. Kurset tilrettelægges, så der i år vil være en bedre planlægning af undervisningen, der samtidig tager hensyn til fællesskabet med vægt på træning efter kursusforløbet.  Onsdag blev foreslået som fast undervisningsdag.

Der er indmeldt 2 nye SUP-medlemmer som det overvejes at inddrage i kursusforløbet. Sidste sæson kom 20 elever igennem kursusforløbet.

 

Der er lovet et 3 timers SUP-kursus til Guldborgsund Kommune. Som led i konkurrence i aktiviteten ”Bevæg dig for livet.”

 

Kajak

De er tilmeldt 11 til kajakkursus – aldersgruppen spreder sig fra 20-70 år. Jens Erik er instruktør. De 2 hjælpetrænere der har været med de foregående år har meldt fra i år.  Der skal derfor findes nye hjælpetrænere for at kunne starte et kursusforløb. Der planlægges med start medio maj og 6 uger frem.

Såfremt de nye medlemmer skal fastholdet efter kurset, er der behov for, at der 1 gang om ugen er mulighed for fællesroning.

Roning

Der er ikke tilmeldinger til nye elever, så der kan starte et hold i inriggere. Nye roer kan instrueres ved sidemandsoplæring.

Det blev foreslået, at tidligere medlemmer der genindmelder sig i klubben kan få ½ års gratis medlemskab. Dette for at motivere til fornyet medlemskab.

Polokajak

Der er startet træning i Rødby svømmehal, der er nyrenoveret (Svømmehallen i Nykøbing F. har ikke de samme træningsfaciliteter) Der er 6 nye medlemmer, der vil melde sig ind i klubben. Aldersgruppen over 30 år.

Åben skole – Nordbyskolen kommer med 13 elever den 10. maj, der skal prøve at spille polokajak.  Det planlægges at tage kontakt til alle kommunens idrætslærere og gøre opmærksom på den nye aktivitet i klubben og muligheden for at prøve aktiviteten under Åben skole.

Det blev foreslået at sammentænke de forskellige aktiviteter kombinere SUP, polokajak og kajak så medlemmerne præsenteres for flere muligheder og indgå i forskellige fællesskaber.

Der opsættes skilte ved polokajakbanen, der fortæller, hvad banen er sat op for og samtidig gør reklame for kajakpolo.

Der er brug for at uddanne polokajakinstruktør.

Der skal udarbejdes en flyer, da klubben ikke har skriftlig information om polokajak.

 

 1. Materiale/klubhus

Det er tid til udskiftning af låsesystemet. Det blev besluttet, at det fremover vil være Guldborgsund Kommune, der er hovedansvarlig for låsesystemet og opdatering at dette.  Klubben er ansvarlig for udlevering af brik til medlemmerne og sletning af udmeldte medlemmer. Det nye låsesystem vil ikke give mulighed for fingertouch.

Det vil fremgå af hjemmesiden og opslag i klubben, hvordan proceduren bliver, når låsesystemet udskiftes.

 

 1. Økonomi
  Kassereren gennemgik klubbens økonomi.