Referat generalforsamling

Generalforsamling 01. juli 2020

1. Valg af dirigent
Jens Kristensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning
Formanden aflagde beretning for sæsonen 2019.
Generalforsamlingen var indkaldt i marts, men pga. COVID 19 afholdes den først nu. Den siddende bestyrelse har igennem COVID perioden sikret, at klubben er kommet igennem en meget anderledes tid med centralt udstukne restriktioner og forbud.
Det var formandens sidste beretning, da Mette efter 16 år i bestyrelsen heraf 10 år som formand har besluttet ikke at genopstille.
Fakta og tal fra formandens beretning.
Der blev i 2019 roet 33.454 km, hvilket er en del under det sædvanlige niveau.
Klubben har i dag et medlemstal på 181 medlemmer, hvilket er en tilgang på 6 medlemmer i forhold til 2018. Sammenlignes medlemstallet med 2010 var der for 10 år siden 200 medlemmer dvs. en nedgang på 10 år på 19. Hovedparten af medlemmerne dengang var + 30 i dag er hovedparten af klubbens medlemmer + 60. Klubben har ikke de seneste par år kunne fange børnenes interesse, der er i dag kun 3 børne- og ungdomsroere under 18 år.
Bestyrelsen holder hvert år en temadag, hvor visioner og mål drøftes. De fremkomne forslag der skal bidrage til mere liv i klubben har resulteret i opstart af 2 nye aktiviteter i 2019:
• Stand Up Paddle (SUP)
• Polokajak
Jens Aagren har gjort et stort arbejde for at promovere klubben og polokajak gennem medierne ligesom,
han har lagt arbejde i ansøgning til Nordea-fonden, der har skænket kr. 100.000 til polokajak sporten i NFR.
SUP havde en flot opstart med mange, der var interesserede i at prøve den nye aktivitet. Klubben leder nu efter en instruktør, da den tidligere instruktør er flyttet til København.
Det kræver ildsjæle at starte nye aktiviteter op, så klubben kan tiltrække flere medlemmer. Formanden opfordrede generalforsamlingen til at bidrage til at få sat skub i tingene.
På Kajakskolen var der 10 tilmeldte sidste år og roskolen havde ingen tilmeldte.
Der er uddannet 2 nye instruktører, der er klar til at oplære nye medlemmer i første omgang ved sidemandsoplæring.
Formanden takkede alle, der frivilligt stiller deres fritid til rådighed for klubben og bl.a. sikrer at klubbens materiale fremstår pænt og vedligeholdt.
Generalforsamlingen foreslog:
• At bestyrelsen kontaktede folkeskolens store klasser med henblik på at rekruttere flere unge til SUP og polokajak.
• At klubbens materiel blev gennemgået med henblik på løbende udskiftning af både
Formandens beretning blev godkendt.
Stor tak til Mette for en flot formandsberetning og for de 16 år du har dedikeret til bestyrelsesarbejdet heraf dine 10 år som formand for NFR – klubbens første kvindelige formand.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Kassereren fremlagde regnskab for 2019 og budget for 2020.
Regnskab og budget blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var fremsendt forslag om, at rosæsonen skal udstrækkes til den 1. december, hvilket forudsætter at pontonen bliver liggende og ikke som nu tages op efter standerstrygning.
Generalforsamlingen stemte ved håndsoprækning om forslaget om at udstrække rosæsonen. 16 stemte for forslaget og 21 stemte imod.
Forslaget faldt.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes uændret.

6. Valg af formand
Bestyrelsen foreslog Kim Petersen.
Kim blev valgt som formand (2 år)

7. valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år – på valg er:
• Kirsten Merkel
• Carsten Olsen
• Vakant
Carsten Olsen ønskede ikke at genopstille.
Kirsten Merkel blev genvalgt (2 år)
Kurt Svendsen blev valgt (2 år)
Dorthe Larsen blev valgt (2 år)
Gitte Grejsgaard blev valgt for 1 år – (bestyrelsesposten var vakant da Svend Rasmussen trådte ud af bestyrelsen uden for valgperioden).

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år
Kaj Aage Munk blev valgt.
Elly Skov blev valgt.

9. valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år
Revisorer (1 år)
Jørgen Wegge.
Lars Mikkelsen.
Revisor suppleant (1 år)
Yvonne Olsen.

10. Eventuelt
Bestyrelsen valgte i marts at dele diplomer ud og overrække pokaler til medlemmerne. Jens Købmands pokal er i år givet til Jens Aagren for en særlig indsats for at få nye medlemmer til klubben.

Ekstraordinær generalforsamling 27. marts 2019

Dagsorden

 1. Vedtægtsændringer jf. bilag dog med undtagelse af § 3, der udgik på den

ordinær generalforsamling den 13. marts.

Referat:

På den ordinær generalforsamling fremmødte 36 stemmeberettigede medlemmer, der alle stemte for vedtægtsændringerne. For at beslutte vedtægtsændringerne på den ordinære generalforsamling skulle der jf. klubbens regler være mødt 51 medlemmer. Da dette ikke var tilfældet, blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

12 medlemmer mødte til den ekstraordinære generalforsamling.

Bent Christiansen blev valgt som ordstyrer og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. Bent informerede om, at for at vedtægtsændringerne kunne besluttes skulle 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Vedtægtsændringerne blev sat til afstemning.

Alle fremmødte medlemmer stemte for ændringerne. Bent bekendtgjorde, at ændringerne dermed var vedtaget.

Generalforsamling Rokreds Sydhavsøerne 19. marts 2019

Rokreds Sydhavsøerne.

Kredsgeneralforsamling
Tirsdag den 19. marts 2019
Afholdt i Maribo Roklub

Referat:
a. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Mai Wandrup, Saxkøbing Roklub.
Referent: Poul-Erik Wulff-Høyer

b. Formandens –udvalgsformændenes beretning.
Status på hjemmeside , denne er ved at være klar.
Skøde på Alstrupgrunden, der arbejdes stadig på sagen. Skal tinglyses. Morten Borg arbejder videre med sagen.
Villy Hansen orienterede omkring status på Alstrupgrunden samt de arrangementer. der har været afholdt på denne, bl.a. Grill aftenen der var rigtig godt besøgt.
Nyt Dannebrogs Splitflag med DFfR logo (PE) er søgt og vil blive overrakt til Standerhejsningen i april.
God tur til Hansa Park for U-Roere, kun Saxkøbing Roklub deltog.
Efter en del spørgsmål blev beretningen godkendt.

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Der blev stillet forskellige spørgsmål til regnskabet bl.a. vedr. værdipapirer.
Påtegnin:
Revisionen har noteret en henvendelse fra Jyske Bank om:
1) Etablering af LEI – kode uden reaktion fra bestyrelsens side. Bestyrelsen er igen den 31.01.2018 blevet påmindet om dette forhold og fortsat ingen reaktion fra dennes side.
2) Jyske Bank har 14.11.2018 anmodet om oplysning om bestyrelsen samt legitimation uden reaktion fra bestyrelsens side.
Igen 204.01.2019 er der anmodet om disse oplysninger, og fortsat ingen reaktion fra bestyrelsensside.
Revisionen udtaler sin skarpeste kriti over at disse forhold ikke er bragt i orden.
Revisionen anmoder om tilbagemelding når disse forhold er bragt i orden, forvents at ske senest 30. april 2019
Regnskabet herefter godkendt.
d. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent uændret.

e. Indkomne forslag:
1 Forslag fra kredsen omkring ændring af kredsens vedtægter.
2. Forslag fra Maribo Roklub omkring ændring af kredsens vedtægter.
Efter en kort debat af disse forslag besluttedes det at trække dem begge og der og blev nedsat et udvalg til at udarbejde et nyt forslag som skal lægge færdigt senest
den 1. november 2019 Udvalgets sammensætning blev: Morten Borg Jensen (Saxkøbing Roklub, kredsformand) Bo Balschmidt (Maribo Roklub) og Poul-Erik Wulff-Høyer (Nakskov Roklub) Bo indkalder til møde.

f. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og udvalgsformænd.
Valg af kasserer vakant indtil ny vælges, på en ekstra ordinær GF den 28.04.2019 fortsætter Ulla Jensen som bestyrer på posten.
Som bestyrelsesmedlemmer valgtes Bjarne Halsstrøm, næstformand (Maribo Roklub), Bent Johannesen, Uro- leder (Stubbekøbing Roklub) og Poul-Erik Wulff-Høyer, sekretær (Nakskov Roklub), Villy Hansen, MTU (Stubbekøbing Roklub).

g. Valg af revisorer.
Martin Nyvang og Ib Sk. Jørgensen.

h. Virksomhedsplan for det kommende år (2019)
Standerhejsning på Alstrup de 28. april 2019
Aftenroning i Maribo den 21. maj 2019
Aftenroning i Nakskov den 13. august 2019
Tur for Ungdomsroere til Hansaland den 7. september 2019
Efterårstur Nykøbing F. Roklub den 15. september 2019 kl. 9
Klubledermøde Nykøbing F. Roklub den 20. november 2019 kl. 19
Kredsgeneralforsamling Saxkøbing Roklub den 19. marts 2020

De enkelte sørger for indkaldelse til disse arrangementer.

i. Eventuelt.
Løs snak.

Referat:
Tirsdag den 19. marts 2019
Poul-Erik Wulff-Høyer

Generalforsamling Rokreds Sydhavsøerne 2019

Rokreds Sydhavsøerne.

Kredsgeneralforsamling
Tirsdag den 19. marts 2019
Afholdt i Maribo Roklub

Referat:
a. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Mai Wandrup, Saxkøbing Roklub.
Referent: Poul-Erik Wulff-Høyer

b. Formandens –udvalgsformændenes beretning.
Status på hjemmeside , denne er ved at være klar.
Skøde på Alstrupgrunden, der arbejdes stadig på sagen. Skal tinglyses. Morten Borg arbejder videre med sagen.
Villy Hansen orienterede omkring status på Alstrupgrunden samt de arrangementer. der har været afholdt på denne, bl.a. Grill aftenen der var rigtig godt besøgt.
Nyt Dannebrogs Splitflag med DFfR logo (PE) er søgt og vil blive overrakt til Standerhejsningen i april.
God tur til Hansa Park for U-Roere, kun Saxkøbing Roklub deltog.
Efter en del spørgsmål blev beretningen godkendt.

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Der blev stillet forskellige spørgsmål til regnskabet bl.a. vedr. værdipapirer.
Påtegnin:
Revisionen har noteret en henvendelse fra Jyske Bank om:
1) Etablering af LEI – kode uden reaktion fra bestyrelsens side. Bestyrelsen er igen den 31.01.2018 blevet påmindet om dette forhold og fortsat ingen reaktion fra dennes side.
2) Jyske Bank har 14.11.2018 anmodet om oplysning om bestyrelsen samt legitimation uden reaktion fra bestyrelsens side.
Igen 204.01.2019 er der anmodet om disse oplysninger, og fortsat ingen reaktion fra bestyrelsensside.
Revisionen udtaler sin skarpeste kriti over at disse forhold ikke er bragt i orden.
Revisionen anmoder om tilbagemelding når disse forhold er bragt i orden, forvents at ske senest 30. april 2019
Regnskabet herefter godkendt.
d. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent uændret.

e. Indkomne forslag:
1 Forslag fra kredsen omkring ændring af kredsens vedtægter.
2. Forslag fra Maribo Roklub omkring ændring af kredsens vedtægter.
Efter en kort debat af disse forslag besluttedes det at trække dem begge og der og blev nedsat et udvalg til at udarbejde et nyt forslag som skal lægge færdigt senest
den 1. november 2019 Udvalgets sammensætning blev: Morten Borg Jensen (Saxkøbing Roklub, kredsformand) Bo Balschmidt (Maribo Roklub) og Poul-Erik Wulff-Høyer (Nakskov Roklub) Bo indkalder til møde.

f. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og udvalgsformænd.
Valg af kasserer vakant indtil ny vælges, på en ekstra ordinær GF den 28.04.2019 fortsætter Ulla Jensen som bestyrer på posten.
Som bestyrelsesmedlemmer valgtes Bjarne Halsstrøm, næstformand (Maribo Roklub), Bent Johannesen, Uro- leder (Stubbekøbing Roklub) og Poul-Erik Wulff-Høyer, sekretær (Nakskov Roklub), Villy Hansen, MTU (Stubbekøbing Roklub).

g. Valg af revisorer.
Martin Nyvang og Ib Sk. Jørgensen.

h. Virksomhedsplan for det kommende år (2019)
Standerhejsning på Alstrup de 28. april 2019
Aftenroning i Maribo den 21. maj 2019
Aftenroning i Nakskov den 13. august 2019
Tur for Ungdomsroere til Hansaland den 7. september 2019
Efterårstur Nykøbing F. Roklub den 15. september 2019 kl. 9
Klubledermøde Nykøbing F. Roklub den 20. november 2019 kl. 19
Kredsgeneralforsamling Saxkøbing Roklub den 19. marts 2020

De enkelte sørger for indkaldelse til disse arrangementer.

i. Eventuelt.
Løs snak.

Referat:
Tirsdag den 19. marts 2019
Poul-Erik Wulff-Høyer

Generalforsamling 13. marts 2019

 1. Valg af dirigent

Referat:

Bestyrelsen foreslog Bent Christiansen. Bent blev valgt.

Bent konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da indkaldelse til generalforsamling var varslet 2 uger jf. vedtægterne.

Der var mødt 36 medlemmer. Klubben har 153 medlemmer, som har betalt kontingent 13. marts. Når der skal stemmes om vedtægtsændringer, skal der være mødt 51 medlemmer, hvilket svarer til 1/3 af 153.  Finn Just Jensen og Jens Kristensen meldte sig som stemmetæller.

 1. Beretning

Formanden fremlagde beretningen og indledte med at forsamlingen mindede klubmedlem Ole Pynt, der afgik ved døden i januar i år.

Rosæsonen 2018 var ifølge vejrstatistikkerne den varmeste sommer siden 1976.  Mange dage kom temperaturen op over 30 grader. Det varme vejr smittede af på ro-statistikken.

I 2018 blev der roet 41.644 km fordelt på 2.560 ture, det er 3.845 km og 133 flere ture end året før, men næsten 10.000 km færre ende 2016. Kilometerne fordelte sig således, at der blev roet 33.061 km på 1.896 ture og padlet 8.602 km på 671 ture.

Medlemstallene fordeler sig i 2018 således: 70 roer, 50 kajakker, 41 svømme- og motionsmedlemmer og 14 passive. Medlemstallet er stagneret, der er flest seniorer og ingen børne- og ungdomsroer.

 Nye aktiviteter

Bestyrelsen har i lighed med tidligere år holdt en temadag i januar, hvor klubbens visioner og mål drøftes. Forrige år fik klubben henvendelse fra en ung mand, der ønskede at starte polokajak i NFR. Desværre valgte han uden varsel at trække sig. Til gengæld kom der en henvendelse fra Jens Aagren sidste år. Jens har lagt et stort arbejde i at få et polokajakhold op at stå. Jens har i samarbejde med Guldborgsund Kommune fået tegnet en polokajakbane på den nordlige side af havnen ved indsejlingen til Slotsbryggen. Desuden er der er søgt fonde til forskelligt udstyr ca. kr. 100.000.  Vi satser på, at den nye aktivitet vil tiltrække nye medlemmer til NFR.

Herudover er vi i gang med at undersøge muligheden for at starte op med stand-up-padle. Vi har kontakt med Stubbekøbing Motorbådsklub, som har haft stor succes med stand-up-padle.  Klubben er nu meldt ind i Dansk Surf og Rafting Forbund. Her er der mulighed for at få uddannet to instruktører på forbundets regning.

Det kræver ildsjæle at starte nye aktiviteter op og derigennem tiltrække nye medlemmer. En opfordring til medlemmerne om at bidrage på forskellig vis til de nye aktiviteter, så vi kan få sat skub i tingene og dermed medlemstilgangen.

 Ro- og kajakskolen 

Roskolen – sidste år var der ingen tilmeldte til aften roskolen – derimod var 3 på sidemandsoplæring.  Kajakskolen i 2018 var der 10 tilmeldte. Familieroning startede som noget nyt for et par år siden. Sidste år var der kun en familie tilmeldt. Svømning foregår som tidligere år hver fredag fra kl. 18:30-19:30. Sidste svømmefredag er den 26. april. Man kan stadig nå at aflægge en svømmeprøve.

 Havnens dag

Havnens dag var en succes med ca. 500 besøgende. Der var mulighed for at komme med ud og ro i en 4 åres og en 2 åres inrigger, prøve en polokajak samt stå på et padleboard. Mange benyttede sig af muligheden. Desværre var der naboklubber, der udeblev selvom de havde givet tilsagn om deltagelse med forskellige aktiviteter til arrangementet. Ved fælles hjælp blev der arrangeret grill og indkøbt pølser etc., så de besøgende fik mulighed for at købe grillpølser og nyde en kold fadøl samtidig med at de lytte til livemusik. Tak til Carsten for det store arbejde, du lagde i arrangementet.

Udvalg etc.

Kajakudvalget har holdt 4 møder i 2018, hvor bl.a. indkøb at materiale er drøftet, der planlægges desuden forskellige ture etc. Der har været fin tilslutning til alle ture.

Bådene er godt vedligeholdt. Der er ikke planlagt indkøbt af nye robåde eller kajakker.

Klublokalet er fået nyt gulvtæppe. I efteråret blev der er opsat cykelstativer. Herudover har klubben fået en ny hjemmeside.

Formanden sluttede med at takke alle, der bidrager til at få klubben til at fungere – det være sig reparationer og vedligeholdelse af både og grej, formidling af information og instruktion af nye medlemmer.

Formandens beretning blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af regnskab og budget

Referat:

Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet viste en underskud i 2018 på kr. 48.704.  Kassebeholdning er på kr. 505.563. Aktiver i alt kr. 1.401.593.

Der er indkøbt 3 bådvogne, der er konteret på Quintins gave.

I budgettet for 2019 er der kalkuleret med indtægter kr. 244.000 og udgifter kr. 309.600, hvilket giver et underskud kr. 65.600.

Regnskabet Fremlæggelsen blev godkendt.

 1. Indkomne forslag (forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2019)

Referat:

Der er indkommet 2 forslag. Et forslag vedrørende registrering af roafstande der er indsendt af Bjarne Sørensen og et forslag vedrørende vedtægtsændring indsendt af bestyrelsen.

 Registrering af roafstande

Bjarne begrundede forslaget med, at det vil være det mest rigtige at anføre det korrekte km antal.

Forslaget blev drøftet og forsamlingen stemte herefter.

2 stemte for forslaget. Forslaget faldt.

Vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændringer vedrørende 6 af klubbens paragraffer blev uddelt. (bilag).

 • 3 Klubbens stander.

Der var en drøftelse af, om der er tale om et malteserkors eller et Sankt Georgkors.

Det fremkom bl.a., at Sank Georges kors var et krigerisk russisk tegn. Det blev besluttet, at det undersøge, hvad klubben grundlæggelse lagde ind i korset – er det 8 dyder eller er der tale om et krigerisk symbol?

Vedtægtsændring ift. § 3 udgik.

 • 5 indmeldelse

Nye medlemmer skal via klubbens hjemmeside – nfr.dk udfylde og indsende indmeldelsesblanket samt erklæring om svømmefærdigheder

Forsamlingen stemte for ændringen med den parentes at nfr.dk slettes.

 • 6 udmeldelse

Udmeldelse skal ske pr. mail til medlem.nfr@gmail.com

 • 6 Forsamlingen stemte for ændringen.
 • 7 kontingent

Kontingent, indskud og rykkergebyr og opkrævningsterminer fastsætter hvert år på den ordinære generalforsamling etc.

 • 7 Forsamlingen stemte for ændringen.
 • 11 Udvalg og andre idrætsgrene
 • 11 Forsamlingen stemte for ændringen.
 • 13 Regnskab og administration

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger findes på hjemmesiden.

 • 13 Forsamlingen stemte for ændringen.

De 36 fremmødte stemte for vedtægtsændringerne.  Når der skal stemmes om vedtægtsændringer, kræves der jf. klubbens regler, at der skal være mødt 51 medlemmer. Det betyder, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinærgeneralforsamling finder sted den 27. marts (om 14 dage). Her kan vedtægtsændringerne vedtages såfremt, 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 1. Fastsættelse af kontingent

Referat:

Det blev vedtaget at kontingentet fortsætter uændret i 2019.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
 • Ann Tenis
 • Inger Boesgaard
 • Svend Rasmussen

Referat:

Alle 3 blev genvalgt

 1. Valg af 2 suppleanter for 1 år

Følgende blev valgt:

 • Susanne Christiansen
 • Kim suppleant

 

 1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år

Følgende blev valgt:

 • Jens Kristensen
 • Bent Christiansen
 • Jørn Wegge (Suppleant)
 1. Eventuelt

Det henstilles til, at medlemmerne rejser sig op, når der tales.

Generalforsamling Rokreds Sydhavsøerne 2018

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens –og udvalgsformændenes beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og udvalgsformænd.
 7. Valg af revisorer.
 8. Virksomhedsplan for det komne år 2018
 9. Eventuelt.

 

 1. Valg af dirigent og referent:

Max Rasmussen Stubbekøbing Roklub, valgt til dirigent.

Poul-Erik Wulff-Høyer Nakskov Roklub, valgt til referent.

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

 

 1. Formandens beretning godkendt efter nogle få uddybende spørgsmål.

 

Villy Hansen MTU aflagde beretning omkring huset i Alstrup og orienterede omkring de enkelte arrangementer, der har været afholdt. Desværre var to af arrangementerne lagt på samme dag, hvorfor det ene måtte flyttes og ved afholdelsen desværre meget få deltagere i for til foregående år. Det andet måtte aflyses. Det skal fremover tilstræbes at holde arrangementerne på forskellige datoer.

URO tur til Hansaland måtte desværre også aflyses p.g.a. for få tilmeldte.

Beretningen for MTU – URO godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Godkendt.

 

 1. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.

Foreslået uændret

Godkendt.

 

 1. Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

 

Forslag 1

CVR. nr. 32245307 indsættes som en del af §1 stykke 1.

Vedtaget.

 

Forslag 2

I forbindelse med berigtigelse af adkomsten i Tingbogen til ejendommen Alstrup Strandvel 11, 4840 Nørre Alslev er der behov for, at generalfoesamlingen bekræfter den navneændring, der blev vedtaget i forbindelse med vedtalse af ny vedtægt 12. marts 2013

Generalforsamlingen skal derfor bekræfte, at foreningen på generalforsamlingen afholdt den 12. marts 2013 vedtog at ændre foreningens navn fra Dansk Forening for Rosport, Lolland – Falster Kredsen til Rokreds Sydhavsøerne med CVR. nr. 32245307

Formanden bemyndiges til at underskrive de nødvendige dokumenter på www.tinglysning.dk i forbindelse med berigtigelsen i Tingbogen.

Vedtaget.

 

Forslag 3.

 • 9

Nuværende tekst.

 1. Indkaldelse med angivelse af tid og sted skal ske med mindst 4 ugers varsle ved skriftlig henvendelse til hver enkelt klub.

 

Foreslået ny tekst.

 1. Indkaldelse med angivelse af tid og sted skal ske senest 1. februar ved skriftlig henvendelse til hver enkelt klub.

Vedtaget.

 

Forslag 4.

 • 12

Nuværende tekst

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af det samlede repræsentantantal er repræsenteret.

 

Foreslået ny tekst

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 1/3 af det samlede repræsentantantal og at der er minimum 4 klubber repræsenteret.

Vedtaget.

 

Forslag fra Maribo Roklub

 • 8

pkt. 3 udgår.

 

Pkt. 4, 5, og 6 nummereres herefter 3, 4 og 5

 

Maribo Roklub v./ Bo Balsmidt foreslog i stedet en omskrivning samt tilretning af vedtægterne således de kan fremlægges til vedtagelse på næste generalforsamling.

Dette blev vedtaget.

 

 1. Valg af formand, næstformand, kassere, sekretær og udvalgsformænd

     Formand: Morten Borg Jensen, Saxkøbing Roklub.

Næstformand: Vakant.

Kasserer: Ulla Jensen, Bandholm Roklub.

Sekretær: Poul-Erk Wulff-Høyer, Nakskov Roklub.

MTU: Villy Hansen, Stubbekøbing Roklub.

URO: Morten Borg Jensen, Saxkøbing Roklub.

 

 1. Revisorer: Martin Nyvang og Ib Sk. Jørgensen

 

 1. Virksomhedsplan for det komne år 2018

     Virksomhedsplan som den blev lavet på Klubledermødet i november 2017 blev fremlagt og godkendt.

Næste Generalforsamling 19. marts 2019 sted tilgår ved indkaldelse.

 

 1. Eventuelt:

Løs snak

 

 

 

Referent:

Poul-Erik Wulff-Høyer