Referat bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 18. maj 2021

1. Drejebog

Planlægning af generalforsamling
Generalforsamling er fastlagt til den 3. juni kl. 19. Der serveres kaffe og kage.

Mens Health Week uge 24
Klubben har modtaget en henvendelse fra Guldborgsund Kommune,
om deltagelse i Mænds sundhedsuge i uge 24. Det blev besluttet, at klubben deltager.
Kurt er tovholder.

Foreningernes dag 11.09
Arrangementet ”Foreningernes dag” holdes på torvet den 11. september. Klubben har mulighed for, at
deltage med en stand og gøre reklame for klubben.

Det blev besluttet, at spørge på generalforsamlingen om der er medlemmer,
der kunne være interesseret i, at bemande standen den dag.

Efterårstur NFR 19.09
Der planlægges med en efterårstur.

2. Medlemmer

Intet

3. Meddelelser

Intet

4. Kasserer / Økonomi

Status
Økonomien ser fornuftig ud – omkostningerne ligger under det budgetterede.

Status på den nye båd er, at båden kan leveres ultimo juni/primo juli.
Kurt og Kaj Aage vil besigtige båden, så snart rejsereglerne lempes, så eventuelle fejl kan rettes inden levering.

5. Roning

Ro udvalget og kajakudvalget er tyndt repræsenteret. Det overvejes, at slå de 2 udvalg sammen.

6. Kajak / SUP

Kajakudvalget består af Lars Sørensen og Birthe Løttrup.

Jens Erik er så småt startet med kajakskolen – der er 2 tilmeldte.

Der er 4 tilmeldt til SUP.

Klubben deltager i et fælles arrangement for klubberne omkring vandet Skt. Hans den 23. juni.
Arrangementet vil fremgå af hjemmesiden

7. Materiel / klubhus

”Henrik” tager vand ind og skal derfor helst ikke benyttes.

Det blev drøftet at indkøbe oppustelige bådruller til at køre bådene op. Inger undersøger, hvad det vil
koste.

8. Svømning / motion

Det henstilles til medlemmerne, at få foretaget svømmeprøve i Svømmecentret fredage 18:30 – 19:30.
Dorthe sætter et opslag på hjemmesiden.

9. Hjemmesiden

Ny webredaktør
Dorthe er ny webredaktør og har overtaget opgaven med at vedligeholde hjemmesiden efter Carsten.

10. DFfR / DKF

11. Eventuel

12. Næste Møde

Næste møde holdes den 3. juni efter generalforsamlingen, hvor der vil være konstituering.

Bestyrelsesmøde 13. april 2021

 1. Drejebog
 2. Børneattester

Der skal indhentes børneattester, når klubben har medlemmer under 15 år

 1. Generalforsamling

Generalforsamlingen skydes indtil forsamlingsloftet hæves

 1. Medlemmer

Der er indmeldt 4 nye medlemmer

 1. Meddelelser

Lokalarkiverne har henvendt sig og spurgt om klubben har skrivelser, billedmateriale etc. som vi ønsker registreret. Inger kontakter Jens og Carsten om de har kendskab til materiale, der er bevaringsværdigt.

 1. Kasserer / Økonomi
 2. Status på økonomi

I forhold til de udsendte opkrævninger er der på grund af udmeldinger et fald i

kontingentindbetalingerne på kr. 14.000.

Der er tegnet sponsorater for kr. 33.000, hvilket er en tilgang i forhold til det

budgetterede på kr. 18.000.

 1. Roning
 2. Artikel til avis.

Yvonne har udarbejdet et indlæg til pressen med henblik på at tiltrække nye medlemmer til klubben. Ann kontakter Folketidende gruppen om de vil bringe indlægget i både Ugeavisen og Folketidende i foråret.

 1. Kajak / SUP
 2. Kontaktperson fra bestyrelse til kajak instruktører.

Kirsten vil fremover være kontaktperson mellem kajakudvalget og bestyrelsen.

 1. Materiel / klubhus

Bådeløfter har været til eftersyn og der er foretaget reparation.

 1. Svømning / motion

Svømmecentret skal have nyt adgangssystem.  Det vil fremgå af hjemmesiden hvordan man

skal forholde sig ved overgang til det nye system.

 

 1. Hjemmesiden
 2. DFfR / DKF

DFfR holder netværksmøde om udfordringen om, hvordan man kan tiltrække unge

medlemmer.

 1. Eventuel

Bestyrelsen har givet tilladelse til, at Baltic Race kan sætte et telt op på bådpladsen i

forbindelse med afholdelse af arrangementet

 1. Næste møde
 2. maj 2021

Bestyrelsesmøde 2. marts 2021

1. Drejebog
1. Generalforsamling
Generalforsamlingen udskydes indtil det er muligt at afholde den jf. reglerne om
forsamlingsforbuddet.
2. Standerhejsning
Inger og Knud Boesgaard hejser standeren den 27. marts 2021 kl. 12. Det er ikke
muligt at forsamles i den forbindelse, men der er mulighed for at ro under hensyn til
de gældende restriktioner. Man skal komme omklædt og badefaciliteterne kan ikke
benyttes.
2. Medlemmer
Intet
3. Meddelelser
Intet
4. Kasserer / Økonomi
1. Status på kontingentindbetalinger
Kassereren gav en status på økonomien. Kontingentbetalingen ligger 17.000 kr. under
det, der er sendt opkrævninger ud i forhold til. De medlemmer der har meldt sig ud,
har ikke angivet C-19 som årsag til udmeldingen.
2. Status på sponsorater
Der forventes sponsorindtægter i 2021 på kr. 30.000, hvilket er over det budgetterede.
3. Forsikringer
Kassereren har haft møde med Alm. Brand og forsikringerne er gennemgået og justeret
i forhold til det faktiske behov, hvilket betyder en reduceret udgift.
5. Roning
1. Status på ponton
Pontonen er kommet på plads og klar til ro-sæsonen.
2. Kommentarer til folder
Folderen der fortæller om klubben vil være tilgængelig i en boks udenfor klubben.
Udkast til folderen blev gennemgået og tilrettes med de bemærkninger, der fremkom.
6. Kajak / SUP
Drøftelse vedrørende, håndtering af prøvemedlemskab (3 mdr.) i forhold til kajakskole.
Kurt og Kirsten drøfter og kommer med forslag til interne regler for prøvemedlemskab.
7. Materiel / klubhus
Inger har rengjort bådhallen og værkstedet. 8. Svømning / motion
Da det ikke har været muligt at benytte svømmehallen det meste af sæsonen har
Svømmecentret tilbudt, at vi kan forlænge forårssæsonen frem til den 27. juni 2021 og
opstarte efterårssæsonen fra den 9. august 2021. Dette vil give mulighed for at tage
svømmeprøven, som mange ikke har nået i denne og sidste sæson.
Det blev besluttet, at takke ja til tilbuddet. Svømmetræningen vil fortsat være fredag i
tidsrummet 18:30-19:30 og der vil være en livredder tilstede.
Genstart af svømning vil være afhængig C-19 restriktionerne og vil fremgå af
hjemmesiden.
9. Hjemmesiden
Omklædnings- og badefaciliteterne må ikke benyttes i forbindelse med vinterroning –
dette kommer til af fremgå af hjemmesiden.
10. DFfR / DKF
Intet
11. Eventuelt
Inger får en liste over alle medlemmer med vinterroningstilladelse.
12. Næste Møde
Næste bestyrelsesmøde holdes 13. april 18:00/18:30 afhængig af, om vi kan mødes
fysisk