Arbejdsopgaver for roudvalget i Nykøbing F. Roklub


Roudvalget består af 5-6 medlemmer valgt på årsmødet blandt medlemmer, der ror inrigger, gigbåde og outriggede både, herunder mindst et medlem fra den siddende bestyrelse.
Roudvalgsmøderne er åbne for alle medlemmer af NFR. Møderne annonceres med 14 dages varsel på opslagstavlen og hjemmesiden.
Udvalget er bindeled mellem de medlemmer der ror inrigger, outrigger og gig og bestyrelsen.
Udvalget afholder medlemsmøder for roere og holder sig orienteret om medlemmernes ønsker til materiel og aktiviteter.
Udvalget mødes med bestyrelsen mindst en gang om året til drøftelse af udvalgets anliggender.
Udvalget samarbejder med kajakudvalget om driften af børne- og ungeafdelingen.

Opgaver:
1. Tilrettelægger og afvikler  sidemandsoplæring af nye roere
2. Samarbejde med kajakudvalget om fælles klubture og andre fælles arrangementer.
4. Motiverer medlemmer til at tage instruktøruddannelse.
5. Vurderer løbende bådmateriellet og holder bestyrelsen og materialeudvalget orienteret   om behov for renovering og udskiftning af bådmateriellet.
6. Fremsender til bestyrelsesmødet i marts og september liste med ønsker om renovering, udskiftning eller nyanskaffelser.

Roudvalgets mødes 2 gange om året i februar og september, samt efter behov.
Mødet i februar er årsmøde for alle roere.
Udvalget konstituerer sig selv umiddelbart efter årsmødet ved valg af formand, der er ansvarlig for mødeindkaldelser og at der bliver skrevet referater fra møderne.
Referater fra udvalgets møder sendes til bestyrelsen og opsættes på opslagstavlen og på hjemmesiden.

Roudvalgsmøde i februar – årsmøde:

Alle der ror inrigger, gigbåde og outrigger indbydes.
På årsmødet giver udvalget en beretning for året og et oplæg til diskussion blandt medlemmerne om

  • Ønsker med hensyn til materiel, som munder ud i ønsker til bestyrelsen
  • Ønsker til aktiviteter
  • Valg til roudvalget

Alle opgaver udføres i samråd med bestyrelsen.

Roudvalgsmøde i september:
Opfølgning på årets sidemandsoplæring – instruktørerne inviteres med til mødet.
Drøftelse om der er medlemmer, der skal opfordres til, at tage instruktøruddannelsen.
Der udarbejdes status på bådmateriellet og udfærdiges en liste til bestyrelsen med ønsker om renovering, udskiftning eller nyanskaffelser.

Økonomiske kompetencer:
Udvalget kan til arrangementer og møder disponere op til kr. 1000,- pr. arrangement/møde, dog på årsbasis max. Kr. 3000,-
Beløb derover skal godkendes af bestyrelsen.
Der afleveres bilag til kasseren på alle udgifter.

Bestyrelsen Nykøbing F. Roklub

  1. september 2017